Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 189. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DOBIJANjE NAZIVA PRIMARIJUS

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 51 od 16. juna 2006)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način i postupak za dobijanje naziva primarijus.

Član 2.

Naziv primarijus može se dodeliti doktoru medicine, doktoru stomatologije i diplomiranom farmaceutu koji ima:
1) najmanje 12 godina rada u zdravstvenoj delatnosti, od čega šest godina posle položenog specijalističkog ispita;
2) publikovane stručne i naučne radove čiji je jedini autor, prvoimenovani autor ili koautor, bodovanih sa najmanje 100 bodova, u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da je 60 bodova ostvario radovima u kojima je jedini ili prvoimenovani autor.

Član 3.

U postupku dobijanja naziva primarijus, stručni i naučni radovi boduju se na sledeći način:
1. Rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u domaćem zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 4
2) koautor - 2
2. Rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u međunarodnom zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 8
2) koautor - 6
Poster se prihvata pod uslovom da ima obavljenu stručnu recenziju i potvrdu organizatora skupa.
3. Rad objavljen u celini u domaćem zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 6
2) koautor - 3
4. Rad objavljen u celini u međunarodnom zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 10
2) koautor - 6
5. Stručni časopisi - nacionalni
1) originalni radovi
(1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 15
(2) koautor - 10
6. Stručni časopisi - međunarodni
1) originalni radovi
(1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 30
(2) koautor - 20
7. Monografije
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 20
2) jedan od ostalih autora - 10
8. Poglavlja u stručnim knjigama
1) jedini autor ili prvoimenovani autor - 15
2) jedan od ostalih autora - 10
Uža specijalizacija boduje se sa 20 bodova.
Studije drugog stepena boduju se sa 20 bodova.
Studije trećeg stepena - doktorske akademske studije boduju se sa 40 bodova.
Ukoliko kandidat ima završene studije drugog stepena, odnosno trećeg stepena - doktorske akademske studije, vrednovaće se samo studije trećeg stepena - doktorske akademske studije.

Član 4.

Prihvataju se samo radovi objavljeni u stručnim časopisima koji imaju oznaku:CIP- katalogizacija u publikaciji (ISSN, ISBN, UDK, UDC).

Član 5.

Period u kome je autor objavljivao radove ne može biti kraći od šest godina od dana podnošenja zahteva, odnosno predloga za dobijanje naziva primarijus.

Član 6.

Zahtev, odnosno predlog za dobijanje naziva primarijus podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.
Uz zahtev, odnosno predlog iz stava 1. ovog člana za dobijanje naziva primarijus dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova iz čl. 2-5. ovog pravilnika, i to:
1) overena fotokopija diplome o završenim specijalističkim studijama;
2) kratka radna biografija;
3) potvrda odgovarajuće zdravstvene, odnosno druge ustanove, kao i privatne prakse o ukupnoj dužini rada u zdravstvenoj delatnosti, odnosno specijalističkog staža;
4) spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, koji treba da sadrži: naziv rada, sve autore, naslov časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, godinu objavljivanja i stranu, odnosno strane na kojima je rad odštampan;
5) fotokopija svakog rada sa spiska: naslovna strana časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, strana na kojoj se nalaze imena članova redakcionog odbora (recenzija), strana, odnosno strane na kojima je rad odštampan;
6) uz radove odštampane u izvodu (rezime, poster) - original rada u celini.

Član 7.

O podnetim, odnosno objavljenim stručnim i naučnim radovima kandidata za dodelu naziva primarijus ministarstvo nadležno za poslove zdravlja pribavlja mišljenje Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije.
Prilikom odlučivanja o dobijanju naziva primarijus zdravstvenim radnicima sa teritorije autonomne pokrajine, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Diplome o dodeli naziva primarijus uručuje ministar nadležan za poslove zdravlja, na svečan način, uz prisustvo predsednika Srpskog lekarskog društva i Farmaceutskog društva Srbije i predsednika komisija ovih društava.

Član 9.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje naziva primarijus ("Službeni glasnik RS", broj 96/92).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2006. godine.
Broj 110-00-114/06-02
U Beogradu, 1. juna 2006. godine
Ministar, prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.