Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O UPOTREBI I ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG KRSTA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 46/96)

Član 1.

Ovim zakonom propisuju se uslovi za upotrebu, način upotrebe i zaštita znaka i naziva crvenog krsta u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Član 2.

Znak crvenog krsta je krst crvene boje, na belom polju koji ima četiri jednaka kraka.

Član 3.

Pravo na naziv crvenog krsta ima samo Jugoslovenski crveni krst.

Član 4.

Znak crvenog krsta može se upotrebljavati kao znak označavanja, kao znak pripadnosti i kao znak zaštite, u skladu sa odredbama Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata, od 12. avgusta 1949. godine, Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (u daljem tekstu: Ženevske konvencije), u slučajevima i pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Znak crvenog krsta kao znak označavanja i znak zaštite upotrebljava se na propisan način.

Član 5.

U miru, znakom crvenog krsta mogu biti označeni:
1) zgrade, uređaji, sanitetski materijal i prevozna sredstva ustanova, organizacije i preduzeća u oblasti zdravstva i u oblasti socijalne zaštite za zbrinjavanje lica kojima je potrebna stalna medicinska nega (u daljem tekstu: zdravstvene organizacije);
2) prevozna i prenosna sredstva drugih ustanova, organizacija i preduzeća koja se upotrebljavaju za prevoz ranjenih, bolesnih lica, po odobrenju Jugoslovenskog crvenog krsta;
3) mesta određena za pružanje prve medicinske pomoći u naseljima, na saobraćajnicama, u preduzećima i drugim ustanovama i organizacijama kao i mesta na kojima je smešten sanitetski materijal i oprema koji služe za pružanje prve medicinske pomoći.

Član 6.

Znak crvenog krsta mogu na propisan način upotrebljavati, odnosno biti označeni tim znakom kao znakom pripadnosti:
1) zaposleni, zgrade, sredstva i materijal Jugoslovenskog crvenog krsta;
2) zaposleni,sredstva i materijal stranih organizacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, dok se u Saveznoj Republici Jugoslaviji bave humanitarnim aktivnostima.
Za vreme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja, znak pripadnosti koji upotrebljavaju organizacije i lica iz stava 1. ovog člana mora biti manjih dimenzija od znaka zaštite i ne sme se stavljati na traku oko ruke niti na krov zgrade.

Član 7.

Znak crvenog krsta može se upotrebljavati, odnosno nositi kao znak označavanja i kao znak zaštite lica, sanitetskih jedinica i ustanova, zgrada, uređaja, sanitetskog materijala i prevoznih i prenosnih sredstava (kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih) koji pripadaju sanitetskoj službi Vojske Jugoslavije.
Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na sanitetsku službu oružanih snaga drugih država dok na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije obavljaju sanitetsku delatnost.

Član 8.

Za vreme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja znak crvenog krsta upotrebljava se kao znak zaštite:
1) zgrada, uređaja, sanitetskog materijala, prevoznih i prenosnih sredstava i zaposlenih u zdravstvenim organizacijama;
2) zgrada, uređaja, sanitetskog materijala, prevoznih i prenosnih sredstava Jugoslovenskog crvenog krsta i lica određenih za pronalaženje, prikupljanje, prenošenje i negu ranjenika i bolesnika ili za sprečavanje bolesti;
3) jedinica civilne zaštite za pružanje prve medicinske pomoći i za zbrinjavanje ranjenika i bolesnika;
4) bolničkih brodova,u skladu sa Ženevskom konvencijom za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru od 12. avgusta 1949. godine;
5) ekipa za