Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), a u vezi sa članom 9. stav 3. Zakona o Akcijskom fondu ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 45/05),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 52 od 21. juna 2005; 91/2007, 96/08, 98/09)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak i način prodaje javnom aukcijom, i to:
1) društvenog i državnog kapitala (u daljem tekstu: kapital), odnosno imovine;
2) udela koji su preneti Akcijskom fondu, odnosno udela koje Akcijski fond prodaje u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: udeli).
U javnoj aukciji utvrđuju se cena i kupac sa kojim se zaključuje ugovor o prodaji.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:
1) Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) jeste pravno lice koje prodaje kapital, odnosno imovinu i promoviše, inicira, sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, u skladu sa zakonom;
2) Akcijski fond jeste pravno lice na koje su prenete akcije, odnosno udeli, u skladu sa zakonom, radi prodaje;
3) javna aukcija (u daljem tekstu: aukcija) je metod privatizacije, javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje;
4) komisija za aukciju je komisija koja sprovodi prodaju kapitala i imovine metodom aukcije (u daljem tekstu: Komisija);
5) aukcionar je lice koje tehnički sprovodi tok aukcije;
6) depozit je novčani iznos, prvoklasna bankarska garancija prihvatljiva od Agencije, odnosno obveznice po osnovu neisplaćene devizne štednje građana izdate fizičkim licima koja su državljani Republike Srbije, po njihovoj nominalnoj vrednosti (u daljem tekstu: obveznice). Depozit uplaćuje, odnosno polaže zainteresovano lice, radi obezbeđenja učešća na aukciji, odnosno nadmetanjima;
7) ugovor o prodaji jeste ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine i ugovor o prodaji udela.

Član 3.

Početna cena u prvoj aukciji je 20% od gornje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nude na prodaju i koji je potvrdila Agencija.
U slučaju istovremene prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije i kapitala drugih pravnih lica u tom subjektu, početna cena društvenog kapitala u prvoj aukciji je 100% od osnovne vrednosti kapitala.
Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u obveznicama koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: dospele obveznice).
Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome se razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u obveznicama koje nisu dospele na dan prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: nedospele obveznice).
Ako se prva aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za drugu aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja prve aukcije neuspelom.
Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se uplati i u nedospelim obveznicama.

Član 4.

Početna cena u drugoj aukciji je 20% od donje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nude na prodaju i koji je potvrdila Agencija. Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u dospelim obveznicama.
U slučaju istovremene prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije i kapitala drugih pravnih lica u tom subjektu, početna cena društvenog kapitala u drugoj aukciji je 50% od osnovne vrednosti kapitala, odnosno 20% od osnovne vrednosti kapitala u trećoj aukciji.
Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome se razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u nedospelim obveznicama.
Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se plati i u nedospelim obveznicama.

Član 5.

U slučaju prodaje udela početna cena u prvoj aukciji je korigovana knjigovodstvena vrednost prema poslednjem finansijskom izveštaju uvećana za iznos duga koji je otpušten.
Ako se prva aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za drugu aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja prve aukcije neuspelom.
Početna cena u drugoj aukciji je 50% početne cene u prvoj aukciji.
Ako se druga aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za treću aukciju objavljuje se u roku od sedam dana od dana proglašenja druge aukcije neuspelom.
Početna cena u trećoj aukciji je 20% početne cene u prvoj aukciji.
Sredstvo plaćanja u aukciji je u gotovom novcu u roku od pet dana od dana održavanja aukcije.
Depozit za aukciju može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Član 6.

Aukcija se proglašava neuspelom ako ni posle trećeg poziva aukcionara na drugom nadmetanju niko od učesnika ne istakne ponudu na ponuđenu cenu.
U slučaju prodaje udela, aukcija se proglašava neuspelom ako ni posle trećeg poziva aukcionara na aukcijama iz člana 5. ove uredbe niko od učesnika ne istakne ponudu na ponuđenu cenu.

II. PRIPREMA AUKCIJE

Član 7.

Odluku o prodaji kapitala aukcijom donosi Agencija i o tome obaveštava subjekt privatizacije.
Odluku o prodaji udela aukcijom donosi Agencija i sa nalogom za prodaju obaveštava Akcijski fond i subjekt privatizacije.

Član 8.

Agencija organizuje aukciju.
U postupku organizovanja aukcije, Agencija:
1) utvrđuje uslove prodaje;
2) priprema aukciju, uključujući određivanje datuma i vremena održavanja aukcije i objavljivanje javnog poziva;
3) obrazuje Komisiju;
4) imenuje aukcionara i pomoćnika aukcionara;
5) kontroliše i odobrava program privatizacije;
6) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje aukcije.
U slučaju prodaje udela Agencija organizuje aukciju u saradnji sa Akcijskim fondom.

Član 9.

Agencija objavljuje javni poziv za učešće na aukciji (u daljem tekstu: javni poziv) u sredstvima javnog informisanja (štampa, televizija, internet) najranije 30 dana pre dana održavanja aukcije. U slučaju prodaje udela javni poziv objavljuju zajedno Agencija i Akcijski fond.
Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) poslovno ime subjekta privatizacije i matični broj subjekta privatizacije;
2) procentualni iznos kapitala ili opis imovine koji se nude na prodaju, odnosno procentualni iznos udela koji se nudi na prodaju;
3) finansijske i druge podatke o subjektu privatizacije od značaja za učesnike aukcije (broj zaposlenih, proizvodi, itd.);
4) mesto i adresu održavanja aukcije;
5) datum i vreme održavanja aukcije;
6) šifru aukcijske prodaje;
7) rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciji;
8) datum, vreme i mesto registracije učesnika;
9) cenu, mesto i način dobijanja aukcijske dokumentacije;
10) iznos i način uplate depozita za