Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 34. tačka 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 17/09), člana 43. stav 2. i člana 108. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 76/05,100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 05.aprila 2011. godine, donela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU NAZIVA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 5 od 15. aprila 2011. godine)

Član 1.

Utvrđuju se nazivi i sedišta visokih škola strukovnih studija, kao samostalnih visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina:
1. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici -Szabadkai Muszaki Szkfoiskola, Szabadka- Subotica, Ulica Marka Oreškovića broj 16;
2. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Ulica školska broj 1;
3. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Ulica Đorđa Stratimirovića 23;
4. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Ulica Vladimira Perića Valtera broj 4;
5. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Ulica Petra Drapšina broj 8;
6. Visoka šmola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Ulica Svetosavska 57;
7. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici, Ulica Zmaj Jovina broj 29;
8. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera- u Subotici -Felsofoku Szakiranzu Ovokepzo es edzo Szak Szabadka- Subotica, Ulica Banijska broj 67 i
9. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu -Scoala de inalte Studii de specialitate Mihailo Palov din Varset- Vršac, Omladinski trg broj 1.

Član 2.

O statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta visokih škola strukovnih studija iz člana 1. ove odluke odlučuje Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 13/07 i 5/08).

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine
01 Broj:022-1/11
Novi Sad, O5.aprila 2011. godine
Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Egereši Šandor, s.r.