Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Odluka je ukinuta na osnovu Odluke o prestanku važenja Odluke o ... ("Sl. list SRJ", br. 10/02).
-------------------

***

Na osnovu člana 20g. stav 3. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SRJ", br. 79/94 i 29/96), Savezna vlada donosi

ODLUKU

O NAČINU SPROVOĐENjA JAVNE LICITACIJE ZA DAVANjE KONCESIJE STRANIM LICIMA

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 57/96)

1.
Javnu licitaciju za davanje stranom licu koncesije za korišćenje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi ili za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, kao i za izgradnju, upravljanje i transfer određenog objekta, postrojenja ili pogona ili objekta infrastrukture i komunikacija sprovodi vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja tom imovinom.
2.
Oglas o javnoj licitaciji iz tačke 1. ove odluke vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja imovinom objavljuje u "Službenom listu SRJ" o svom trošku, a može ga objaviti i u sredstvima javnog informisanja.
3.
Oglas o javnoj licitaciji sadrži naročito:
1) firmu, odnosno naziv i sedište vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja imovinom iz tačke 1. ove odluke koji sprovodi postupak javne licitacije;
2) predmet javne licitacije o osnovnim karakteristikama (lokacija, površina i drugi podaci iz člana 20g. stav 2. Zakona o stranim ulaganjima);
3) rok za podnošenje prijave za učešće na javnoj licitaciji, s tim što taj rok ne može biti kraći od 45 dana računajući od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ";
4) način dostavljanja prijave (pod šifrom ili pod punim nazivom stranog lica);
5) visinu kaucije za učešće na javnoj licitaciji.
4.
Vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja imovinom, pored objavljenog oglasa može i posebno pozvati pojedina strana lica da učestvuju u postupku javne licitacije.
5.
Javnu licitaciju sprovodi komisija koja se sastoji od najmanje tri člana, koje imenuje nadležni organ upravljanja vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja imovinom iz tačke 1. ove odluke (u daljem tekstu: Komisija) iz reda zaposlenih i drugih stručnjaka za odgovarajuću oblast.
U Komisiju ne mogu biti imenovana lica koja su u radnom odnosu sa stranim licem.
6.
Javna licitacija uspela je ako na njoj učestvuju najmanje dva strana lica.
Ako prva javna licitacija ne uspe, ona se može ponoviti pod istim uslovima i po istom postupku.
Ako ponovljena javna licitacija ne uspe vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja imovinom koji je objavio oglas u "Službenom listu SRJ" može pregovarati i sa stranim licem koje nije učestvovalo u postupku javne licitacije.
7.
Ako Komisija oceni da bi se mogle pribaviti ponude povoljnije od prispelih, može donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg stranog lica odložiti i odrediti dopunski rok do koga strana lica mogu da izmene svoje ponude.
8.
Prilikom izbora najpovoljnije ponude stranog lica vlasnik, odnosno nosilac prava raspolaganja imovinom je dužan da vodi računa naročito o vremenu korišćenja, uslovima i načinu korišćenja, naknadi za korišćenje prirodnog bogatstva ili dobra u opštoj upotrebi, uslovima prodaje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, odnosno objekta po završetku korišćenja, podacima i bonitetu stranog lica, kao i o drugim uslovima u pogledu prava i obaveza ugovornih strana.
9.
Komisija vodi zapisnik o toku postupka javne licitacije u koji unosi i primedbe prisutnih predstavnika stranih lica na rad Komisije i na tok postupka.
Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije i ovlašćeni predstavnik stranog lica. Ako ovlašćeni predstavnik odbije da potpiše zapisnik, to će se konstatovati u zapisniku.
10.
Komisija je dužna da podnese izveštaj o sprovedenoj javnoj licitaciji (u daljem tekstu: izveštaj) organu upravljanja vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja imovinom koji je objavio oglas u roku od 30 dana od dana završetka javne licitacije.
Sa izveštajem Komisija podnosi i zapisnik i drugu dokumentaciju o održanoj javnoj licitaciji.
Izveštaj naročito sadrži i obrazložen predlog o najpovoljnijem stranom licu kome se može dati koncesija.
11. Organ upravljanja vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja imovinom dostavlja izveštaj nadležnom državnom organu - davaocu koncesije, a na njegovo traženje i zapisnik i ostalu dokumentaciju o održanoj javnoj licitaciji.
12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".