Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, u vezi sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU KUĆNIH BROJEVA, OZNAČAVANjU ZGRADA BROJEVIMA I OZNAČAVANjU NAZIVA NASELjENIH MESTA, ULICA I TRGOVA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 110 od 11. novembra 2003; 137/04, 58/06)

1. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način utvrđivanja kućnih brojeva, označavanje zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova.

Član 2.

Utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova iz člana 1. ove uredbe obavlja nadležna organizaciona jedinica Republičkog geodetskog zavoda u opštini, odnosno gradu - Služba za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba).

Član 3.

Nazivi naseljenih mesta, ulica i trgova ispisuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma i zakonom kojim se uređuju zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina, u delu kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.
Slovne oznake, nazivi naseljenih mesta, ulica i trgova ispisuju se velikim slovima.
Vrsta i veličina slova kojima se označavaju nazivi naseljenih mesta, ulica i trgova, vrsta i veličina kućnog broja, kao i izgled tablice sa kućnim brojem i tabli sa nazivima naseljenih mesta, ulica i trgova, utvrđuju se Knjigom grafičkih standarda koju donosi direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Član 4.

Zabranjeno je neovlašćeno označavanje ili skidanje tablica sa kućnim brojevima i tabla sa nazivima naseljenih mesta, ulica i trgova.

2. UTVRĐIVANjE KUĆNIH BROJEVA I OZNAČAVANjE ZGRADA I GRAĐEVINSKIH PARCELA KUĆNIM BROJEVIMA

Član 5.

Kućni broj utvrđuje se za sve stambene i poslovne zgrade, građevinske parcele, kao i privremene objekte izgrađene ili postavljene u skladu sa propisima o planiranju i gradnji.
Pod stambenom zgradom, u smislu ove uredbe, smatra se zgrada u kojoj se stalno ili privremeno stanuje.
Zgrada u kojoj se privremeno stanuje jeste vikendica, vinogradarska kuća, letnjikovac, baraka i druga zgrada u kojoj se stanuje samo u sezoni.
Pod poslovnom zgradom, u smislu ove uredbe, smatra se svaka zgrada namenjena za obavljanje privrednih, prosvetnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, upravnih i drugih delatnosti, kao i za smeštaj i čuvanje materijalnih dobara.
Pod građevinskom parcelom, u smislu ove uredbe, smatra se najmanji deo prostora koji je urbanističkim planom namenjen za izgradnju i koji obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njenih delova.

Član 6.

Za zgrade koje služe u poljoprivredne svrhe (ambari, silosi, štale i slično) ne utvrđuje se kućni broj u skladu sa članom 5. ove uredbe, osim ako u njima postoji stan namenjen za stalno ili privremeno stanovanje.
Ako se zgrade iz stava 1. ovog člana nalaze na posebnoj građevinskoj parceli utvrđuje se kućni broj te građevinske parcele.

Član 7.

Za zgrade i privremene objekte koji su izgrađeni suprotno propisima o planiranju i gradnji, ne utvrđuje se kućni broj.
Izuzetno, od stava 1. ovog člana, za stambenu zgradu koja je snimljena, a nije izgrađena ili postavljena u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji, može da se utvrdi privremeni kućni broj, do okončanja postupka legalizacije, odnosno izdavanja odobrenja za izgradnju za tu stambenu zgradu.

Član 8.

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši se posebno za svako naseljeno mesto.
Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši se posebno za svaku ulicu u naseljenom mestu, pri čemu zgrade, odnosno građevinske parcele sa leve strane ulice, odakle počinje utvrđivanje, dobijaju neparne kućne brojeve, počev od broja 1, a zgrade, odnosno građevinske parcele sa desne strane ulice, parne brojeve, počev od broja 2.
Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva u svakoj ulici vrši se sa kraja ulice koji je bliži glavnom delu, odnosno centru naseljenog mesta i nastavlja u pravcu periferije.

Član 9.

Za dve ili više zgrada u istoj ulici ne može se utvrditi isti kućni broj.
Ako zgrada ima više ulaza neposredno vezanih za ulicu, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj.
Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u zgradu izaziva potrebu promene ostalih kućnih brojeva na zgradama, za sve ulaze u zgradu utvrdiće se isti kućni broj kome se dodaju slovne oznake po azbučnom redu, počev od slova A.
Za dvorišne zgrade utvrđuje se kućni broj ulične zgrade kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu, a ako ulična zgrada ima više ulaza sa kućnim brojem utvrđenim slovnim oznakama, dvorišnoj zgradi se utvrđuje kućni broj ulične zgrade sa narednom slovnom oznakom.

Član 10.

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva na trgu vrši se u kontinuitetu u smeru kretanja kazaljke na satu, počev od ugla glavne ulice i od broja 1.

Član 11.

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva na kejovima vrši se neparnim brojevima sa kraja ulice koji je bliži glavnoj ulici, odnosno glavnom putu, počev od broja 1.

Član 12.

Utvrđivanje kućnih brojeva i označavanje zgrada brojevima u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u kojima ne postoje ulice, vrši se onim redom koji je najpovoljniji i najkraći prilaz od jedne ka drugoj zgradi.

Član 13.

Zgradi sagrađenoj između dve postojeće zgrade posle izvršenog utvrđivanja kućnih brojeva, utvrđuje se kućni broj prve susedne zgrade manjeg kućnog broja, kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu.

Član 14.

Za građevinske parcele koje imaju izlaz na dve ili više ulica, može se utvrditi samo jedan kućni broj.
Ako se građevinska parcela kojoj je već utvrđen kućni broj parceliše, prvi isparcelisani deo do susedne zgrade nižeg kućnog broja zadržaće ranije utvrđeni kućni broj, a za ostale delove utvrđuje se isti kućni broj s slovnom oznakom po azbučnom redu, u zavisnosti od broja isparcelisanih delova.

Član 15.

Vlasnik, odnosno investitor nove zgrade ili privremenog objekta dužan je da, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave početka izvođenja radova, odnosno podnošenja prijave za postavljanje privremenog objekta u smislu propisa o planiranju i gradnji, podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja i označavanje zgrade ili privremenog objekta kućnim brojem.
Vlasnik, korisnik, odnosno zakupac građevinske parcele dužan je da, u roku od 30 dana od dana sticanja prava svojine, prava korišćenja, odnosno prava zakupa na građevinskoj parceli, podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja i označavanje građevinske parcele kućnim broje.
Vlasnik, odnosno investitor nove zgrade ili privremenog objekta, a za građevinske parcele vlasnik, korisnik, odnosno zakupac snosi troškove za utvrđivanje i označavanje kućnog broja.

Član 16.

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši Služba.
Služba utvrđuje kućni broj rešenjem.
Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Republičkom geodetskom zavodu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Označavanje zgrada i privremenih objekata kućnim brojevima vrši se postavljanjem tablica sa desne strane od ulaza ili iznad ulaza, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.
Označavanje građevinskih parcela kućnim brojevima vrši se postavljanjem tablica na posebnom stubu visine 2,5m, u levom uglu parcele od glavne ulice, odnosno puta, a ako je