Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 69. stav 3. i člana 80. stav 2. Zakona o semenu ("Službeni glasnik RS", broj 45/05) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05 - ispravka),
Ministar privrede, koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade broj 02-01-00002/2006-01 od 14. novembra 2006. godine, objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 102/06, preuzeo ovlašćenja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNAVANjE SORTE, KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE NAZIVA SORTE I SADRŽINI REGISTRA SORTI POLjOPRIVREDNOG BILjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 23. marta 2007)

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac i sadržina zahteva za priznavanje sorte, kriterijumi za određivanje naziva sorte, kao i sadržina Registra sorti poljoprivrednog bilja.

2. Obrazac i sadržina zahteva za priznavanje sorte

Član 2.

Postupak priznavanja sorte pokreće se na osnovu zahteva koji podnosi vlasnik sorte, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
1) registarski broj;
2) datum podnošenja zahteva;
3) biljna vrsta (srpski i latinski naziv);
4) predloženo ime ili oplemenjivačka oznaka sorte;
5) naziv i adresa vlasnika sorte, telefon, faks,e-mail;
6) naziv i adresa podnosioca zahteva, telefon, faks,e-mail;
7) izvorni materijal, ime i poreklo (kod ukrštanja navesti roditelje i metod ukrštavanja);
8) podneti zahtevi za priznavanje u drugim zemljama (naziv zemlje i godina podnošenja);
9) sorta priznata (zemlja, naziv, godina);
10) sorta zaštićena (zemlja, naziv, godina);
11) specifična svojstva sorte (ako nisu predviđena tehničkim upitnikom: tip, sezona gajenja, grupa zrenja u našim uslovima, otpornost na bolesti i štetočine i sl.);
12) cilj selekcije, odnosno namena sorte;
13) da li je sorta genetički modifikovana;
14) datum i potpis podnosioca zahteva.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se posebno za svaku sortu.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva dostavlja popunjen tehnički upitnik.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu br. 1 - Zahtev za priznavanje sorte, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

3. Kriterijumi za određivanje naziva sorte

Član 3.

Naziv sorte može biti određen u obliku zamišljenog naziva ili u obliku koda, odnosno šifre.

Član 4.

Naziv sorte u obliku zamišljenog naziva određuje se tako da:
1) se ne sastoji od jednog slova;
2) je izgovorljiva reč, odnosno sadrži seriju slova koja se može izgovoriti, a može i da ta reč ili deo reči predstavlja ustanovljenu skraćenicu koja se može sastojati od dva skupa od po najviše tri znaka, a može se nalaziti na oba kraja imena sorte;
3) nije izuzetno duga reč, odnosno ako ne sadrži izuzetno dugu reč;
4) ne sadrži broj, a može kada je broj sastavni deo imena, odnosno kada nagoveštava da će sorta biti jedna u seriji biološki srodnih sorti;
5) ne sadrži više od tri reči, odnosno celine, a može ako je taj naziv već odobren u nekoj zemlji članiciUPOV-a;
6) ne sadrži znake interpunkcije, prazno mesto, izuzev praznog mesta između reči, ne sadrži druge oznake, simbole, indekse, eksponente;
7) ne predstavlja kombinaciju velikih i malih slova, a može kada je prvo slovo reči veliko, a ostala slova mala.

Član 5.

Naziv sorte u obliku koda, odnosno šifre određuje se tako da:
1) se ne sastoji od jednog slova;
2) se ne sastoji samo od brojeva, izuzev u slučaju inbred linija, odnosno sličnih tipova sorti;
3) sadrži manje od 10 slova, odnosno slova i brojeva;
4) sadrži manje od četiri grupe slova, slova i brojeva, odnosno samo brojeva;
5) ne sadrži znake interpunkcije, oznaku, simbol, indeks, eksponent.

Član 6.

Naziv sorte nije prihvatljiv ako je isti nazivu sorte već registrovane u zemljama članicamaUPOV-a za istu vrstu ili bliske vrste tj. vrste koje se nalaze u istojUPOV-oj klasifikacionoj grupi.
Bliskim vrstama, u smislu ovog pravilnika, smatraju se vrste koje su klasifikovane u istu klasu.
Ako se ne može ustanoviti da li vrsta pripada istoj klasi, smatraće se da spadaju u istu klasu ako pripadaju istom rodu.
ListaUPOV-ih klasifikacionih grupa data je u Prilogu 1 - Spisak bliskih vrsta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Pri određivanju naziva sorte smatra se da su dva naziva sorte ista ako se razlikuju:
1) samo u jednom slovu;
2) u dva slova u smislu da su dva slova samo promenila mesta;
3) samo u akcentu.
Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da je razlika u jednom slovu dovoljna, ako:
1) se radi o ustanovljenim skraćenicama;
2) se razlikuje prvo slovo imena sorte;
3) je naziv sorte izuzetno kratak;
4) je naziv sorte uočljivo različit.
Odredbe ovog člana ne odnose se na naziv sorte određen u obliku koda, odnosno šifre.

Član 8.

Može se koristiti isti naziv sorte ako sorta nije više u prometu, a prošlo je 10 godina od brisanja sorte iz Registra sorti poljoprivrednog bilja.

Član 9.

Naziv sorte iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika određuje se tako da:
1) ne sadrži naziv valute, izraze vezane za težinu i druge jedinice mere;
2) nije u suprotnosti sa drugim zakonima i propisima.
Pored kriterijuma iz stava 1. ovog člana naziv sorte određuje se na način da:
1) ne daje lažni utisak o određenim karakteristikama i vrednosti sorte;
2) ne daje lažni utisak da je sorta u srodnosti, odnosno da potiče od neke druge sorte;
3) ne prikazuje