Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010) i tačke 37. Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu ("Službeni glasnik RS", broj 45/2011),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

UPUTSTVO

ZA SPROVOĐENjE AUKCIJSKE KUPOVINE/PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 46 od 24. juna 2011, 41/13)

Opšte odredbe

1.
Ovim uputstvom bliže se uređuju operativna pitanja u vezi sa sprovođenjem poslova - transakcija aukcijske kupovine/prodaje hartija od vrednosti između Narodne banke Srbije i banaka, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu (u daljem tekstu: Odluka).
2.
Poslovi iz tačke 1. ovog uputstva odnose se na organizovanje i sprovođenje standardnih i brzih aukcija hartija od vrednosti (repo transakcije i trajne transakcije), i to na:
1) dostavljanje saopštenja bankama o održavanju aukcije hartija od vrednosti;
2) dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti;
3) obradu ponuda banaka i zaključivanje posebnog ugovora o kupovini/prodaji hartija od vrednosti;
4) plaćanje i prenos hartija od vrednosti po osnovu zaključenih transakcija kupovine i prodaje hartija od vrednosti.
3.
Poslovi iz tačke 2. odredbe od 1) do 3) ovog uputstva obavljaju se po pravilu preko veb platforme "Monetarne operacije Narodne banke Srbije" (u daljem tekstu: veb platforma), a mogu se obavljati i preko elektronske pošte (mejla) ili telefaksa.
4.
Radi obavljanja kupovine/prodaje hartija od vrednosti preko veb platforme, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi Internet protokol adresu (IP adresa), i to na Obrascu 1.
Pored podataka iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi spisak lica koja su ovlašćena da u ime i za račun banke pristupaju veb platformi i da dostavljaju ponude za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti, zaključuju ugovore i obavljaju druge poslove u vezi sa ovom kupovinom/prodajom, sa specimenima njihovih potpisa, kao i druge podatke utvrđene na Obrascu 1.
Banka je dužna da o svakoj promeni podataka iz st. 1. i 2. ove tačke odmah obavesti Narodnu banku Srbije.

Saopštenje o aukciji

5.
Na osnovu odluke o organizovanju aukcije hartija od vrednosti (u daljem tekstu: odluka o aukciji), Narodna banka Srbije, po pravilu, jedan radni dan pre dana održavanja standardne aukcije, odnosno na dan održavanja brze aukcije bankama dostavlja saopštenje o održavanju aukcije, koje naročito sadrži: redni broj aukcije, datum i vreme održavanja aukcije, vrstu hartija od vrednosti, vrstu aukcije, vrstu transakcije, rok za dostavljanje ponuda banaka i dr.
Saopštenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se preko veb platforme i mejlom, a obaveštenje o održavanju aukcije može se objaviti i na stranicama Narodne banke Srbije na elektronskim servisima (Rojters servisu i Blumberg servisu).

Dostavljanje ponuda banaka

6.
Banka koja namerava da učestvuje na aukciji, u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji, Narodnoj banci Srbije dostavlja preko veb platforme ponudu za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti (u daljem tekstu: ponuda), koja sadrži osnovne elemente prema vrsti transakcije i vrsti aukcije i druge elemente iz odluke o aukciji.
Banka u ponudu unosi podatke o količini hartija od vrednosti i podatke o kamatnoj stopi, a u slučaju repo transakcije u kojoj banka prodaje hartije od vrednosti - banka unosi i ISIN brojeve hartija od vrednosti koje prodaje u skladu sa odlukom o aukciji.
Na aukciji na kojoj se obavljaju trajne transakcije, banka u ponudu može uneti podatak o količini hartija od vrednosti i podatak o ceni - ako je takva mogućnost predviđena odlukom o aukciji.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako zbog tehničkih problema u radu veb platforme banka ne može ponudu dostaviti na način iz tog stava - dostavlja je mejlom, na mejl adresu operacije.trzisteŽnbs.rs, odnosno telefaksom na broj telefaksa +38111333-8207 (ako ponudu iz tehničkih razloga nije moguće dostaviti mejlom). Ponudu koja se dostavlja telefaksom i mejlom mora potpisati ovlašćeno lice banke.
7.
Ponude koje nisu dostavljene u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji ne uzimaju se u obradu.
Ako je u skladu sa Odlukom produžen rok za prijem ponuda banaka, Narodna banka Srbije obavestiće banke o tom produženju preko veb platforme (ako je tehnički