Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANjA SA ELEKTRONSKIM PONUDAMA I NAČINU SPROVOĐENjA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 50 od 10 jula 2009)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki.
Elektronska ponuda jeste ponuda ili deo ponude koju ponuđač dostavlja naručiocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predviđena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava načelo elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponuđača čini nedvosmislenu celinu.
Elektronska licitacija je nadmetanje među ponuđačima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje naručilac rangira pomoću metoda za automatsko ocenjivanje.

Član 2.

Podnošenje elektronskih ponuda je moguće ukoliko naručilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu mogućnost.
Informacije u konkursnoj dokumentaciji potrebne za podnošenje elektronskih ponuda moraju biti dostupne svim zainteresovanim ponuđačima.
Informacioni sistem naručioca mora da obezbedi tehnološki nezavisan prijem ponuda i mora biti besplatno dostupan svim zainteresovanim ponuđačima.
Sredstva (uređaji) za prijem elektronskih ponuda moraju, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, osiguravati da:
1) su elektronske ponude potpisane u skladu sa propisima kojima se uređuje način njihove zaštite;
2) elektronski potpis bude overen kvalifikacionom potvrdom;
3) elektronska ponuda ima vremensku oznaku, odnosno da se tačno može odrediti datum, sat i minut prijema ponuda;
4) pre unapred određenog trenutka otvaranja ponuda niko nema pristup podacima iz ponuda;
5) se, ukoliko je prekršena zabrana pristupa podacima iz ponuda, to može lako otkriti;
6) samo osobe ovlašćene od strane naručioca mogu odrediti i promeniti datum i sat otvaranja ponuda;
7) samo ovlašćenim osobama bude omogućen pristup podacima iz ponuda, i to samo njihovim istovremenim delovanjem ako ih je više.
Dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke koji se ne mogu dostaviti u elektronskom obliku, ponuđači su dužni da dostave u pisanom obliku pre isteka roka za podnošenje ponuda.
U slučaju iz stava 5. ovog člana ponuđač je dužan da u elektronskom delu ponude jasno označi na koju javnu nabavku i na koju ponudu se odnosi, tako da delovi ponude čine nedvosmislenu celinu.
Na podnošenje elektronskih prijava shodno se primenjuju odredbe st. 1. do 6. ovog člana.
Informacioni sistem naručioca mora omogućiti arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje i propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Član 3.

Naručilac objavljuje nameru da sprovede elektronsku licitaciju u javnom pozivu za učestvovanje u elektronskoj licitaciji (u daljem tekstu: javni poziv) i konkursnoj dokumentaciji.
Naručilac ne može da sprovodi elektronsku licitaciju u nameri da se spreči ili ograniči konkurencija među ponuđačima ili da se promeni predmet ugovora o javnoj nabavci kako je određen u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji.
Elektronska licitacija se može sprovoditi u otvorenom postupku, drugoj fazi restriktivnog postupka i pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva, i to samo kada se predmet javne nabavke može jasno i objektivno opisati.
Naručilac može da sprovede elektronsku licitaciju bez obzira na kriterijume na osnovu kojih bira najpovoljniju ponudu.
Elektronska licitacija se može sprovoditi samo u pogledu delova ponuda koji se mogu na jasan i razumljiv način kvantifikovati, tako da ih je moguće predstaviti u brojevima ili procentima, odnosno da su pogodni za automatsko ocenjivanje pomoću elektronskih sredstava, bez bilo kakve intervencije naručioca.
Delovi ponuda, u smislu stava 5. ovog člana mogu biti cena kao jedini kriterijum ili element kriterijuma, ali i ostali elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
: