Traženo: lekar odgovornost

Ukupno nađeno: 78 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 73 pronadjenih primera ovde je prikazano 25 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (RS)

Dužnosti odgovornog lekara

Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (RS)

12) Istraživač u kliničkom ispitivanju je doktor medicine ili doktor stomatologije koji je neposredno uključen i odgovoran za lečenje i negu pacijenata ili učesnika u ispitivanju i odgovoran za sprovođenje kliničkog ispitivanja; ako kliničko ispitivanje leka sprovodi istraživački tim, istraživač koji je odgovoran za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka je glavni istraživač;

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (RS)

Radna mesta: lekar specijalista - radioterapeut, radiološki tehničar u radioterapiji, radioterapeutski i radiološki fizičar na pripremanju i primenjivanju zatvorenih gamaemitera; odgovorno lice za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (RS)

1. Šef službe filijale, pomoćnik načelnika odeljenja i šef odseka u filijali, lekar veštak u drugostepenom postupku, lekar veštak u prvostepenom postupku-konsultant, glavni i odgovorni urednik, pravni zastupnik i samostalni stručni saradnik u direkciji - 15,25

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (RS)

6. Osposobljenost organizacija za obuku kontrolora letenja, lekara vazduhoplovne medicine i vazduhoplovno-medicinskih centara da ispunjavaju odgovornosti povezane s njihovim pravima u odnosu na izdavanje dozvola i lekarskih uverenja priznaje se izdavanjem sertifikata.

(c) prava i odgovornosti imalaca dozvola, ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja iz dozvola, lekarskih uverenja, odobrenja i sertifikata;

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

Sud časti iz člana 193. Statuta utvrđuje povredu profesionalne dužnosti i/ili ugleda člana Komore, na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti člana Lekarske komore Srbije.

postupka pred Sudom časti stranka može podneti Sudu časti, u pismenom obliku i takav predlog mora da sadrži: naziv organa pred kojim se vodi postupak; ime i prezima lekara protiv koga se vodi postupak; podatke o zaposlenju lekara ; vreme i mesto izvršenja povrede; činjenice i okolnosti neophodne da se povreda odredi i kvalifikuje; dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prijave, kao i predloge koje dokaze treba izvesti pred Sudom časti; kao i predlog da se lekar ... odgovornim ...

3. ako je već ranijom konačnom odlukom Suda časti Komore odlučeno o odgovornosti lekara , a radi se o istom činjeničnom stanju;

Odluku kojom se lekar oslobađa odgovornosti Veće će izreći:

U odluci kojom se lekar oglašava odgovornim Veće će izreći:

Konačna Odluka kojom je lekar oslobođen odgovornosti objavljuje se na NjEB sajtu Komore i štampanim medijima.

Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija (RS)

Predsednik, član i zamenik člana prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije odgovoran je za svoj rad direktoru Republičkog fonda i direktoru filijale.

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (RS)

5. klinička odgovornost je odgovornost lekara specijaliste u vezi sa pojedinačnim medicinskim izlaganjem, posebno: opravdanost, optimizacija; klinička procena ishoda; saradnja sa drugim specijalistima i osobljem, po potrebi, u pogledu praktičnih aspekata; pribavljanje informacija ako je potrebno o prethodnim ispitivanjima; pružanje postojećih radioloških informacija i/ili evidencija drugim lekarima specijalistima i/ili lekarima koji propisuju primenu zračenja; po potrebi, davanje

Kada pacijent dobrovoljno prihvati da se podvrgne eksperimentalnom dijagnostičkom ili terapijskom postupku, za koji se očekuje da će imati korisni efekat, doze izlaganja mora da planira lekar odgovoran za primenu izvora zračenja prema specifičnim uslovima koji važe sa pojedinačnog pacijenta.

Lekar koji propisuje i lekar koji odobrava medicinsko izlaganje odgovorni su za opravdanost medicinskog izlaganja na svom nivou odlučivanja.

