Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 10. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 129/07),
Vlada donosi

UREDBU

O OZNAČAVANjU NAZIVA NASELjENIH MESTA, ULICA I TRGOVA, OZNAČAVANjU ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA I VOĐENjU REGISTRA KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 7. marta 2012)

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje zgrada, odnosno katastarskih parcela koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju (u daljem tekstu: katastarska parcela) kućnim brojevima, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova.

Član 2.

Označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje zgrada kućnim brojevima, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova u nadležnosti je Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: Zavod), shodno Zakonu o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10) i Zakonu o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 16/11).

Član 3.

Troškove označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova snosi jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi naseljeno mesto, odnosno ulica ili trg.
Troškove označavanja zgrade kućnim brojem snosi vlasnik zgrade, a za zgrade za kolektivno stanovanje skupština zgrade, odnosno savet zgrade.
Troškove označavanja katastarske parcele kućnim brojem snosi vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele.
Izuzetno od st. 2 i 3. ovog člana troškove označavanja zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u postupku prenumeracije kućnih brojeva snosi jedinica lokalne samouprave.

Član 4.

Kad nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrdi ili izmeni naziv ulice ili trga, dužan je da o tome obavesti užu unutrašnju jedinicu Zavoda u jedinici lokalne samouprave - Službu za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba), u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o utvrđivanju naziva ulice, odnosno trga.
Kad za određenu ulicu nije utvrđen naziv, Služba će o tome obavestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave, sa zahtevom da se naziv ulice utvrdi u roku od 60 dana.

Član 5.

Služba je dužna da označi naziv naseljenog mesta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je utvrđen naziv naseljenog mesta i uplate sredstava potrebnih za izradu i postavljanje tabli na račun Zavoda.
Služba je dužna da označi naziv ulice, odnosno trga u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke iz člana 4. ove uredbe i uplate sredstava potrebnih za izradu i postavljanje tabli na račun Zavoda.
Služba je dužna da označi zgrade i katastarske parcele kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja.

Član 6.

Skupština zgrade, odnosno savet zgrade, vlasnik zgrade, vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele dužan je da:
1) omogući da se tabla sa nazivom ulice ili trga postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli;
2) omogući da se