Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 12. stav 9. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE AKCIJA I UDELA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNE AUKCIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 72 od 8. oktobra 2010)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način prodaje akcija i udela, koji su preneti Akcionarskom fondu, metodom javne aukcije.
Akcije i udeli preneti Akcionarskom fondu prodaju se metodom javne aukcije (u daljem tekstu: aukcija ) na osnovu odluke koju donosi Savet Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Savet Fonda).
Postupak prodaje iz stava 1. ovog člana sprovodi Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Početnu cenu za prodaju akcija i udela utvrđuje Savet na predlog Agencije za privatizaciju.
Prilikom predlaganja početne cene za prodaju akcija, odnosno udela Agencija za privatizaciju će se rukovoditi pre svega uslovima na finansijskom tržištu, ali će imati u vidu i finansijski izveštaj društva čije su akcije, odnosno udeli predmet prodaje, otpust duga kao i druge bitne elemente: procenat kapitala u vlasništvu Akcionarskog fonda i procenjenu vrednost akcija, odnosno udela utvrđene prilikom unosa u Akcionarski fond.

II. PRIPREMA AUKCIJE

Član 3.

O prodaji akcija aukcijom u akcionarskim društvima ili udela u društvima sa ograničenom odgovornošću koje su prenete Akcionarskom fondu, Agencija je dužna da obavesti to akcionarsko društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću.
U slučaju prodaje aukcijom akcija akcionarskih društava ili udela u društvima sa ograničenom odgovornošću, aukcijska dokumentacija sadrži:
1) osnovne podatke o otvorenom akcionarskom društvu (u daljem tekstu: akcionarsko društvo) čije se akcije prodaju;
2) osnovne podatke o društvu sa ograničenom odgovornošću čiji se udeli prodaju;
3) prospekt akcionarskog društva čija je sadržina propisana zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;
4) nacrt ugovora o prodaji akcija, odnosno udela po pristupu, koji izrađuje Agencija;
5) druge informacije i dokumentaciju neophodnu za prodaju akcija, odnosno udela aukcijom.
Ukoliko akcionarsko društvo nema prospekt iz stava 2. tačka 3) ovog člana ili nije ažuriralo prospekt u periodu dužem od godinu dana, odnosno u slučaju prodaje udela, aukcijska dokumentacija sadrži poslednji bilans uspeha i bilans stanja, predat Agenciji za privredne registre.
Agencija i kupac potpisuju ugovor iz stava 2. tačka 4) ovog člana u roku od osam dana od dana održavanja aukcije.

Član 4.

Prodaju akcija aukcijom sprovodi Komisija za aukciju (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Agencija.
Komisija ima tri člana.
Komisija iz reda svojih članova imenuje predsednika Komisije.
Komisija se imenuje za jednu ili više aukcija.
Komisija donosi odluke većinom glasova članova Komisije.

Član 5.

Komisija obavlja sledeće poslove:
1) nadgleda i sprovodi prodaju aukcijom;
2) registruje lica kojima je odobreno učešće na aukciji;
3) potpisuje zapisnik;
4) proglašava aukciju neuspelom;
5) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje aukcije, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Agencija priprema javni poziv za učešće na aukciji u skladu sa odlukom Saveta Fonda.
Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) poslovno ime, matični broj akcionarskog društva, sedište i ostale osnovne podatke akcionarskog društva (telefon, e-mail, faks);
2) procentualni iznos kapitala, odnosno broj akcija koji se nudi na prodaju;
3) mesto i adresu održavanja aukcije;
4) datum i vreme održavanja aukcije;
5) šifru aukcijske prodaje;
6) rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciji;
7) iznos i način uplate depozita za učešće na aukciji;
8) datum, vreme i mesto registracije učesnika;
9) kratak opis postupka aukcije;
10) početnu cenu za aukciju koja je utvrđena odlukom Saveta Fonda;
11) druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.
Javni poziv za učešće na aukciji objavljuje se u sredstvima javnog informisanja najkasnije 21 dan pre dana održavanja aukcije.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI I REGISTRACIJA UČESNIKA

Učesnici na aukciji

Član 7.

Pravo učešća na aukciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica.
Lica iz stava 1. ovog člana mogu učestvovati na aukciji ako su:
1) otkupili aukcijsku dokumentaciju;
2) uplatili depozit za učestvovanje na aukciji;
3) registrovani kao učesnici na aukciji.

Sadržaj prijave za aukciju

Član 8.

Prijava fizičkog lica, kao učesnika na aukciji, sadrži:
1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime akcionarskog društva;
2) ime i prezime fizičkog lica, učesnika na aukciji;
3) ime jednog od roditelja;
4) adresu, jedinstven matični broj građana i potpis fizičkog lica učesnika na aukciji;
5) broj telefona i broj faksa;
6) broj računa za vraćanje depozita;
7) druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Član 9.

Prijava pravnog lica, kao učesnika na aukciji, sadrži:
1) šifru aukcijske prodaje i poslovno ime akcionarskog društva;
2) poslovno ime i matični broj pravnog lica, učesnika na aukciji;
3) ime i prezime lica, odnosno organa nadležnog za zastupanje, učesnika na aukciji i njegov potpis;
4) overenu fotokopiju izvoda nadležnog organa o registraciji;
5) overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji;
6) broj računa za vraćanje depozita;
7) druge podatke od značaja za sprovođenje aukcije.

Depozit i ugovor o prodaji

Član 10.

Depozit za učestvovanje na aukciji može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.
Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu koja je postignuta na aukciji.
Učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, depozit se vraća u roku od sedam dana od dana održavanja aukcije.
Učesniku koji je istakao drugu