Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 34/2001),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 44 od 19. jula 2001, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih, i to:
1) u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;
2) u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
3) u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 2.

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti:

1. U osnovnom obrazovanju:

Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Nastavnik i vaspitač (VIstepen stručne spreme) - 14,88
Stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Učitelj (Vstepen stručne spreme) - 13,65
Učitelj i vaspitač (IVstepen stručne spreme) - 13,42
Pedagoški asistent - 11,15
Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IVstepen stručne spreme) - 11,15
Domar, kuvar (Vstepen stručne spreme) - 9,16
Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IVstepen stručne spreme) - 8,62
Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (IIIstepen stručne spreme) - 7,82
Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Spremačica (Istepen stručne spreme) - 6,30
Fizički radnik - 5,99

2. U srednjem obrazovanju:

Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VIstepen stručne spreme) - 14,88
Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) - 13,73
Nastavnik praktične nastave (Vstepen stručne spreme) - 13,65
Nastavnik praktične nastave (IVstepen stručne spreme) - 13,42
Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IVstepen stručne spreme) - 11,15
Pomoćni nastavnik (IIIstepen stručne spreme) - 9,85
Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (Vstepen stručne spreme) - 9,16
Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom radnik u školskoj radionici (IVstepen stručne spreme) - 8,62
Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (IIIstepen stručne spreme) - 7,82
Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Spremačica (Istepen stručne spreme) - 6,30
Fizički radnik - 5,99

3. U višem obrazovanju:

Profesor sa doktoratom - 25,65
Profesor sa magistraturom - 20,96
Viši predavač sa magistraturom - 20,17
Profesor (VIIstepen stručne spreme) - 20,17
Predavač magistar nauka - 19,04
Viši predavač (VIIstepen stručne spreme) - 19,04
Predavač (VIIstepen stručne spreme) - 18,58
Stručni saradnik, nastavnik praktične nastave (VIIstepen stručne spreme) - 18,58
Šef računovodstva i sekretar škole (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Lektor, bibliotekar i prevodilac (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Nastavnik praktične nastave i stručni saradnik (VIstepen stručne spreme) - 15,48
Šef računovodstva i sekretar škole (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Viši tehnički saradnik i samostalni viši knjižničar (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i studentska pitanja i statističar (VIstepen stručne spreme) - 13,73
VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (Vstepen stručne spreme) - 9,16
Samostalni knjižničar (IVstepen stručne spreme) - 11,15
Vozač putničkog vozila, finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant, tehničar, tehnički saradnik, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IVstepen stručne spreme) - 8,62
Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, održavanje instalacija, vozač, domar, ekonom i nabavljač (IIIstepen stručne spreme) - 7,82
Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Manipulativni radnik (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Spremačica (Istepen stručne spreme) - 6,30
Fizički radnik - 5,99

4. U univerzitetskom obrazovanju:

Generalni sekretar univerziteta sa više od 15 fakulteta u svom sastavu (VIIstepen stručne spreme) - 19,67
Generalni sekretar univerziteta sa manje od 15 fakulteta u svom sastavu (VIIstepen stručne spreme) - 19,41
Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac, sekretar fakulteta, šef kabineta rektora (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Šef računovodstva (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Viši tehnički saradnik, viši stručni saradnik i samostalni viši knjižničar (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i statističar (VIstepen stručne spreme) - 13,73
VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (Vstepen stručne spreme) - 9,16
Samostalni knjižničar (IVstepen stručne spreme) - 11,15
Finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant - tehničar, tehnički sekretar, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, vozač putničkog vozila, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IVstepen stručne spreme) - 8,62
Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, poslovi održavanja instalacija, vozač, pomoćnik obducent, domar, ekonom, nabavljač (IIIstepen stručne spreme) - 7,82
Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (IIIstepen stručne spreme) - 7,82
Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Manipulativni radnik (IIstepen stručne spreme) - 6,83
Spremačica (Istepen stručne spreme) - 6,30
Fizički radnik - 5,99

5. U učeničkom standardu:

Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica - 21,59
Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa - 21,20
Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa - 21,17
Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa - 21,11
Direktor doma do 5 vaspitnih grupa - 21,05
Zamenik direktora - 20,36
Pomoćnik direktora - 19,82
Rukovodilac sektora - 19,55
Upravnik doma - 19,38
Vaspitač (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VIIstepen stručne spreme) - 17,32
Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VIIstepen stručne spreme) - 16,95
Vaspitač (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VIstepen stručne spreme) - 13,73
Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VIstepen stručne spreme) - 13,49
Vođa smene (Vstepen stručne spreme) - 10,98
Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IVstepen stručne spreme) - 11,15
Kuvar i pekar (Vstepen stručne spreme) - 10,68
Domar (Vstepen stručne spreme) - 9,43
Vođa smene (IVstepen stručne spreme) - 10,53
Vođa smene (IIIstepen stručne spreme) - 8,93
Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar,