hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 4. i člana 36. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 21. juna 2011, 34/13)

Opšte odredbe

1.
Ovom odlukom utvrđuju se vrste operacija i transakcija koje Narodna banka Srbije sprovodi na otvorenom tržištu, vrste hartija od vrednosti koje mogu biti predmet tih operacija, uslovi pod kojima banke mogu učestvovati u operacijama na otvorenom tržištu, kao i drugi uslovi pod kojima i način na koji se sprovode ove operacije.
2.
Narodna banka Srbije operacije na otvorenom tržištu sprovodi kupovinom i prodajom hartija od vrednosti - radi regulisanja likvidnosti bankarskog sektora, uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa i davanja signalnog stava o monetarnoj politici.

Vrste operacija i transakcija

3.
Operacije na otvorenom tržištu se, u zavisnosti od njihovih ciljeva, dinamike i načina sprovođenja, razvrstavaju na:
1) glavne operacije,
2) operacije dužih ročnosti,
3) operacije finog podešavanja.
Narodna banka Srbije operacije iz stava 1. ove tačke sprovodi s bankama koje ispunjavaju uslove utvrđene ovom odlukom, na aukcijama hartija od vrednosti (u daljem tekstu: aukcija) ili van aukcije - bilateralno, i to obavljanjem sledećih vrsta transakcija:
1) repo transakcija,
2) trajnih transakcija.
Repo transakcija, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja hartija od vrednosti u kojoj je prodavac saglasan da hartije od vrednosti proda kupcu, koji je saglasan da prodavcu plati kupovnu cenu uz istovremenu obavezu da će kupljene hartije od vrednosti na tačno utvrđeni datum prodati prodavcu, koji je obavezan da za te hartije od vrednosti plati kupcu unapred utvrđenu reotkupnu cenu.
Trajna transakcija, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja hartija od vrednosti bez obaveze njihove ponovne prodaje, odnosno kupovine.
4.
Glavne operacije imaju najvažniju ulogu u ostvarivanju ciljeva operacija na otvorenom tržištu, i mogu se sprovoditi radi obezbeđenja nedostajuće likvidnosti bankarskog sektora ili povlačenja viškova likvidnosti iz bankarskog sektora.
Glavne operacije sprovode se redovno, na standardnim aukcijama, prema unapred utvrđenom kalendaru aukcija, i u njihovom sprovođenju primenjuje se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije posebnom odlukom utvrđuje koje se operacije na otvorenom tržištu, odnosno transakcije kupovine ili prodaje hartija od vrednosti smatraju glavnim operacijama.
5.
Operacije dužih ročnosti sprovode se prvenstveno radi toga da se na duži rok obezbedi nedostajuća likvidnost bankarskog sektora, odnosno povuku viškovi likvidnosti iz bankarskog sektora.
Operacije dužih ročnosti sprovode se, po pravilu, na standardnim aukcijama, a mogu se sprovoditi i bilateralno.
6.
Operacije finog podešavanja sprovode se po potrebi, radi sprečavanja ili ublažavanja efekata iznenadnih poremećaja likvidnosti bankarskog sektora, a posebno zbog njihovog uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa.
Operacije finog podešavanja sprovode se, po pravilu, na brzim aukcijama, a mogu se sprovoditi i bilateralno.

Hartije od vrednosti

7.
Narodna banka Srbije može, u smislu ove odluke, kupovati i prodavati dinarske hartije od vrednosti, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac:
1) Narodna banka Srbije;
2) Republika Srbija;
3) međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtingaStandard&PoorsiliFitch-IBCAutvrdila sa "AAA", odnosnoMoodyssa "Aaa".
Pod deviznom klauzulom iz stava 1. ove tačke podrazumeva se valutna klauzula u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, kao i svaka druga klauzula kojom se utvrđuje zaštita od rizika promene kursa dinara.
U smislu stava 1. ove tačke:
- međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici Srbiji;
- razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač država članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
8.
Radi obezbeđenja naplate potraživanja po osnovu kupovine/prodaje hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije može u repo transakciji u kojoj kupuje hartije od vrednosti primeniti procenat umanjenja u odnosu na nominalnu vrednost tih hartija, a u repo transakciji u kojoj prodaje hartije od vrednosti može primeniti procenat uvećanja u odnosu na nominalnu vrednost tih hartija.
Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji kupuje amortizacione kuponske hartije od vrednosti, procenat umanjenja primenjuje se na deo nominalne vrednosti tih hartija koji preostaje na datum njihovog reotkupa, a ako u ovoj transakciji Narodna banka Srbije prodaje amortizacione kuponske hartije od vrednosti - procenat uvećanja primenjuje se na preostali deo nominalne vrednosti tih hartija na datum njihove prodaje.
Ako su predmet repo transakcije indeksirane hartije od vrednosti, procenat umanjenja/uvećanja primenjuje se na nominalnu vrednost tih hartija, odnosno na preostali deo njihove nominalne vrednosti koji se utvrđuje u skladu sa stavom 2. ove tačke, koji se množi raciom indeksacije važećim na datum prodaje.
Racio indeksacije iz stava 3. ove tačke utvrđuje se u skladu sa aktom o emisiji indeksiranih hartija od vrednosti.
Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku kojom utvrđuje visinu procenata iz stava 1. ove tačke, i to po vrstama hartija od vrednosti kojima Narodna banka Srbije obavlja repo transakcije i njihovoj preostaloj ročnosti, imajući u vidu tržišnu cenu ovih hartija i tekuća tržišna i monetarna kretanja.
Odluka iz stava 5. ove tačke objavljuje se na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Učesnici

9.
U operacijama na otvorenom tržištu može učestvovati banka koja ispunjava sledeće uslove:
1) da je član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);
2) da je s Narodnom bankom Srbije zaključila okvirni repo ugovor - ako se obavljaju repo transakcije, odnosno okvirni ugovor o trajnim transakcijama - ako se obavljaju trajne transakcije;
3) da joj nije izrečena zabrana obavljanja s Narodnom bankom Srbije određenih vrsta transakcija kupovine/prodaje hartija od vrednosti u skladu s tačkom 35. ove odluke.
Banka koja ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun.

Sprovođenje aukcija

10.
Kupovina i prodaja hartija od vrednosti na aukcijama, uključujući i dostavljanje saopštenja o održavanju aukcije, dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti i njihovu obradu, kao i prihvatanje tih ponuda, obavljaju se preko veb platforme Monetarne operacije Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: veb platforma).
Pristup veb platformi i njeno korišćenje bliže je uređeno korisničkim uputstvom za rad veb platforme.
Dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti i prihvatanje tih ponuda mogu se izuzetno, zbog tehničkih problema u radu veb platforme, obaviti i elektronskom poštom ili telefaksom.
Ako zbog tehničkih problema u radu veb platforme banka nije u mogućnosti da ponudu dostavi u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji - guverner ili lice koje on ovlasti može, na zahtev banke, produžiti rok za prijem ponuda.
Ponude koje banke dostavljaju elektronskom poštom ili telefaksom u skladu sa stavom 3. ove tačke, kao i zahtev za produženje roka za prijem

hor002