Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 14) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05),
Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 29. decembra 2006. godine, doneo je

PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 30 od 27. marta 2007, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11, 44/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.
Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.
U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove.
Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa.
Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4.

Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 612-00-590/2006-04

U Beogradu, 29. decembra 2006. godine

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Predsednik, prof. dr Obrad Stanojević, s.r.

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA


Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
biološke nauke
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - biolog- ekolog - Biol.- Ekol.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani biolog- diplomirani ekolog - Dipl. biol.- Dipl. ekol.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master biolog- master ekolog - Mast. biol.- Mast. ekol.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista biolog- specijalista ekolog - Spec. biol.- Spec. ekol.
doktorske(300+180=480 ESPB) - doktor nauka - biološke nauke- doktor nauka - ekološke nauke - Dr- Dr
STRUKOVNE
osnovne(180 ESPB) - strukovni biolog- strukovni ekolog - Struk. biol.- Struk. ekol.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni biolog- specijalista strukovni ekolog - Spec. struk. biol.- Spec. struk. ekol.
GEO-NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - geograf- geolog - Geogr.- Geol.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani geograf- diplomirani geolog - Dipl. geogr.- Dipl. geol.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master geograf- master geolog - Mast. geogr.- Mast. geol.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista geograf- specijalista geolog - Spec. geogr.- Spec. geol.
doktorske(300+180=480 ESPB) - doktor nauka - geo-nauke - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni geograf- strukovni geolog - Struk. geogr.- Struk. geol.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni geograf - specijalista strukovni geolog - Spec. struk. geogr. - Spec. struk. geol.
MATEMATIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - matematičar- astronom - Mat.- Astron.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani matematičar - diplomirani astronom - Dipl. mat.- Dipl. astron.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master matematičar - master astronom - Mast. mat.- Mast. astron.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista matematičar - specijalista astronom - Spec. mat. - Spec. astron.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - matematičke nauke - doktor nauka - astronomske nauke - Dr - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni matematičar - Struk. mat.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni matematičar - Spec. struk. mat.
NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - analitičar zaštite životne sredine - Analit. zašt. živ. sred.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani analitičar zaštite životne sredine - Dipl. analit. zašt. živ. sred.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master analitičar zaštite životne sredine - Mast. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista analitičar zaštite životne sredine - Spec. analit. zašt. živ. sred.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - nauke o zaštiti životne sredine - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni analitičar zaštite životne sredine - Struk. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine - specijalista - Spec. struk. analit. zašt. živ. sred.
RAČUNARSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - informatičar - Inform.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani informatičar - Dipl. inform.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master informatičar - Mast. inform.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista informatičar - Spec. inform.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - računarske nauke - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni informatičar - Struk. inform.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni informatičar - Spec. struk. inform.-
FIZIČKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - fizičar- meteorolog - Fiz. - Met.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani fizičar - diplomirani meteorolog - Dipl. fiz.- Dipl. met.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master fizičar - master meteorolog - Mast. fiz.- Mast. met.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - Specijalista fizičar - Specijalista meteorolog - Spec. fiz. - Spec. met.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - fizičke nauke- doktor nauka - meteorološke nauke - Dr - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni fizičar- strukovni meteorolog - Struk.fiz.- Struk. met.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni fizičar - specijalista strukovni meteorolog - Spec. struk. Fiz.- Spec. struk. met.
FIZIČKO-HEMIJSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - fizičkohemičar - Fiz.-hem.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani fizičkohemičar - Dipl. fiz.-hem.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master fizikohemičar - Mast. fiz.-hem.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista fizikohemičar - Spec. fiz.-hem.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - fizičkohemijske nauke - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni fizičkohemičar - Struk. fiz.-hem.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni fizičkohemičar - Spec. struk. fiz.-hem.
HEMIJSKE NAUKE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - hemičar- biohemičar - Hem.- Biohem.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani hemičar - diplomirani biohemičar - Dipl. hem. - Dipl. biohem.
master(180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master hemičar - master biohemičar - Mast. hem. - Mast. biohem.
specijalističke(300+60=360 ESPB) - specijalista hemičar - specijalista biohemičar - Spec. hem. - Spec. biohem.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka - hemijske nauke- doktor nauka - biohemijske nauke - Dr - Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB) - strukovni hemičar- strukovni biohemičar - Struk. hem. - Struk. biohem.
specijalističke(180+60=240 ESPB) - specijalista strukovni hemičar- specijalista strukovni biohemičar - Spec. struk. hem.- Spec. struk. biohem.- spec.
AKADEMSKE
doktorske - doktor nauka - metodika nastave - Dr
Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA
ARHITEKTURA
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB) - inženjer arhitekture - Inž. arh.
osnovne (240 ESPB) - diplomirani inženjer arhitekture- diplomirani inženjer urbanizma - Dipl. inž. arh. - Dipl. inž. urb.
master (180+120=300 ESPB)(240+60=300 ESPB) - master inženjer arhitekture- master inženjer urbanizma - Mast. inž. arh.- Mast. inž. urb.
specijalističke (300+60=360 ESPB) - specijalista inženjer arhitekture - Spec. inž. arh.
doktorske (300+180=480 ESPB) - doktor nauka -