Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu čl. 126. i 133. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 22/06), direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANjU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA I JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE, NjIHOVIM POSLOVIMA I NAČINU RADA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 77 od 11 decembra 2006)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti za organiziranje, poslovi i zadaci i način rada službi zaštite i spašavanja koje se formiraju u pravnim licima ili kao samostalne službe zaštite i spašavanja, kao i organiziranje, poslovi i zadaci jedinica civilne zaštite (u daljnjem tekstu: jedinice CZ) za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), za potrebe kantona, grada i općina, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na organiziranje i funkcioniranje službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, koje se formiraju prema slijedećim zakonskim odredbama i to:
1) na službe zaštite i spašavanja koje se formiraju prema odredbama čl. 122. do 124. Zakona o zaštiti i spašavanju,
2) na jedinice CZ koje se formiraju prema odredbama čl. 127. do 132. Zakona o zaštiti i spašavanju,
3) na službe zaštite i spašavanja i jedinice CZ koje, u skladu sa članom 32. stav 2. Zakona o zaštiti i spašavanju, formiraju pravna lica iz te zakonske odredbe za vlastite potrebe.
Službe zaštite i spašavanja i jedinice CZ iz stava 1. ovog člana, organiziraju se i opremaju na način da budu savremene i posebno organizirane snage civilne zaštite koje raspolažu savremenom opremom koja omogućava da mogu odgovoriti zahtjevima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara kada budu ugroženi prirodnim ili drugim nesrećama.

Član 3.

Službe zaštite i spašavanja i jedinice CZ mogu se organizirati:
1) na nivou Federacije koje će djelovati na području Federacije,
2) na nivou kantona - za područje kantona,
3) na nivou općine - za područje općine i
4) u pravnim licima - za potrebe tih lica.
Organiziranje službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ za područja iz stava 1. ovog člana, vrši se prema odredbama ovog pravilnika, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i to:
1) službe zaštite i spašavanja u skladu sa zakonskim odredbama iz tačke 1. stav 1. člana 2. i odredbama čl. 6. do 32. ovog pravilnika,
2) jedinice CZ u skladu sa zakonskim odredbama iz tačke 2. stav 1. člana 2. i odredbama čl. 33. do 47. ovog pravilnika.

Član 4.

Službe zaštite i spašavanja i jedinice CZ angažiraju se na vršenju operativnih mjera zaštite i spašavanja iz njihove nadležnosti po naredbi nadležnog štaba civilne zaštite u slijedećim situacijama i to:
1) u kojima se primijete opasnosti ili pojave koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, koje zahtijevaju provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju nastanka te prirodne ili druge nesreće ili ublažavanju njenog djelovanja,
2) od momenta kada nadležni organ vlasti proglasi stanje prirodne ili druge nesreće, što zahtijeva provođenje akcija zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara, do otklanjanja posljedica koje su nastale djelovanjem te prirodne ili druge nesreće, odnosno do momenta kada nadležni štab civilne zaštite naredi prestanak njihovog rada, odnosno do dana kada nadležni organ vlasti donese odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće,
3) za vrijeme vježbi civilne zaštite i drugih oblika obuke u civilnoj zaštiti i za vrijeme ratnog stanja.

Član 5.

Prilikom odlučivanja o formiranju službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ polazi se od procjene ugroženosti Federacije, kantona i općine u kojima su utvrđene potrebe i određene društvene oblasti (privredne i društvene djelatnosti) u kojima treba formirati službe, kao i potrebe iskazane u odnosu na vrste i broj jedinica CZ koje treba formirati.
II. UVJETI ZA ORGANIZIRANjE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA, POSLOVI SLUŽBI I VRIJEME VRŠENjA POSLOVA IZ NjIHOVE NADLEŽNOSTI
1. Uvjeti za organiziranje službi zaštite i spašavanja

Član 6.

Službe zaštite i spašavanja, određene ovim pravilnikom organiziraju se u pravnim licima iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
1) da je njihova djelatnost ili dio djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
2) da raspolažu kadrovima koji su stručno obučeni i osposobljeni za vršenje poslova iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja koja će se formirati,
3) da su materijalno opremljeni odgovarajućom opremom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima koja je neophodna za vršenje poslova iz nadležnosti službe zaštite i spašavanja.

Član 7.

Organiziranje službi zaštite i spašavanja u pravnim licima koja ispunjavaju uvjete iz člana 6. ovog pravilnika može se izvršiti na dva načina i to:
1) da se u pravnom licu formira poseban organizacioni dio koji bi vršio funkciju službe zaštite i spašavanja ili
2) da se cijelo pravno lice odredi za službu zaštite i spašavanja.
Za službu zaštite i spašavanja mogu se proglasiti i udruženja građana koja se bave djelatnošću značajnom za zaštitu i spašavanje, kao što su: gorska služba spašavanja, planinari, speleolozi, alpinisti, radio-amateri, ronioci, vazduhoplovci i druga slična udruženja.

Član 8.

Za obavljanje određenih poslova i zadataka koji se odnose na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na području Federacije, kantona i općina mogu se organizirati slijedeće službe zaštite i spašavanja i to:
1) Služba medicinske pomoći,
2) Služba za zaštitu i spašavanje životinja (veterinarska služba),
3) Služba za vodosnabdijevanje,
4) Služba za čistoću,
5) Služba za gasovodnu infrastrukturu,
6) Služba za asanaciju terena,
7) Služba za spašavanje na vodi i pod vodom,
8) Služba za zaštitu od požara,
9) Služba za zaštitu bilja i biljnih proizvoda,
10) Služba za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu (RHB zaštitu),
11) Služba za spašavanje u rudnicima,
12) Služba za zaštitu okoline,
13) Služba za spašavanje iz ruševina,
14) Služba za snabdijevanje (služba za logistiku),
15) Gorska služba spašavanja,
16) Služba za seizmologiju,
17) Služba za hidrometeorologiju.
U zavisnosti od potreba i mogućnosti, mogu se formirati i druge službe zaštite i spašavanja o čemu odlučuju nadležni organi vlasti Federacije, kantona i općina predviđeni u odredbi člana 10. stav 1. ovog pravilnika, s tim što se u srodnim ili međusobno uvjetovanim i funkcionalno povezanim djelatno- stima može organizaciono objediniti i formirati jedna zajednička služba zaštite i spašavanja, kao što je komunalna i slične djelatnosti.

Član 9.

U skladu sa odredbom člana 122. stav 4. Zakona o zaštiti i spašavanju, službe zaštite i spašavanja formiraju se za vršenje operativnih mjera zaštite i spašavanja koje se provode u fazi spašavanja i u fazi otklanjanja posljedica koje su