Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/2001),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O NAČINU IZMIRIVANjA JAVNIH PRIHODA I OBAVEZA PREMA REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE DOSPELIH ZA PLAĆANjE DO KRAJA 2003. GODINE ZA SUBJEKTE KOJI SE PRIVATIZUJU METODOM JAVNE AUKCIJE I METODOM JAVNOG TENDERA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 91 od 27. decembra 2002; 130/04)

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve dospelih za plaćanje do kraja 2003. godine, sa pripadajućom obračunatom i nenaplaćenom kamatom, za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera.
Dospelim obavezama iz stava 1. ovog člana smatraju se obaveze obračunate i utvrđene do dana stupanja na snagu ove uredbe.
Obavezama iz stava 1. ovog člana smatraju se i obaveze prema Republičkoj direkciji za robne rezerve koje su dospele do kraja 2003. godine, a koje su posle dospeća reprogramirane.

Član 2.

Obaveze iz člana 1. ove uredbe smatraju se:
1) akcize i porez na promet;
2) porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi javni prihodi koji se obračunavaju i plaćaju po osnovu zarada;
3) naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse čiju naplatu vrši nadležni poreski organ u Republici Srbiji;
4) obaveze prema Republičkoj direkciji za robne rezerve, osim obaveza iz humanitarnih programa;
5) ostali javni prihodi.

Član 3.

Nadležni poreski organ, odnosno organ ili organizacija čiji se javni prihodi i potraživanja izmiruju u skladu sa ovom uredbom u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke Agencije za privatizaciju o metodu privatizacije subjekta privatizacije, utvrđuje visinu obaveza iz člana 2. ove uredbe.
Zapisnik o utvrđenim obavezama dospelim za plaćanje do kraja 2003. godine sa pripadajućom a nenaplaćenom kamatom koja je obračunata do dana donošenja odluke o metodu privatizacije, dostavlja se Agenciji za privatizaciju.
Zapisnik iz stava 2. ovog člana čini sastavni deo dokumentacije za privatizaciju.

Član 4.

Obaveze iz čl. 1. i 2. ove uredbe izmiruju se po okončanju postupka privatizacije iz sredstava ostvarenih u postupku privatizacije, pre raspodele tih sredstava, u skladu sa članom 60. Zakona o privatizaciji.
Ako je ostvarena prodajna cena manja od obaveza iz čl. 1. i 2. ove uredbe, pojedinačne obaveze prema organima, odnosno organizacijama čiji se prihodi izmiruju, nadoknađuju se srazmerno udelu koji te obaveze imaju u ukupnom iznosu obaveza koje se nadoknađuju, a višak obaveza se otpisuje.
Ako se ostvarena prodajna cena plaća na rate, obaveze iz čl. 1. i 2. ove uredbe izmiruju se u potpunosti iz rata koje prve dospevaju.

Član 5.

Agencija za privatizaciju, u roku od osam dana od dana okončanja prodaje kapitala subjekta privatizacije, obaveštava nadležni poreski organ, odnosno organ ili organizacije iz člana 3. stav 1. ove uredbe o ostvarenoj prodajnoj ceni, načinu njenog plaćanja, kao i o datumu prodaje.
Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana i podataka iz čl. 1. i 2. ove uredbe, nadležni poreski organ, odnosno organizacija čiji se prihodi izmiruju dostavlja Agenciji za privatizaciju akt kojim je utvrđen iznos obaveza po osnovu javnih prihoda, sa pripadajućom obračunatom kamatom, do datuma prodaje, koje se izmiruju iz sredstava privatizacije. Akt o izmirivanju obaveza donosi nadležni organ, odnosno organizacija.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije ("Službeni glasnik RS", br. 74/2001 i 29/2002).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-16981/2002-003, U Beogradu, 26. decembra 2002. godine
Vlada Republike Srbije, Potpredsednik, Dušan Mihajlović, s. r.