hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: skladištenje opasnih materija

Ukupno nađeno: 110 primera (stranica je generisana 17.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 110 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (FBiH)

(8) Upotreba, skladištenje i promet zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija

Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada (FBiH)

- osiguravaju potrebne uvjete i mjere za sigurno rukovanje opasnim materijama u proizvodnji i prometu, skladištenju , odnosno deponovanju i uništavanju opasnih materija RHB opasnosti;

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (FBiH)

- skladišta opasnih i štetnih materija , u skladu sa posebnim propisom,

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (FBiH)

Poslove fizičke i tehničke zaštite u pravnim licima koja se bave eksploatacijom izvorišta pitke i mineralne vode ili proizvode ili koriste opasne i štetne materije po ljude, materijalna dobra i okoliš koje nisu obuhvaćene u stavu 2. ovog člana, proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata kapaciteta do 1.000 m3 mogu obavljati vlastite unutrašnje zaštitarske službe ili agencije angažirane sklapanjem ugovora.

Uredba o pedagoškim standardima za srednje obrazovanje (RS)

(2) U stručnim školama mora se obezbijediti sigurno dopremanje, skladištenje , odlaganje i odvoz opasnih materija .

Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima (RS)

Prilikom rukovanja opasnim materijama iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika moraju se primjenjivati i propisi kojima je uređena oblast proizvodnje, prometa, korištenja i skladištenja , odnosno primjena ili uklanjanja, te uništenje opasnih materija , kao i posebne bezbjednosne, zaštitne i druge mjere utvrđene aktima pravnog lica koje upravlja lukama.

Opasne materije koje se ne smiju zajednički prevoziti ne mogu se zajedno skladištiti , niti se smije zajedno rukovati njima.

Ako za pojedine klase opasnih materija nije drugačije određeno, opasnim materijama je dozvoljeno rukovati samo u direktnoj operaciji utovar-istovar, i to plovilo-vozilo, plovilo-plovilo ili obratno, bez skladištenja opasnih materija .

(2) Nakon završetka utovara opasnih materija na plovilo, skladišta u koja su opasne materije smještene moraju biti zatvorena za vrijeme snabdijevanja plovila ostalim materijalima i potrebama.

Zapovjednik plovila preduzima mjere radi čuvanja opasnih materija dok se one nalaze na plovilu, a pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika organizuje čuvanje opasnih materija dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci.

(1) U lučkom skladištu opasne materije se skladište odvojeno.

(3) Opasne materije upakovane u kontejnere skladište se na posebnom mjestu u luci na kontejnerskom terminalu određenom za skladištenje opasnih materija .

(4) Kontejner koji se ošteti i ispušta opasnu materiju mora se odvojiti od ostalih kontejnera i uskladištiti na posebno određenom mjestu.

(5) Lice iz člana 3. ovog pravilnika najmanje dva puta dnevno pregleda opasne materije uskladištene u lučkom skladištu .

a) urediti način vanjskog označavanja skladišta u luci u kojem su uskladištene opasne materija i mjesta na kojima se rukuje materijama u luci,

Uredba o sadržaju i načinu izrade plana zaštite od elementarne nepogode i druge nesreće (RS)

z) podaci o objektima - poslovne zgrade, brane, mostovi, vijadukti, tuneli, bolnice, škole, benzinske pumpe, naftovodi, gasovodi, kapaciteti za proizvodnju i skladištenje opasnih i zapaljivih materija , mjesta masovnog okupljanja - hoteli, sportski i drugi objekti - godina izgradnje, broj lica koja borave u njima u radno i vanredno vrijeme - analiza osjetljivosti,

g) pregled benzinskih pumpi, drugih kapaciteta i objekata infrastrukture koji služe za proizvodnju, preradu, transport i skladištenje goriva i drugih zapaljivih i opasnih materija , kritične tačke, stepen rizika, primjena mjera zaštite, tendencije u razvoju mjera zaštite,

4) radiološka, biološka i hemijska zaštita obuhvata mjere koje se sprovode u cilju zaštite i spasavanja stanovništva, materijalnih i drugih dobara i životne sredine od posljedica tehničko-tehnoloških akcidenata (oštećenje objekata i pogona za proizvodnju, preradu, upotrebu, skladištenje i transport opasnih materija , oštećenje objekata u bližem i daljem okruženju koje za posljedicu može imati emisije radioaktivnog materijala i slično), i to: detekcija i identifikacija štetnih agenasa,

Krivični zakon (RS)

(1) Ko protivno propisima prerađuje, odlaže, odbacuje, sakuplja, skladišti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili sa njima postupa na način kojim se ugrožava vazduh, zemljište ili voda u mjeri koja može izazvati opasnost za zdravlje ili život ljudi ili životinja ili ugroziti opstanak šuma, biljaka ili drugog rastinja,

Zakon o privrednim društvima (RS)

(3) Privredno društvo može da počne da obavlja djelatnost koja obuhvata proizvodnju, promet, distribuciju, preradu i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ako nadležni organ rješenjem utvrdi ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana.

Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu (BD)

n) " opasne materije " su eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, otrovne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrđene standardima i drugim propisima, a koje se proizvode, koriste ili skladište u procesu rada, kao i materije čija su svojstva, kada su vezane za neke supstance, opasna po život i zdravlje radnika;

d) proizvodnje, pakovanja, prevoza, skladištenja , upotrebe i uništavanja opasnih materija , na način i po propisima i pravilima kojima se otklanjaju mogućnosti povređivanja ili oštećenja zdravlja radnika;

e) uvid u podatke i evidencije o proizvodnji, korištenju i skladištenju opasnih materija .

Pravilnik o uzbunjivanju i postupanju građana u slučaju opasnosti (RS)

a) pravna lica koja se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom prirodom može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu (akumulacije vode, odvodni kanali i drugo), pravna lica čija je djelatnost u vezi sa snabdijevanjem energijom i vodom, te pravna lica koja proizvode, skladište , prevoze, prerađuju ili u tehnološkom procesu koriste opasne materije i koja imaju uspostavljen sistem uzbunjivanja građana u svojoj okolini,

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti (FBiH)

h) skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala ,

e) skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala i hemikalija,

Pravilnik o higijeni hrane (BiH)

g) skladištiti i rukovati otpadom i opasnim materijama da bi se spriječila kontaminacija;

f) skladištiti i rukovati otpadom i opasnim materijama da bi se spriječila kontaminacija;

8. Opasne i/ili nejestive materije , uključujući i hranu za životinje, moraju se na odgovarajući način obilježavati i skladištiti u posebnim i zaštićenim kontejnerima.

Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (RS)

đ) tehničko-tehnološka nesreća (u daljem tekstu: udes) je događaj koji je izmakao kontroli kod obavljanja djelatnosti ili upravljanju sredstvima za rad i rad sa opasnim materijama , naftom i njenim derivatima i energetskim gasovima prilikom njihove proizvodnje, prerade, upotrebe, skladištenja , pretovara, prevoza ili uklanjanja čija je posljedica ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara,

ogl1
hor003