Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 22. stav 1. i 2 te člana 26. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS" br. 72/2009), člana 7. Odluke o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine ("Sl. list APV", br. 8/2003 i 9/2003), člana 32. stav 10. Statuta Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine od 25.01.2003. godine, s izmenama i dopunama od 11.06.2005. godine, člana 5. Poslovnika Izvršnog odbora Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine, Odluke Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine o poveravanju ovlašćenja Izvršnom odboru br. OV-OO3-33 od 28.02.2004. godine, Izvršni odbor Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine na svojoj 68. redovnoj sednici održanoj dana 04.11.2009. godine, doneo je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU TRADICIONALNIH NAZIVA NASELjENIH MESTA NA HRVATSKOM JEZIKU

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 3 od 23. marta 2010)

Član 1.

Utvrđuju se lista tradicionalnih naziva naseljenih mesta na hrvatskom jeziku na teritoriji lokalnih samouprava, u kojima je hrvatski jezik u službenoj upotrebi, i to:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red. Naziv grada/opštine Naziv naseljenog mesta Naziv grada/opštine Naziv naseljenog mesta
br. na srpskom jeziku na srpskom jeziku na hrvatskom jeziku na hrvatskom jeziku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subotica BajmokSubotica Bajmak
2. Subotica LjutovoSubotica Mirge{
3. Subotica Stari ŽednikSubotica @ednik
4. Apatin SontaApatin Sonta
5. Sombor Bački BregSombor Bereg
6. Sombor Bački MonoštorSombor Mono{tor
7. Sremska Mitrovica Stara BingulaSrijemska Mitrovica Stara Bingula
8. Šid Sot[id Sot
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja i biće objavljena u "Službenom listu AP Vojvodine".
Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine
Broj: 2/32
U Subotici, 04.11.2009. godine
Predsednica Izvršnog odbora, mr. Slavica Peić, s.r.