hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: naziv

Ukupno nađeno: 16455 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 16287 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (RS)

Uredba o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva, ulica i trgova (RS)

Odluka o utvrđivanju naziva visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina (APV)

Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva naseljenih mesta na hrvatskom jeziku (APV)

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za priznavanje sorte, kriterijumima za određivanje naziva sorte i sadržini registra sorti poljoprivrednog bilja (RS)

Uredba o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus (RS)

Zakon o upotrebi i zaštiti znaka i naziva Crvenog krsta (SCG)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 <lat>kV<d> do 400 <lat>kV<d> (SCG)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 101 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr." i sedište, a stavom 3. člana 86. ovog zakona propisano je da poslovno ime može da sadrži i poseban naziv . Da li izvršni poverilac ima obavezu da u predlogu za izvršenje označi i naziv izvršnog dužnika, preduzetnika kada je on koristio navedenu zakonsku mogućnost?

...

Pitanje: Da li je sud dužan da odbaci predlog za izvršenje kao neuredan, ukoliko ne sadrži brojeve računa izvršnog poverioca i izvršnog dužnika kod poslovnih banaka s nazivima banaka, saglasno članu 35. ZIO, iako je u predlogu za izvršenje naznačeno sredstvo izvršenja prodaja pokretnih i nepokretnih stvari izvršnog dužnika?

...

Članom 167. stav. 4. Zakona o stečaju je predviđeno da donošenjem rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije (a ne njegovom pravnosnažnošću) prestaju sve posledice otvaranja stečajnog postupka, a u nazivu stečajnog dužnika briše se oznaka "u stečaju". Agencija za privredne registre odbija da postupi po nepravnosnažnom rešenju, a rok za početak primene plana je nastupio, u smislu čl. 165. stav 10. Zakona o stečaju, a koji se takođe vezuje za dan donošenja rešenja. Kako postupiti u konkretnoj

...

Uređivanje upotrebe naziva AP Vojvodine u nazivu udruženja ne može se smatrati odobrenjem za osnivanje udruženja u smislu odredbe člana 55. stav 2. Ustava RS.

...

Nezakonito je rešenje o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u kome, pored ličnog imena imenovanih lica, nije označena njihova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno koalicije na čiji su predlog imenovani.

...

Nesaglasnost činjeničnog opisa radnje privrednog prestupa i utvrđujućeg dela izreke presude u pogledu naziva zakona predstavlja bitnu povredu odredaba postupka i vodi ukidanju presude.

...

Članom 460. tačka 2. ZKP-a, propisano je da se u izreci rešenja o sudskoj opomeni, pored ličnih podataka okrivljenog, navodi samo da se okrivljenom izriče sudska opomena za delo koje je predmet optužbe i zakonski naziv krivičnog dela.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kome je u Ministarstvu finansija potrebno uputiti zahtev za hitnu neutralnu kontrolu preduzeća koje trenutno ilegalno i sasvim nezakonito radi ( ne posluje preko računa, neredovno uplaćuje dnevne pazare, izbegava plaćanje poreza i dr.).

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-856/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu zaključenim između JP "Putevi Srbije" i Evropske investicione banke, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2765/2009-04 (_)

Izdavanje računa (odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun) u slučaju izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1976/2009-04 (_)

Izdavanje računa obveznika PDV koji sukcesivno vrši isporuku dobara ili usluga jednom licu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2532/2009-04 (_)

Utvrđivanja osnovice za obračun PDV kod prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora, u slučaju kada zakupodavac zakupcu vrši tzv. prefakturisanje zavisnih troškova (troškova vode, el. energije, telefona, odnošenja smeća i sl), izmena osnovice kod prometa predmetne usluge, kao i izdavanje računa za ovaj promet

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-453/2010-04 (_)

Pravo obveznika PDV da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu odbije od PDV koji duguje u slučaju kada je prethodni učesnik u prometu - isporučilac dobara ili usluga za izvršeni promet izdao račun koji u delu koji se odnosi na podatak o nazivu obveznika PDV - izdavaoca računa sadrži slovnu grešku

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 42 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

4. Ukoliko je podnosilac zahteva smešten u bolnicu ili neku drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu navesti njen naziv

...

Naziv :

1. Naziv i sedište preduzeća - ustanove u kojoj sam poslednji put bio osiguran

...

OBRAZUJE SE ogranak privrednog društva iz pod nazivom :

...

Danom briše se ogranak privrednog društva iz , registrovan rešenjem Agencije za privredne registre broj od godine, pod nazivom :

...

Ovim se menja naziv društva, tako da sada:

- pun naziv glasi:

hor003