aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 64. stav 5. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI REFERENTNE ODNOSNO OVLAŠTENE LABORATORIJE ZA ISPITIVANjE VODA, SADRŽAJ I NAČIN DAVANjA OVLASTI

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 14 od 22 marta 2010, 14/13)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje moraju ispunjavati ovlaštene, referentne i ovlaštene laboratorije za vršenje poslova referentne laboratorije, postupak izdavanja ovlaštenja, nadzor i upravne mjere i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Član 2.

Laboratorija za ispitivanje voda koja je predmet ovog pravilnika može biti:
1. ovlaštena laboratorija za ispitivanje voda,
2. referentna laboratorija,
3. ovlaštena laboratorija za vršenje poslova referentne laboratorije.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju slijedeće značenje:
- "akreditacija" je dokument kojim ovlašteni akreditacioni organ daje formalno priznanje o osposobljenosti laboratorije za sprovođenje specifičnih laboratorijskih ispitivanja,
- "akreditiranje" je stručna procedura kojom se formalno priznaje da je neka laboratorija kompetentna za obavljanje određenih zadataka u području ocjenjivanja usklađenosti,
- "ocjenjivanje usklađenosti" je svaka djelatnost putem koje se neposredno ili posredno utvrđuje da li su ispunjeni relevantni zahtjevi,
- "međulaboratorijska poredbena ispitivanja" su proces kontrolisane provjere osposobljenosti pojedine laboratorije da daje ispravan rezultat analiza,
- "validna metoda" je analitička metoda koja je uporediva s nekom međunarodno usvojenom standardnom metodom,
- "ekotoksikološki pokazatelji" su toksičnost na indikatorske organizme (bakterije, alge,Daphnia magnai ribe), brzina i stepen biološke razgradivosti, bioakumulacija i druga štetna svojstva za vodni okoliš.

Član 4.

Ukoliko ovlaštena laboratorija ne može samostalno obavljati sva ispitivanja za koja se izdaje ovlaštenje tada ovlaštena laboratorija može sklapati ugovore s osposobljenim ovlaštenim podugovaračima do 20% poslova, pod uslovom da isti ispunjava zahtjeve za izvršavanje pojedinih grupa poslova navedenih u članu 5. ovog pravilnika.
Ovlaštena laboratorija iz člana 2. ovog pravilnika mora zadovoljiti prostorne uslove smještaja, minimalnu tehničku opremljenost, stručnu osposobljenost zaposlenika propisane ovim pravilnikom, te biti akreditovani prema BAS EN ISO/IEC 17025 standardu za sve analitičke poslove koje obavljaju, čime se dokazuje njihova kompetentnost.
Ovlaštene laboratorije moraju kontinuirano održavati prostorne uslove smještaja, uslove minimalne tehničke opremljenosti i stručnu osposobljenost zaposlenika u skladu sa ovim pravilnikom.
Do momenta sticanja akreditacije iz stava 2. ovog člana, ovlaštena laboratorija treba da se ponaša u skladu sa osnovnim načelima dobre laboratorijske prakse (Aneks - sastavni dio ovog pravilnika).

II. OVLAŠTENA LABORATORIJA

Poslovi ovlaštene laboratorije

Član 5.

Ovlaštena laboratorija može vršiti poslove monitoringa kvaliteta površinskih, obalnih, podzemnih, otpadnih voda i sedimenta.

Član 6.

Ovlaštena laboratorija vrši slijedeća ispitivanja:
1. sastav i kvalitet:
a) površinskih i podzemnih voda,
b) obalne morske vode,
c) otpadnih voda iz sistema javne odvodnje, tehnoloških voda i procjednih voda deponija,
2. sastav i kvalitet sedimenta u površinskim vodama i obalnom moru,
3. biološke i mikrobiološke karakteristike površinskih voda i voda obalnog mora,
4. ekotoksikološka svojstva:
a) otpadnih voda sistema javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda,
b) hemijskih materija i njihovih smjesa koji nakon upotrebe dospijevaju u vode,
5. radioekološke osobine voda i sedimenta.

