Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 18. stav 1. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", broj 6/09),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU UGOVORA O PRISTUPANjU AUKCIJSKOJ PLATFORMI TREZORA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 8 od 3. februara 2009)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora.

Član 2.

Obrazac ugovora iz člana 1. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Obrazac ugovora štampa se na beloj hartiji formata A4.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 401-286/2009-001

U Beogradu, 30. januara 2009. godine

Ministar, dr Diana Dragutinović, s.r.

UGOVOR

O PRISTUPANjU AUKCIJSKOJ PLATFORMI TREZORA

Zaključen dana .................... godine, u Beogradu, između:

1. Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Trezor), koju zastupa ................, direktor Trezora i
2. .................... (u daljem tekstu: Ovlašćeni učesnik), koga zastupa ....................

Član 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa pristupanjem Ovlašćenog učesnika elektronskoj aukcijskoj platformi Trezora radi učešća na aukcijama državnih hartija od vrednosti iz člana 1. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", broj 6/09 - u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Ugovorne strane konstatuju da je Ovlašćeni učesnik:
1) ispunio kriterijume propisane članom 6. Uredbe;
2) podneo prijavu za učešće na elektronskoj aukcijskoj platformi Trezora, kao i dokumentaciju i dokaze iz čl. 7. i 12. Uredbe, odnosno da Ovlašćeni učesnik ispunjava sve uslove za prijem na elektronsku aukcijsku platformu Trezora, radi trgovanja državnim hartijama od vrednosti iz člana 1. Uredbe (u daljem tekstu: državne hartije);
3) saglasno članu 7. stav 2. tačka 9) Uredbe, dostavio Trezoru dve sopstvene blanko menice kao sredstvo obezbeđenja izvršavanja obaveza po poslovima zaključenim na aukcijama državnih hartija.

Član 3.

Ovlašćeni učesnik obavezuje se da:
1) pre ispostavljanja naloga za trgovanje preko aukcijske platforme Trezora proveri njegovu pokrivenost u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Komisije za hartije od vrednosti i obezbedi da na njegovim računima, odnosno na računima njegovih klijenata, ima dovoljno novčanih sredstava za ispostavljanje naloga za trgovanje i postupanje sa nalozima za trgovanje, odnosno za izvršenje preuzetih obaveza po zaključenom poslu na aukciji;
2) po dobijanju obaveštenja o prihvatanju ponude na aukciji izvrši uplatu ukupne diskontovane vrednosti ponude na svoj novčani račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa terminskim


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: