Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010), tačke 22. Odluke o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka ("Službeni glasnik RS", broj 10/2011) i tačke 24. Odluke o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka ("Službeni glasnik RS", broj 10/2011),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

UPUTSTVO

ZA OBAVLjANjE AUKCIJSKE SPOT/SVOP KUPOVINE/PRODAJE DEVIZA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 11 od 22. februara 2011, 18/12)

Opšte odredbe

1.
Ovim uputstvom se, radi sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka i Odluke o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka (u daljem tekstu: odluke), utvrđuju bliži uslovi i način obavljanja poslova aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza - evra za dinare između Narodne banke Srbije i banaka.
2.
Poslovi iz tačke 1. ovog uputstva odnose se na organizovanje i sprovođenje aukcija za spot/svop kupovinu/prodaju deviza, i to na:
1) dostavljanje obaveštenja bankama o održavanju aukcije za spot/svop kupovinu/prodaju deviza;
2) dostavljanje ponuda banaka za spot/svop kupovinu/prodaju deviza;
3) obradu ponuda banaka i zaključivanje posebnog ugovora o spot/svop kupovini/prodaji deviza;
4) dostavljanje obaveštenja bankama o rezultatima aukcije;
5) druge poslove u vezi sa aukcijskom spot/svop kupovinom/prodajom deviza.
3.
Poslovi iz tačke 2. ovog uputstva obavljaju se po pravilu preko veb platforme "Monetarne operacije Narodne banke Srbije" - aplikacija za trgovinu devizama (u daljem tekstu: veb aplikacija), a mogu se, pod uslovima i na način utvrđen tim uputstvom, obavljati i preko elektronskih servisa (Rojters sistema), elektronske pošte (mejla) ili telefaksa.
4.
Radi obavljanja spot/svop kupovine/prodaje deviza preko veb aplikacije, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi Internet protokol (Internet Protocol) adresu (IP adresa), i to na Obrascu 1.
Pored podatka iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi spisak lica koja su ovlašćena da u ime i za račun banke dostavljaju ponude za spot/svop kupovinu/prodaju deviza, zaključuju ugovore i obavljaju druge poslove u vezi sa ovom kupovinom/prodajom, sa specimenima njihovih potpisa, kao i druge podatke utvrđene na Obrascu 1.
Banka je dužna da o svakoj promeni podataka iz st. 1. i 2. ove tačke odmah obavesti Narodnu banku Srbije.
Banka je dužna da Narodnu banku Srbije odmah obavesti o svim svojim statusnim promenama, kao i o drugim podacima o svom poslovanju koji su bitni za obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza u smislu ovog uputstva.

Obaveštenje o aukciji

5.
U skladu sa odlukom o organizovanju aukcije na kojoj će se obaviti spot/svop kupovina/prodaja deviza (u daljem tekstu: odluka o aukciji) - Narodna banka Srbije, najkasnije na dan održavanja aukcije, bankama dostavlja obaveštenje o održavanju aukcije, koje sadrži sve značajne podatke iz odluke o aukciji, kao što su: redni broj aukcije, datum održavanja aukcije, vrsta spot/svop transakcije, metod aukcije, rok za dostavljanje ponuda banaka i druge podatke.
Obaveštenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se preko veb aplikacije i mejlom.
6.
Informacija o održavanju spot/svop aukcije objavljuje se na stranici Narodne banke Srbije - NBSSPOT, odnosno NBSSVOP - na Rojters ekstrasistemu (Reuters Džtra system), sa upućivanjem na dostavljeno obaveštenje o toj aukciji.

Dostavljanje ponuda banaka

7.
Banka koja namerava da učestvuje na aukciji, u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji, Narodnoj banci Srbije dostavlja preko veb aplikacije ponudu za spot/svop kupovinu/prodaju deviza (ponuda), koja sadrži osnovne elemente prema vrsti transakcije, metodu aukcije i druge elemente iz odluke o aukciji, kao i SNjIFT adresu banke korespodenta i broj računa banke kod banke korespodenta kad banka spot kupuje i svop kupuje/prodaje devize.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako, zbog tehničkih problema u radu veb aplikacije, banka nije u mogućnosti da ponudu dostavi na taj način - dostavlja je preko