Član 7.

Ispitivanja iz člana 6. ovog pravilnika obuhvataju poslove uzorkovanja i analizu voda, obradu podataka i izvještavanje vezanih za slijedeće grupe pokazatelja:
a) fizičko-hemijske,
b) hidrološke,
c) hidromorfološke,
d) biološke,
e) mikrobiološke,
f) ekotoksikološke,
g) radioekološke.

2. Prostorni, tehnički, materijalni i kadrovski zahtjevi

2.1. Prostorni zahtjevi

Član 8.

Ovlaštena laboratorija mora imati odgovarajući radni prostor i u njemu sve potrebne uslove za pravilno sprovođenje laboratorijskih ispitivanja koji neće uticati na rezultate ispitivanja kao i na zdravlje zaposlenika.
Raspored prostorija mora omogućavati nesmetano komuniciranje i vršenje analiza bez međusobnih nepoželjnih uticaja. Ovlaštene laboratorije moraju imati namjenski prostor za skladištenje i čuvanje hemikalija, uzoraka, pribora i opreme.

Član 9.

Za fizičko-hemijska ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) prijem i registriranje uzoraka,
b) pripremu uzoraka za analize,
c) instrumentalno analitička ispitivanja (kondicionirana prostorija),
d) analitičke vage na antivibracionim stolovima,
e) pranje i sušenje laboratorijskog posuđa,
f) skladištenje i čuvanje hemikalija,
g) obradu rezultata ispitivanja i izradu izvještaja,
h) skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala,
i) skladištenje terenske opreme.

Član 10.

Za biološka ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje (kondicionirana prostorija),
b) skladištenje pribora, opreme, laboratorijskog posuđa i uzoraka,
c) obradu rezultata i izradu izvještaja.

Član 11.

Za mikrobiološka ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) sterilno zasijavanje, očitavanje rezultata i mikroskopiranje (kondicionirana prostorija),
b) pripremu mikrobioloških podloga,
c) pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,
d) skladištenje pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,
e) obradu rezultata i izradu izvještaja.

Član 12.

Za ekotoksikološka ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) provođenje testova toksičnosti i biološke razgradnje (kondicionirana prostorija),
b) pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,
c) skladištenje pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,
d) obradu rezultata i izradu izvještaja.

Član 13.

Za hidrološka i hidromorfološka ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za :
a) skladištenje terenske opreme,
b) obradu rezultata i izradu izvještaja.

Član 14.

Za radioekološka ispitivanja ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) pripremu uzoraka za mjerenje,
b) smještaj mjerne opreme,
c) čuvanje kalibracionih radioaktivnih izvora i privremeno odlaganje kontaminiranog materijala i uzoraka sa propisanom zaštitom od zračenja,
d) pranje i sušenje laboratorijske opreme i posuđa,
e) obradu rezultata i pripremu izvještaja,
f) skladištenje hemikalija, laboratorijske opreme i posuđa.

Član 15.

Za ispitivanje otpadne vode ovlaštene laboratorije moraju imati posebne prostorije za:
a) prijem i pripremu uzoraka,
b) instrumentalno analitička ispitivanja,
c) atomsku apsorpcionu spektrometriju (kondicionirana prostorija),
d) ekotoksikološku opremu i ispitivanje,
e) skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala i hemikalija,
f) obradu rezultata ispitivanja i izradu izvještaja.

2.2. Tehnička opremljenost

Član 16.

Za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja ovlaštena laboratorija mora raspolagati slijedećim uređajima i opremom:
1. atomski apsorpcijski spektrometar (AAS),
2. plinski hromatograf,
3. vezani sistem plinska hromatografija /spektrometrija masa (GC/MS)
4. tečni hromatograf visokog pritiska (HPLC),
5. UV/VIS spektrofotometar,
6. analizator organskog ugljika (TOC),
7. oprema za analizu ulja i masti,
8. analitička vaga s tačnošću 0,0001 g,
9. tehnička vaga,
10. sušionik sa