Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 215. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05 i 81/05) i člana 20. Statuta Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 37/09),
Upravni odbor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na sednici održanoj 5. januara 2011. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANjU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 28 od 26. aprila 2011)

1.
Utvrđuju se standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova:
- Standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite;
- Standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
2.
Standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova iz tačke 1. ove odluke odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
3.
Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 4-0-07/2011-04
U Beogradu, 5. januara 2011. godine
Predsednik Upravnog odbora, prim. mr sci. med. dr Miljko Pejić, s.r.

STANDARDI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


1. (ZZO) Lečenje pacijenata Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika
Prevencija
ZZO Standard 1.0 Procenjuje se zdravstveno stanje stanovništva.
ZZO Kriterijum 1.1 Prevencija se obavlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 109/05 - ispravka).
ZZO Kriterijum 1.2 Prevencija se obavlja kroz dva tipa pregleda: - sistematski pregledi - sadržaj i tip je vezan za populacionu grupu,- ciljani pregledi.
ZZO Kriterijum 1.3 Preventivni pregledi se planiraju, a pacijenti se unapred pismenim putem obaveštavaju o datumu pregleda.
ZZO Kriterijum 1.4 Istražuje se i analizira odziv pacijenata na sistematske i ciljane preglede i sprovode se mere unapređenja, u smislu povećanja odziva pacijenata.
ZZO Kriterijum 1.5 Sprovode se skrining programi za rano otkrivanje karcinoma debelog creva.
Prijem pacijenta
ZZO Standard 2.0 Utvrđen je postupak prijema i trijaže pacijenta.
ZZO Kriterijum 2.1 Pregledi se zakazuju. Pacijenti kojima pregled nije zakazan primaju se nakon trijaže.
ZZO Kriterijum 2.2 Obavlja se trijaža pacijenta na mestu kontakta, kako bi pacijent bio zbrinut.
ZZO Kriterijum 2.3 Pacijenti su podeljeni u kategorije prema njihovim potrebama, a oni čije stanje zahteva hitno lečenje imaju prednost.
ZZO Kriterijum 2.4 Trijažu u okviru tima obavlja medicinska sestra, odnosno tehničar tima za lečenje.
ZZO Kriterijum 2.5 Pacijentu, odnosno porodici pacijenta pružaju se informacije o radu organizacione jedinice.
Procena zdravstvenog stanja pacijenta i plan lečenja
ZZO Standard 3.0 Obavlja se procena zdravstvenog stanja pacijenta i priprema plan lečenja.
ZZO Kriterijum 3.1 Potrebe pacijenta u smislu primene mera prevencije, kurative, rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja, realizuju se prema prioritetu, a na osnovu zdravstvenog stanja pacijenta u trenutku dolaska u zdravstvenu ustanovu.
ZZO Kriterijum 3.2 Utvrđuje se i evidentira, u zdravstvenom kartonu, potreba za upućivanjem na dijagnostičke testove (laboratorija, dijagnostička snimanja).
ZZO Kriterijum 3.3 Utvrđuje se i evidentira, u zdravstvenom kartonu, potreba za upućivanjem lekaru specijalisti.
ZZO Kriterijum 3.4 Utvrđuje se i evidentira, u zdravstvenom kartonu, potreba za upućivanjem u druge organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi i druge zdravstvene ustanove.
ZZO Kriterijum 3.5 Obavlja se lečenje u vidu ponovnih pregleda, kako je određeno po otpustu iz druge zdravstvene ustanove.
ZZO Kriterijum 3.6 Plan lečenja se jasno evidentira u zdravstvenom kartonu pacijenta.
ZZO Kriterijum 3.7 Plan lečenja se razmatra sa pacijentom ili porodicom pacijenta. U zdravstvenom kartonu se evidentira da je ovo razmatranje obavljeno.
Sprovođenje lečenja
ZZO Standard 4.0 Lečenje se sprovodi u skladu sa planom lečenja.
ZZO Kriterijum 4.1 Zdravstveni radnici se određuju kao lica odgovorna za lečenje pacijenta. - Lica odgovorna za sprovođenje lečenja su evidentirana u zdravstvenom kartonu pacijenta.- Svaka promena lica odgovornog za lečenje se evidentira u zdravstveni karton pacijenta.- Zaposleni su upoznati s tim koje lice je odgovorno za lečenje pacijenta.
ZZO Kriterijum 4.2 Zaposleni imaju odgovarajuće kvalifikacije i licence.- Kvalifikacije se procenjuju prilikom zapošljavanja i redovno proveravaju.- Kvalifikacije se određuju u saradnji s komorama zdravstvenih radnika.- Kvalifikacije se određuju za tip lečenja koji treba obaviti, za svaku kategoriju zaposlenih koji učestvuju u pružanju zdravstvene zaštite.