Medicinska izlaganja iz člana 6. stav 1. izvode se pod kliničkom odgovornošću lekara specijaliste.

Lekari odgovorni za sprovođenje različitih vrsta medicinskog izlaganja su:

Lekari odgovorni za sprovođenje medicinskog izlaganja u dijagnostičkoj radiologiji mogu biti specijalisti grana medicine koje nisu navedene u stavu 1. ovog člana pod uslovom da se osposobe za rad sa izvorima zračenja u medicinskoj dijagnostici i za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Doktor veterinarske medicine odgovoran je za primenu izvora jonizujućih zračenja u veterinarskoj medicini.

Lekari odgovorni za primenu izvora jonizujućih zračenja u medicini, osim sa specijalizacijom iz radiologije, radioterapije i nuklearne medicine obavezni su da steknu dokaz o dopunskom obučavanju za rad sa odgovarajućim izvorima jonizujućih zračenja.

Odluka o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova (RS)

RD Kriterijum 3.5 Postoji rukovodilac organizacione jedinice koji ima odgovarajuće kvalifikacije za to radno mesto, sposoban za profesionalne, savetodavne, organizacione, administrativne i naučne odgovornosti u organizacionoj jedinici.- Rukovodilac (načelnik) organizacione jedinice je lekar sa licencom za rad u radiološkoj dijagnostici i potrebnim radnim iskustvom.

Zakon o komorama zdravstvenih radnika (RS)

Lekarska komora Srbije, Stomatološka komora Srbije, Farmaceutska komora Srbije, Komora biohemičara Srbije, odnosno Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (u daljem tekstu: komora) ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom komore.

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava laboratorija (RS)

1) u stalnom radnom odnosu lice odgovorno za zastupanje, odnosno odgovorno za organizaciju poslova, nadzor nad sprovođenjem procedura rada, izvođenje metoda laboratorijskih ispitivanja i izdavanje laboratorijskih rezultata koje ima završen fakultet veterinarske medicine, licencu za obavljanje veterinarske delatnosti i završene postdiplomske specijalističke, magistarske ili doktorske studije iz oblasti mikrobiologije i imunologije;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

postupka po tužbi za naknadu štete zbog lekarske greške do okončanja krivičnog postupka protiv lekara zbog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi, treba imati u vidu da se svesni nehat u krivičnopravnom smislu obično upodobljava gruboj nepažnji i građanskopravnom smislu, ali i da se nikako ne može izjednačiti građanskopravni pojam krivice fizičkog lica za štetu i eventualne krivičnopravne odgovornosti tog lica povodom štetnog događaja, jer je krivičnopravna odgovornost ...

...

ODGOVORNOST ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA ŠTETU KOJU PRETRPI PACIJENT OD STRANE LEKARA ZAPOSLENOG U TOJ USTANOVI SE CENI PREMA PRAVNOM STANDARDU "PAŽNjA DOBROG STRUČNjAKA".

...

Odgovornost zdravstvene organizacije je subjektivne, a ne objektivne prirode, i ona odgovara za štetu prouzrokovanu pacijentu ako njeni lekari i drugo medicinsko osoblje nisu postupali u skladu sa pravilima medicinske nauke i sa odgovarajućom pažnjom, pa iz takvog ponašanja proistekne šteta. Građanskopravna odgovornost zdravstvene organizacije postoji samo ako se dokaze da u datim okolnostima lekari i zdravstveno osoblje medicinske ustanove nisu postupali onako kako je trebalo

...

Kada službeno lice izda lekarsko uverenje bez upisanog datuma izdavanja, vlasnik auto škole kao odgovorno lice upiše drugi datum izdavanja radi se o neznatnoj društvenoj opasnosti

...

Za štetu usled smrti pacijentkinje nad kojom je, uz njen pristanak, lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus, odgovara isključivo štetnik, pa nema uslova za podelu odgovornosti