hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 78. stav 3. i člana 199. stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENjE KLINIČKOG ISPITIVANjA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENjA KLINIČKOG ISPITIVANjA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64 od 31. avgusta 2011, 91/13)

I. UVODNE ODREDBE

1. Sadržina pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, odnosno dokumentacija za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva u humanoj medicini.

2. Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku

Član 2.

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju, u smislu ovog pravilnika, sledeće značenje:
1) Kliničko ispitivanje leka je ispitivanje koje se vrši na ljudima da bi se utvrdila ili potvrdila klinička, farmakološka i farmakodinamska dejstva leka, utvrdila svaka neželjena reakcija na ispitivani lek, da bi se ispitala njegova resorpcija, distribucija, metabolizam i izlučivanje leka i utvrdila njegova bezbednost, odnosno efikasnost. Kliničko ispitivanje leka obuhvata i postmarketinško intervencijsko kliničko ispitivanje leka, kao i postmarketinško neintervencijsko kliničko ispitivanje leka;
2) Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva je postupak kojim se utvrđuje ili potvrđuje da su bezbednost i efikasnost medicinskog sredstva u skladu sa deklarisanom primenom koju je odredio proizvođač.
3) Postmarketinško intervencijsko kliničko ispitivanje leka je ispitivanje u kome se lek primenjuje u skladu sa uslovima navedenim u dozvoli za stavljanje leka u promet (uslovima navedenim u sažetku karakteristika leka), a koje zahteva dodatne dijagnostičke procedure, kao i procedure praćenja koje su utvrđene Protokolom o kliničkom ispitivanju leka;
4) Studije bioekvivalencije in vivo su kliničke studije na ispitanicima (zdravim dobrovoljcima ili bolesnicima) kojima je cilj upoređivanje brzine i stepena resorpcije iz farmaceutskih oblika lekova koji ispoljavaju sistemsko dejstvo i u kojima se nalaze ekvimolarne količine aktivne supstance;
5) Postmarketinško neintervencijsko kliničko ispitivanje leka (farmakoepidemiološko ispitivanje) je ispitivanje u kome se lek primenjuje u skladu sa uslovima navedenim u dozvoli za stavljanje leka u promet kod koga izbor pacijenta nije unapred određen Protokolom kliničkog ispitivanja već spada u tekuću praksu ustaljenog načina lečenja, s tim da je propisivanje leka jasno odvojeno od odluke da se pacijent uključi u ispitivanje. Dodatne dijagnostičke procedure ili procedure praćenja ne primenjuju se, a dobijeni rezultati analiziraju se epidemiološkim metodama;
6) Lek koji se klinički ispituje je farmaceutski oblik aktivne supstance koja se ispituje ili je placebo s kojim se ispitivana supstanca poredi, kao i lek koji ima dozvolu za stavljanje u promet kada mu je izmenjen oblik ili pakovanje, odnosno kada se koristi drugačije nego što je dozvolom za stavljanje leka u promet odobren način korišćenja, kada se lek ispituje za primenu u novoj indikaciji ili kada se lek koristi za dobijanje novih informacija o njegovoj odobrenoj upotrebi;
7) Smernice Dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju - GCP (u daljem tekstu: Dobra klinička praksa) jesu sistem smernica za obezbeđenje kvaliteta pri planiranju i sprovođenju kliničkih ispitivanja radi dobijanja validnih kliničkih zaključaka uz odgovarajuću zaštitu učesnika u ispitivanjima;
8) Ispitanik je lice koje učestvuje u kliničkom ispitivanju leka bez obzira na to da li koristi lek koji se klinički ispituje ili učestvuje u ispitivanju radi kontrole primene leka, tj. ako uzima lek s kojim se lek u kliničkom ispitivanju poredi;
9) Informisani pristanak ispitanika je pismena izjava ispitanika, sa datumom i potpisom, o učestvovanju u određenom kliničkom ispitivanju leka, koju je dalo lice koje je sposobno da da saglasnost ili, ako lice nije sposobno da da saglasnost, koju je dao njegov zakonski zastupnik, u skladu sa zakonom, a koja je data dobrovoljno posle potpunog informisanja o prirodi, značaju, posledicama ispitivanja i riziku po zdravlje (u daljem tekstu: dobrovoljni informisani pristanak);