ZZO Kriterijum 4.3 Plan lečenja je poznat svim zdravstvenim radnicima koji učestvuju u lečenju pacijenta.
ZZO Kriterijum 4.4 Lečenje se sprovodi prema prethodno utvrđenim smernicama, vodičima dobre kliničke prakse i protokolima (npr. Vodiči dobre kliničke prakse, put lečenja i dr.).
ZZO Kriterijum 4.5 Osnovne delatnosti organizacione jedinice podržavaju misiju, viziju i vrednosti zdravstvene ustanove. - Postoje dokazi da organizaciona jedinica poštuje misiju, viziju i vrednosti zdravstvene ustanove pri planiranju i pružanju usluga.- Prilikom pružanja usluga zaposleni u organizacionoj jedinici poštuju misiju, viziju i vrednosti zdravstvene ustanove.
ZZO Kriterijum 4.6 Svi zaposleni su upoznati sa pravilima opšte usvojenog Etičkog kodeksa ponašanja i pružanja zdravstvenih usluga.
ZZO Kriterijum 4.7 Svi zaposleni se ponašaju u skladu sa opšte usvojenim Etičkim kodeksom ponašanja i pružanja zdravstvenih usluga.
ZZO Kriterijum 4.8 Poštuju se prava pacijenta na: - dostojanstvo i poštovanje- dostupnost zdravstvene zaštite- informacije- obaveštenje - slobodan izbor- privatnost i poverljivost informacija- samoodlučivanje i pristanak- uvid u medicinsku dokumentaciju- tajnost podataka- prava pacijenta nad kojim se vrši medicinski ogled- prigovor- naknadu štete- sigurnost i bezbednost.
ZZO Kriterijum 4.9 Informacije u vezi sa sprovedenim lečenjem pacijenta evidentiraju se u zdravstvenom kartonu pacijenta.
ZZO Kriterijum 4.10 Postoji evidencija svih lekova i sanitetskog materijala koje organizaciona jedinica naruči i potroši.
Kriterijum 4.11 * Postoji sistem za sprečavanje nastanka grešaka prilikom rukovanja lekovima:- Adekvatno skladištenje i izdavanje lekova.- Bezbedno rukovanje narkoticima.- Adekvatna priprema i rukovanje intravenoznim rastvorima.- Pravilno rukovanje infuzionim pumpama.
ZZO Kriterijum 4.12 * Neželjeni događaji se evidentiraju, prijavljuju i ocenjuju.
Revizija plana lečenja i prilagođavanje ciljeva lečenja
ZZO Standard 5.0 Analizira se plan lečenja.
ZZO Kriterijum 5.1 Plan lečenja se redovno analizira.
ZZO Kriterijum 5.2 Promene cilja lečenja se evidentiraju u zdravstvenom kartonu.
ZZO Kriterijum 5.3 Promene u planu lečenja se evidentiraju u zdravstvenom kartonu.
ZZO Kriterijum 5.4 Zdravstveni radnici koji su deo tima koji sprovodi lečenje pacijenta obaveštavaju se o promenama u planu lečenja.
ZZO Kriterijum 5.5 Promene plana lečenja razmatraju se sa pacijentom, odnosno porodicom pacijenta.
Završetak posete lekaru i priprema za upućivanje u druge zdravstvene ustanove
ZZO Standard 6.0 Postoji postupak za:- završetak posete lekaru - upućivanje u drugu zdravstvenu ustanovu.
ZZO Kriterijum 6.1 U zdravstveni karton pacijenta unosi se rezime lečenja koji obuhvata: - razlog za posetu,- značajne nalaze,- sve obavljene procedure,- dijagnozu,- medikamentnu terapiju i druge vidove lečenja.
ZZO Kriterijum 6.2 Obaveštenje o upućivanju ili prijemu pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu se na odgovarajući način i blagovremeno prenosi izabranom lekaru.
ZZO Kriterijum 6.3 Pacijent, odnosno porodica pacijenta unapred se obaveštavaju o upućivanju pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu i saopštava im se koje su mere preduzete u smislu zadovoljavanja potreba pacijenta za lečenjem.
ZZO Kriterijum 6.4 Kad je upućivanje neophodno, procenjuje se potreba pacijenta za transportom i isti se obavlja.
ZZO Kriterijum 6.5 Zdravstvena ustanova preduzima korake kako bi obezbedila prijem blagovremenih i odgovarajućih informacija o otpustima iz druge zdravstvene ustanove.
ZZO Kriterijum 6.6 Ponovni pregledi nakon otpusta iz druge zdravstvene ustanove obavljaju se u skladu sa potrebama pacijenta.
Prostorije i oprema
ZZO Standard 7.0 Na raspolaganju su odgovarajuće prostorije i oprema.
ZZO Kriterijum 7.1 Prilaz zdravstvenoj ustanovi i organizacionim jedinicama je pristupačan. - Postoji ulaz za osobe sa invaliditetom. - Lokacija zdravstvene ustanove i ulazi u organizacione jedinice obeleženi su odgovarajućim oznakama.
ZZO Kriterijum 7.2 Vodi se spisak opreme, zajedno sa rasporedom održavanja za svaki deo opreme.
ZZO Kriterijum 7.3 Beleži se sva oprema koju treba baždariti i precizira se raspored baždarenja.
ZZO Kriterijum 7.4 Ukoliko u okviru organizacione jedinice postoji soba za intervencije, mora posedovati standardnu opremu.
ZZO Kriterijum 7.5 Postoje odgovarajuće prostorije za preglede i lečenje.
ZZO Kriterijum 7.6 Čekaonice se nalaze na odgovarajućim mestima i funkcionalne su.
Kvalitet rada i bezbednost pacijenta
ZZO Standard 8.0 Prate se