aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), Skupština Brčko distrikta BiH, na 16. redovnoj sjednici održanoj 24. jula 2013. godine, usvaja

ZAKON

O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLjA RADNIKA NA RADU

(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 20 od 02 avgusta 2013)

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

(Predmet)

Član 1

Ovim zakonom propisuju se mjere koje podstiču poboljšanja u oblasti sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, utvrđuju nosioci provođenja i unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, njihova prava, obaveze i odgovornosti, preventivne mjere, kao i druga pitanja koja se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu.

(Definicija)

Član 2

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu" (u daljnjem tekstu: sigurnost i zaštita zdravlja), u smislu ovog zakona, obuhvata skup organizovanih mjera i aktivnosti usmjerenih ka stvaranju uslova koji obezbjeđuju:
1) sigurnost na radu,
2) sprečavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja i oštećenja zdravlja radnika na radu,
3) zaštitu zdravlja i radne sposobnosti radnika;
b) "radnik" je svako lice koje je zaposleno od strane poslodavca po bilo kojem osnovu;
c) "poslodavac" je svako pravno i fizičko lice koje zapošljava jednog ili više radnika uključujući i javne službe;
d) "predstavnik radnika" je lice izabrano da predstavlja radnike u oblasti sigurnosti i zaštiti zdravlja kod poslodavca;
e) "preventivne mjere" su sve mjere koje se preduzimaju ili čije se preduzimanje planira na svim nivoima rada kod poslodavca, radi sprečavanja povređivanja ili oštećenja zdravlja radnika;
f) "radno mjesto" je mjesto namijenjeno za obavljanje poslova kod poslodavca u objektu ili na otvorenom kao i na privremenim i pomičnim gradilištima, objektima, uređajima, saobraćajnim sredstvima, i sl., u kojem radnik boravi ili ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom poslodavca;
g) "radna sredina" jeste prostor u kojem se obavlja rad i koji uključuje radna mjesta, radne uslove, radne postupke i odnose u procesu rada;
h) "objekti za rad" su: objekti koji se koriste kao radni i pomoćni prostori, uključujući i objekte na otvorenom prostoru, sa svim pripadajućim instalacijama kao što su: instalacije fluida, grijanje, električne instalacije i dr.;
i) "oprema za rad" su mašine, uređaji, postrojenje, instalacija, alati i sl., koji se koriste u procesu rada;
j) "konstrukcije i objekti za kolektivnu sigurnost i zaštiti zdravlja" su: zaštita na prelazima, prolazima i prilazima, zakloni od toplotnih i drugih zračenja, zaštita od udara električne struje, opća ventilacija i klimatizacija i sl.;
k) "pomoćne konstrukcije i objekti" su konstrukcije i objekti koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika kao što su: skele, radna platforma, tunelska podgrada, konstrukcija za sprečavanje odrona zemlje pri kopanju dubokih rovova i sl.;
l) "druga sredstva" su sredstva koja se koriste u procesu rada ili su na bilo koji način povezana s procesom rada;
m) "oprema za ličnu zaštitu na radu" označava svu opremu koja je projektovana tako da je radnik nosi na sebi ili drži kako bi se zaštitio od jednog ili većeg broja štetnih djelovanja koja mogu da ugroze njegovu sigurnost ili zdravlje na radu, kao i sve prateće elemente projektovane u istu svrhu a ne odnosi se na radno odijelo i uniformu koja nije posebno napravljena s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika;
n) "opasne materije" su eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, otrovne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrđene standardima i drugim propisima, a koje se proizvode, koriste ili skladište u procesu rada, kao i materije čija su svojstva, kada su vezane za neke supstance, opasna po život i zdravlje radnika;
o) "opasnost" je okolnost ili stanje koje može da ugrozi zdravlje ili izazove povredu radnika;
p) "opasna pojava" je događaj kojim su ugroženi ili bi mogli biti ugroženi život i zdravlje radnika ili postoji opasnost od povređivanja;
q) "rizik" je vjerovatnoća nastanka povrede, oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika usljed opasnosti;
r) "akt o procjeni rizika" je akt koji sadrži opis procesa rada s procjenom rizika od povreda i oštećenja zdravlja na radnom mjestu u radnoj sredini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika radi poboljšanja sigurnosti i zaštiti zdravlja;
s) "procjena rizika" je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika;
t) "radno mjesto s povećanim rizikom" je radno mjesto utvrđeno aktom o procjeni rizika na kome, i pored potpuno ili djelimično primijenjenih mjera u skladu s ovim zakonom, postoje okolnosti koje mogu da ugroze sigurnost i zaštitu zdravlja;
u) "radnik za sigurnost i zaštitu zdravlja" je lice koje obavlja poslove sigurnosti i zaštite zdravlja;
v) "licenca" je ovlaštenje koje se daje pravnom ili fizičkom licu za obavljanje određenih poslova u oblasti sigurnosti i zaštiti zdravlja, u skladu s ovim zakonom;
w) "ovlaštena organizacija" za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i opreme za ličnu sigurnost na radu ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti, osim ionizirajućih zračenja, mikroklime, elektro i gromobranskih instalacija i osvijetljenosti je pravno lice koje posjeduje licencu u skladu s ovim zakonom;
x) "ovlaštena zdravstvena ustanova" je ustanova organizovana prema propisima o zdravstvenoj zaštiti, a koja ispunjava kadrovske i tehničke uslove za obavljanje date djelatnosti propisane Pravilnikom o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima;
y) "stručni nalaz" je izvještaj o izvršenom pregledu opreme za rad i opreme za ličnu sigurnost na radu i ispitivanju uslova radne sredine sa zaključkom da li su primijenjene ili nisu primijenjene propisane mjere za sigurnost i zaštitu zdravlja;
z) "zdravlje" je stanje potpunog fizičkog i psihičkog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i opasnosti.

(Primjena propisa)

Član 3

(1) Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja uređuju se propisima koji regulišu rad i radne odnose, penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, tehničkim i drugim propisima kojima se štite sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu.
(2) Zabranjena je diskriminacija radnika u ostvarivanju sigurnosti i zaštite zdravlja po svim osnovama.

DIO DRUGI - SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLjA

POGLAVLjEI. OPĆE ODREDBE

(Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja)

Član 4

(1) Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja u smislu ovog zakona imaju:
a) radnici,
b) lica koja su na stručnom osposobljavanju kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri),
c) učenici i studenti koji su kod poslodavca na praktičnoj obuci, i u odgojno-obrazovnim ustanovama,
d) lica koja za vrijeme izdržavanja