10) Bezbednost ispitanika označava fizički i mentalni integritet, odnosno bezbednost ispitanika koji učestvuje u kliničkom ispitivanju leka;
11) Identifikaciona šifra ispitanika je jedinstvena oznaka koju istraživač dodeljuje svakom ispitaniku umesto imena, radi zaštite identiteta ispitanika kada prijavljuje neželjene reakcije na lek, odnosno kada daje druge podatke u vezi s kliničkim ispitivanjem leka;
12) Istraživač u kliničkom ispitivanju je doktor medicine ili doktor stomatologije koji je neposredno uključen i odgovoran za lečenje i negu pacijenata ili učesnika u ispitivanju i odgovoran za sprovođenje kliničkog ispitivanja; ako kliničko ispitivanje leka sprovodi istraživački tim, istraživač koji je odgovoran za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka je glavni istraživač;
13) Brošura za istraživača je dokument koji sadrži pretkliničke i kliničke podatke o ispitivanom leku, koji su značajni za testiranje ispitivanog leka;
14) Etički odbor je stručni organ koji se obrazuje u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;
15) Odluka etičkog odbora je odluka koju donosi etički odbor o tome da se kliničko ispitivanje leka može sprovesti na mestu ispitivanja, u ograničenjima koja je utvrdio etički odbor i Smernice Dobre kliničke prakse, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;
16) Protokol kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava (u daljem tekstu: Protokol) je dokument koji opisuje ciljeve, dizajn, metodologiju statistička razmatranja i organizaciju kliničkog ispitivanja. Termin protokol obuhvata Protokol, verzije Protokola i izmene i dopune Protokola;
17) Sponzor kliničkog ispitivanja leka je fizičko ili pravno lice koje preuzima odgovornost za započinjanje, sprovođenje, odnosno finansiranje kliničkog ispitivanja;
18) Izveštaj o završenom kliničkom ispitivanju leka je dokument o kompletnom ispitivanju terapijske, profilaktičke ili dijagnostičke efikasnosti leka koji se ispituje, u kome su navedeni objedinjeni klinički i statistički značajni podaci, nalazi i analize dobijenih rezultata ispitivanja (izveštaj o toku, rezultatima i zaključcima ispitivanja u skladu sa Smernicama Dobre kliničke prakse);
19) Tromesečni izveštaj o toku kliničkog ispitivanja leka obuhvata izveštaj o broju uključenih ispitanika po mestima u kojima se sprovodi kliničko ispitivanje, pojavu neželjenih događaja, kao i druge značajne podatke u sprovođenju kliničkog ispitivanja;
20) Komparativni lek je ispitivani lek ili lek sa tržišta koji predstavlja aktivnu kontrolu ili placebo s kojim se upoređuje lek koji se klinički ispituje;
21) Kontrola sprovođenja kliničkog ispitivanja je postupak kojim Agencija kontroliše da li određeno kliničko ispitivanje teče u skladu s Protokolom, odnosno Smernicama Dobre kliničke prakse, na mestu izvođenja kliničkog ispitivanja leka, na lokaciji sponzora, kod drugog pravnog ili fizičkog lica na koje je predlagač ugovorom preneo ovlašćenja ili deo ovlašćenja u kliničkom ispitivanju leka, ili po potrebi na drugim relevantnim mestima;
22) Izvorna dokumentacija su originalna dokumenata, podaci i dosijei (npr. istorija bolesti, klinička i administrativna dokumenta, laboratorijski nalazi, memorandumi, dnevnici ispitanika ili test liste ispitanika, evidencija o izdatim lekovima, automatski zapisi, kopije ili prepisi overeni posle provere verodostojnosti, negativi fotografija, mikrofilmovi ili magnetni zapisi, rendgenski snimci, evidencija koja se čuva u apoteci, laboratoriji i medicinsko-tehničkim službama uključenim u kliničko ispitivanje leka);
23) Izvorni podaci su svi originalni medicinski podaci iz izvorne dokumentacije i overene kopije originalnih kliničkih i laboratorijskih nalaza ili

hor002