Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 34/2003),
Ministar za socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK

O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 105 od 28. oktobra 2003, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10, 48/11, 50/12, 22/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:
1) radna mesta, odnosno poslovi (u daljem tekstu: radna mesta), na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne zaštitne mere utvrđene propisima (član 53. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon);
2) radna mesta, na kojima je obavljanje profesionalne delatnosti ograničeno navršenjem određenih godina života ili na kojima zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje (član 53. stav 2. Zakona);
3) stepeni uvećanja staža osiguranja koji se, u zavisnosti od težine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, za svakih 12 meseci efektivno provedenih na radnom mestu mogu računati kao 14, 15, 16 ili 18 meseci staža osiguranja (član 52. stav 2. Zakona);
4) postupak i način za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
5) postupak revizije utvrđenih radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
6) postupak utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca, i
7) metodologija za izradu stručne dokumentacije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: Metodologija), koja je sastavni deo ovog pravilnika.

DEO PRVI

Radna mesta

Član 2.

Radna mesta iz člana 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, sa stepenima uvećanja staža osiguranja iz člana 1. tačka 3) ovog pravilnika jesu:
1. RUDNICI
1.1 Jamska eksploatacija
1.1.1 Rudnici uglja
1) Radna mesta: kopač - vođa radilišta; kopač; pomoćnik kopača; jamski palilac mina; jamski vozač; rukovalac kombajnom; jamski zidar; jamski tesar; brigadir širokog čela; bušač; pomoćnik bušača; fizički radnik na dubinskom bušenju.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 18 meseci.
2) Radna mesta: rukovalac rudarskim mašinama i uređajima; rukovalac žičarom i vitlovima u jami; jamski plotner; jamski graničar; rukovalac na presipima; vozač aku lokomotive; pratilac voza; radnik na održavanju jamskog koloseka; higijeničar u jami; bravar, električar i mazač jamskih mašina; predradnik transporta; nadzornik smene; revirni nadzornik.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 16 meseci.
3) Radna mesta: mehaničar - bravar i zavarivač na održavanju kotlovskog postrojenja, mehaničar - bravar na održavanju bager stanice i transportnih traka.
4) Radna mesta: normirac; figurant; snimatelj-merač jame; inženjer i tehničar na poslovima neposredne proizvodnje (geološki, geodetski, zaštite na radu, mašinski i elektro).
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci.
1.1.2. Rudnici obojenih metala i nemetala
1) Radna mesta: predradnik; rudar; pomoćnik rudara; rudar palilac mina (na bušenju minskih rupa, miniranju, podgrađivanju, rukovanju rudarsko-građevinskom mehanizacijom, ručnom i mehanizovanom utovaru i pomoćnim poslovima u jami); bušač i pomoćnik bušača na dubinskom bušenju u jami; šutar, zidar i tesar na podgrađivanju otkopa, sipki okana i ostalih prostorija i njihovi pomoćnici; drobiličar na primarnom drobljenju rude u jami i njegov pomoćnik;
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 18 meseci.
2) Radna mesta: radnik na transportu rude i zasipa u jami; palilac mina i rudar na oprobavanju rude u pripremi i istražnim radovima; higijeničar u jami; radnik na održavanju rudarskih mašina u jami (bravar, električar, mehaničar, varilac i mazač); nadzornik otkopavanja rude i transporta i njegov zamenik.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 16 meseci.
3) Radna mesta: pumpar; signalista; radnik na izvoznom postrojenju; punilac aku baterija; rukovalac (magacinom eksploziva, kompresorskim stanicama i vodnim vratima) i njegov pomoćnik; radnik na održavanju kompresora, pumpi, izvoznih mašina, cevovoda i armatura (bravar, električar, mehaničar, varilac i mazač); poslovođa jame i transporta; nadzornik i njegov zamenik; predradnik investicionih radova, izvoza, rudarskih mašina, održavanja rudarske opreme i jamskih prostorija; rudarski inženjer i tehničar u neposrednoj proizvodnji.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 15 meseci.
4) Radna mesta: poslovođa; nadzornik i predradnik na održavanju pumpi, kompresora, cevovoda i armatura; inženjer i tehničar u neposrednoj proizvodnji (geološki, geodetski, zaštite na radu, mašinski, elektro i građevinski).
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci.
1.1.3. Ostali rudnici
Radna mesta: radnici na podzemnim poslovima u vezi sa proizvodnjom (snimatelj i merač jama, upravnik, inženjer, tehničar, referent, poslovođa, radnik na zanatskim radovima, pomoćni radnik na snimanju i merenju jama, na zanatskim radovima i na glavnim izvoznim podzemnim putevima).
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 15 meseci.
1.2. Površinska eksploatacija
1.2.1. Rudnici bakra
1) Radna mesta: rukovalac bagerom; pomoćnik rukovaoca bagerom; poslužilac bagera; rukovalac drobilicom i transportnim trakama na primarnom, sekundarnom i tercijernom drobljenju i njegov pomoćnik; vozač teškog vozila preko 60 tona nosivosti; kopač - bušač i njegov pomoćnik; kopač - palilac mina; kopač okucač; radnik na točenju i sejanju rude u sistemu za drobljenje; mlinar, floter i radnik na pripremi reagensa u flotaciji bakra.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 15 meseci.
2) Radna mesta: rukovalac buldožerom, utovarivačem i turno-traktorom na utovaru i prevozu rude i koncentrata bakra; radnik u flotaciji bakra na poslovima poslužioca klasifikatora i hidrociklona; pumpar; poslužilac transportnih traka; poslužilac filtera u filtraži bakra, magnetita i pirita; radnik na jalovištu i tehnološkoj kontroli procesa; rukovalac kranom; dizač šipki i kugli.
3) Radna mesta: predradnik i mašinbravar na održavanju drobilica i traka, teških vozila i ostale rudarske opreme; mehaničar održavanja ostale rudarske opreme; zavarivač i vulkanizer održavanja drobilica i traka; automehaničar teških vozila.
4) Radna mesta: smenski poslovođa rudarske proizvodnje; poslovođa miniranja; poslovođa primarnog drobljenja; pultista; smenski nadzornik rudarske proizvodnje, održavanja kopa i miniranja na kopovima; smensko - nadzorno tehničko osoblje na istražinim radovima i flotaciji.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci.
1.2.2. Rudnici boksita
1) Radna mesta: palilac mina predradnik; vozač dampera; bagerista; bušač i njegov pomoćnik.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 15 meseci.
2) Radna mesta: radnik na utovarnoj rampi; varilac i predradnik autogenog i elektro varenja na kopu; mašinbravar, mazač, vulkanizer i fizički radnik na površinskom kopu i separaciji kamena; pomoćni radnik na separaciji; rukovalac rudarskim građevinskim mašinama na kopu.
Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci.
1.2.3. Rudnici lignita
1) Radna mesta: rukovalac bagerom i njegov pomoćnik; rukovalac damperom; rukovalac istovarnom, pretovarnom i samohodnom trakom; rukovalac pogonskom stanicom; rukovalac utovarno - pretovarnim mestom; rukovalac drobilicom na bageru; bravar, zavarivač i vulkanizer za bagere i tračne transportere; pomoćni radnik na pripremnim radovima, bagerima, tračnim transporterima i vulkanizaciji.
Stepen