aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 89. stav 2. Zakona o prevozu opasnih materija ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/08 i 117/11) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), ministar saobraćaja i veza, uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova i ministra zdravlja i socijalne zaštite, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PREVOZA OPASNIH MATERIJA NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 69 od 14. avgusta 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način obavljanja prevoza opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima i rukovanje opasnim materijama u lukama i pristaništima, kao i uslovi i način pod kojima će se obavljati ukrcavanje i iskrcavanje opasnih materija.

Član 2.

(1) Opasne materije u smislu člana 2. Zakona o prevozu opasnih materija dijele se na:
a) klasa 1 - eksplozivne materije i predmeti,
b) klasa 2 - zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom,
v) klasa 3 - zapaljive tečnosti,
g) klasa 4.1 - zapaljive čvrste materije,
d) klasa 4.2 - materije sklone samopaljenju,
đ) klasa 4.3 - materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove,
e) klasa 5.1 - oksidirajuće materije,
ž) klasa 5.2 - organski peroksidi,
z) klasa 6.1 - toksične materije,
i) klasa 6.2 - zagađujuće ili zarazne materije,
j) klasa 7 - radioaktivne materije,
k) klasa 8 - korozivne materije i
l) klasa 9 - ostale opasne materije.
(2) Za prevoz opasnih materija na unutrašnjim plovnim putevima, osim odredaba ovog pravilnika, primjenjuju se i odredbe Zakona o prevozu opasnih materija i Evropski ugovor o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (u daljem tekstu: ADN).

Član 3.

Prilikom obavljanja prevoza i rukovanja opasnim materijama iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika na plovilu i u luci ili pristaništu gdje se rukuje opasnim materijama mora biti prisutno stručno lice osposobljeno u skladu sa propisima koji regulišu oblast prevoza opasnih materija.

Član 4.

Prilikom rukovanja opasnim materijama iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika moraju se primjenjivati i propisi kojima je uređena oblast proizvodnje, prometa, korištenja i skladištenja, odnosno primjena ili uklanjanja, te uništenje opasnih materija, kao i posebne bezbjednosne, zaštitne i druge mjere utvrđene aktima pravnog lica koje upravlja lukama.

Član 5.

Pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužno je dostaviti zapovjedniku plovila koji prevozi opasne materije uputstvo za pristajanje i boravak plovila u luci, utovar ili istovar opasnih materija u luci, smještanje zaštitnih sredstava, snabdijevanju plovila i drugo.

Član 6.

Rukovanje opasnim materijama u lukama dopušteno je samo ako je u skladu sa propisima koji regulišu oblast prevoza opasnih materija na određenom mjestu predviđenom za tu namjenu.

Član 7.

(1) Prije uplovljavanja plovila koje prevozi opasne materije ili ih dovozi drugim prevoznim sredstvima, osim plovila u luku, Područnoj jedinici Ministarstva saobraćaja i veza - Kapetaniji pristaništa Brčko (u daljem tekstu: Kapetanija) predaje se isprava o opasnim materijama.
(2) Isprava iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće:
a) tehnički naziv,
b) klasu tereta,
v) ADN broj,
g) način pakovanja,
d) količinu i
đ) način rukovanja opasnom materijom.
(3) Pored podataka iz stava 2. ovog člana, isprava mora da sadrži i sljedeće:
a) ime, odnosno oznaku plovila,
b) državnu pripadnost plovila,
v) luku upisa,
g) nosivost,
d) gaz,
đ) dužinu plovila,
e) potvrdu o sposobnosti plovila za prevoz pojedine klase opasne materije,
ž) vrstu manipulacije (utovar ili istovar),
z) plan smještaja opasnih materija na plovilu,
i) predviđeno vrijeme dolaska plovila i
j) izjavu da su podaci navedeni u ispravi istiniti, da pakovanje odgovara propisima i da je ambalaža u ispravnom stanju.
(4) Isprava iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 48 časova prije početka rukovanja opasnim materijama u luci, ako se opasne materije dovoze drugim prevoznim sredstvima u luku, a isprava o opasnim materijama za plovilo podnosi se najkasnije 48 časova prije uplovljavanja plovila u luku, odnosno odmah po uplovljavanju plovila u luku ako plovilo obavlja prevoz opasnih materija između domaćih luka.

Član 8.

Ispravu o opasnim materijama iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika Kapetaniji je dužan podnijeti:
a) pošiljalac, ako se opasne materije ukrcavaju na plovilo iz vozila,
b) pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, ako se opasne materije ukrcavaju na plovilo u luci i
v) zapovjednik plovila, ako se opasne materije iskrcavaju sa plovila ili ako se nalaze na plovilu u provozu.

Član 9.

Za rukovanje opasnim materijama na plovilu podnosi se samo jedna isprava o opasnim materijama, bez obzira na broj vozila u koja će se opasne materije ukrcavati, odnosno iz kojih će se iskrcavati.

Član 10.

(1) Plovilo koje prevozi opasne materije ne smije uploviti u luku dok Kapetanija na osnovu podnesene isprave iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika pismeno ne odobri uplovljenje u luku.
(2) Prije izdavanja odobrenja iz stava 1. ovog člana Kapetanija može izvršiti pregled opasnih materija, a pregledu mora prisustvovati i lice iz člana 3. ovog pravilnika koje utvrđuje stanje tih materija.
(3) Pregled opasnih materija obavlja se na mjestu koje odredi Kapetanija u dogovoru sa pravnim licem iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 11.

Plovilo koje prevozi opasne materije, odnosno pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika dužni su da obezbijede da se na mjestima na kojima se rukuje opasnim materijama nalaze sredstva prve pomoći.

Član 12.

(1) Kapetanija odobrava početak rukovanja opasnim materijama u luci.
(2) Kapetanija ne dozvoljava ulazak u luku plovilu, odnosno vozilu koje prevozi opasne materije u sljedećim slučajevima:
a) ako nije podnesena isprava o opasnim materijama,
b) ako se utvrdi da se radi o opasnim materijama čije unošenje ili rukovanje u luci nije dopušteno,
v) ako se prilikom pregleda opasnih materija utvrdi da podaci u ispravi ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih materija,
g) ako plovilo ili vozilo prevozi veću količinu opasnih materija od količine koja je dozvoljena za određenu luku,
d) ako opasne materije nisu upakovane ili obilježene naljepnicama, te označene tehničkim nazivima u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast,
đ) ako su kontejneri i prenosni tankovi tehnički neispravni ili nemaju svjedočanstvo o bezbjednosti,
e) ako je pakovanje opasnih materija oštećeno tako da može izazvati opasnost prilikom rukovanja,
ž) ako opasne materije nisu odvojene u skladu sa odgovarajućim tehničkim pravilima i
z) ako uređaji za rukovanje opasnim materijama nisu ispravni.

Član 13.

Ako prilikom pregleda opasnih materija Kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, odobrenje za ulazak plovila Kapetanija izdaje nakon otklanjanja nedostataka.

Član 14.

Kapetanija neće odobriti rukovanje opasnim materijama u luci u sljedećim slučajevima:
a) ako utvrdi da nisu preduzete propisane mjere za rukovanje pojedinim vrstama opasnih materija,
b) ako rukovanju opasnim materijama ne prisustvuje lice iz člana 3. ovog pravilnika i
v) ako sredstva i oprema za rukovanje opasnim materijama nisu ispravni.

Član 15.

Plovilo koje prevozi opasne materije za vrijeme boravka u luci dužno je da istakne oznake predviđene propisima koji regulišu oblast prevoza