Traženo: licitacija

Ukupno nađeno: 1202 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1138 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo za sprovođenje aukcijske kupovine/prodaje hartija od vrednosti (RS)

Uputstvo za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka (RS)

Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu akcionarskog fonda metodom javne aukcije (RS)

Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom (RS)

Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki (RS)

Pravilnik o obrascu ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora (RS)

Uredba o načinu izmirivanja javnih prihoda i obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve dospelih za plaćanje do kraja 2003. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera (RS)

Odluka o načinu sprovođenja javne licitacije za davanje koncesije stranim licima (SCG)

Uputstvo za sprovođenje aukcijske kupovine/prodaje hartija od vrednosti (RS)

Saopštenje o aukciji

Odluka o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu (RS)

Sprovođenje aukcija

Aukcija po fiksnoj kamatnoj stopi

Aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 55 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije nastupa po samom zakonu, u situaciji kada su nepravilnosti u izvršavanju ugovornih obaveza utvrđene u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora.

...

Isključivo Agencija za privatizaciju poseduje aktivnu legitimaciju za raskid ugovora o privatizaciji zaključen u postupku javne aukcije .

...

Državni poverilac prilikom prijave potraživanja, shodno Uredbi o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera ("Sl. glasnik RS" br. 91/2002) u obavezi je da u Zapisniku o obavezama po osnovu javnih prihoda koje su dospele za plaćanje do kraja 2001. godine, obračuna pripadajuću kamatu, saglasi svoje stanje sa obveznikom i isti dostavi Agenciji radi priključenja dokumentaciji za privatizaciju, radi

...

Lice koje nije učesnik na javnoj aukciji nije ovlašćeno da ulaže prigovor na sprovedeni postupak.

...

Pravilno je prvostepeni sud optužene oslobodio od optužbe na osnovu čl. 355. tač. 3. ZKP, da su izvršili krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl. 238. st. 1. tač. 4. KZ, na taj način što su u cilju sprečavanja stečaja nad preduzećem u kojem su imali status odgovornih lica, deo svog preduzeća prodali licitacijom drugom preduzeću koje se jedino na oglas javilo.

...

Pravni osnov zadržavanja uplaćenog depozita od strane Agencije za privatizaciju prema kupcu, nakon raskida ugovora o prodaji kapitala nije Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom , već ugovor kojim se reguliše naknada štete za slučaj neizvršenja ugovora od strane kupca društvenog kapitala, pa to što su ništave odredbe čl. 37. i 37a. Uredbe ne znači da su ništave i ugovorne odredbe istog sadržaja.

...

U postupku ocene zakonitosti sprovedenog postupka prodaje kapitala i imovine javnom aukcijom primenjuju se procesne odredbe zakona o privatizaciji.

...

Protivan je prinudnim propisima ugovor o prodaji (prenosu) društvenog kapitala neposredno pogodbom, jer se prema imperativnim odredbi člana 1. stav. 3. Zakona o prometu i raspolaganju društvenim kapitalom drušveni kapital prodaje na javnoj licitaciji .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Kada je kupac za učešće na aukcijskoj prodaji platio depozit i postao najpovoljniji ponuđač, ali pre zaključenja ugovora odustao od kupovine, nakon odluke Ustavnog suda RS kojom su proglašene protivne ustavu odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom čl. 37 i 37a, nema zakonskog osnova da Agencija zadrži uplaćeni depozit

...

Odredbom člana 61. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/2001 i 80/2002 - dalje: Zakon) propisano je da se prihod od dividende umanjuje, pre utvrđivanja poreske osnovice, za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom , u smislu propisa kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, uplaćene pre isplate dividende, a najviše do iznosa isplaćene dividende

...

Aukcijska kuća nije obveznik utvrđivanja i plaćanja poreza na prihode od autorskog dela po odbitku ukoliko samo organizuje aukcije a ne vrši isplatu prihoda po osnovu autorskog dela fizičkom licu

...

Porez na promet proizvoda koji se prodaju licitacijom i aukcijom

...

Na mašinu za briketiranje, kada se prodaje javnom licitacijom , plaćanja se porez na promet

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Koncesiju strano lice za izgradnju objekta iz člana 1. ovog ugovora dobija na osnovu javne licitacije održane dana godine, saglasno odredbama Zakona o stranim ulaganjima.