Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 237. tačka 3) i člana 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik PS", br. 73/10 i 57/11),
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK

O OSNOVNIM PRAVILIMA U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I NADLEŽNOSTIMA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 23 od 28. marta 2012)

Predmet Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva koja se odnose: na osnovne zahteve za projektovanje, proizvodnju, održavanje i korišćenje vazduhoplovnih proizvoda, osoblje i organizacije koje su uključene u projektovanje, proizvodnju i održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda; na osoblje i organizacije koje su uključene u operacije vazduhoplova; na projektovanje, proizvodnju i održavanje aerodromske opreme i osoblje i organizacije koje su uključene u ove delatnosti, kao i na projektovanje, proizvodnju i održavanje sistema i sastavnih elemenata za upravljanje vazdušnim saobraćajem i pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i osoblje i organizacije koje su uključene u ove delatnosti.

Preuzimanje uredbi Evropske zajednice

Član 2.

Ovim pravilnikom preuzimaju se:
(1) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ (daje se u Prilogu 1. ovog pravilnika);
(2) Uredba Komisije (EZ) br. 690/2009 od 30. jula 2009. o izmenama i dopunama Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ (daje se u Prilogu 2. ovog pravilnika);
(3) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1108/2009 od 21. oktobra 2009. o izmenama i dopuna Uredbe (EZ) br. 216/2008 u oblasti aerodroma, upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i stavljanju van snage Uputstva 2006/23/EZ (daje se u Prilogu 3. ovog pravilnika).

Značenje pojedinih izraza u ovom pravilniku

Član 3.

ECAA sporazum označava Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.
Izrazi "Zajednica", "propisi Zajednice", "Ugovor o osnivanju Evropske zajednice" (Ugovor), "država članica", "aerodrom Zajednice", avio-prevozilac Zajednice" i "Službeni list Evropske Unije" koji se koriste u prilozima ovog pravilnika tumače se saglasno tač. 2. i 3. Aneksa II ECAA sporazuma.
Izrazi "nacionalna vazduhoplovna vlast", "nadležni organ", "vazduhoplovna vlast države članice", "nadležni nacionalni organ" i "vazduhoplovna regulatorna vlast države članice" koji se koriste u prilozima ovog pravilnika tumače se kao Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
Za potrebe ovog pravilnika koriste se izrazi sadržani u Prilogu 1. ovog pravilnika, kao i izrazi iz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 549/2004 od 10. marta 2004. godine kojom se predviđa okvir za formiranje Jedinstvenog evropskog neba (Okvirna uredba), izmenjene i dopunjene Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1070/2009 od 21. oktobra 2009. godine kojom se menjaju i dopunjavaju Uredbe (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004, kako bi se poboljšao učinak i održivost evropskog vazduhoplovnog sistema, koja je u pravni poredak Republike Srbije preuzeta Prilogom 1. Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", broj 32/11).

Prelazne i završne odredbe

Član 4.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", broj 68/10).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 1/0-01-0001/2012-0005
U Beogradu, 23. februara 2012. godine
Upravni odbor
Predsednik, Milutin Mrkonjić, s.r.

PRILOG 1.

Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, kojom se ukidaju Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ

POGLAVLjEI
NAČELA
Oblast primene

Član 1.

1. Ova uredba primenjuje se na:
(a) projektovanje, proizvodnju, održavanje i korišćenje vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i osoblje i organizacije koje su uključene u projektovanje, proizvodnju i održavanje ovih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja;
(b) osoblje i organizacije koje su uključene u operacije vazduhoplova.
2. Ova uredba se ne primenjuje kad se proizvodi, delovi, uređaji i organizacije iz stava 1. ovog člana koriste u vojnim, carinskim, policijskim i sličnim operacijama. Države članice usvajaju mere kojima omogućavaju da ove operacije koliko je to moguće i na prikladan način uvažavaju ciljeve ove uredbe.

Ciljevi

Član 2.

1. Osnovni cilj ove uredbe je da uspostavi i održi visok i ujednačen nivo bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu u Evropi.
2. Dodatni ciljevi ove uredbe u oblastima koje ona uređuje su sledeći:
(a) obezbeđivanje visokog i ujednačenog nivoa zaštite životne sredine;
(b) olakšavanje slobodnog kretanja robe, lica i usluga;
(c) podsticanje delotvornosti regulatornih postupaka i postupaka sertifikacije i izbegavanje dupliranja na nacionalnom i evropskom nivou;
(d) pomoć državama članicama u ispunjavanju njihovih obaveza koje proizlaze iz Čikaške konvencije, postavljanjem osnova za zajedničko tumačenje i ujednačenu primenu Čikaške konvencije i omogućavanjem da se njene odredbe uvažavaju u ovoj uredbi i pravilima za njeno izvršenje;
(e) isticanje gledišta Zajednice o pravilima i standardima bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu, uspostavljanjem primerene saradnje s trećim državama i međunarodnim organizacijama;
(f) obezbeđivanje ujednačene primene uslova poslovanja za sve učesnike na unutrašnjem tržištu.
3. Osnovni i dodatni ciljevi ove uredbe postižu se:
(a) pripremom, donošenjem i ujednačenom primenom svih potrebnih akata;
(b) priznavanjem, bez dodatnih zahteva, sertifikata, dozvola, odobrenja ili drugih dokumenata koji su izdati za proizvode, osoblje i organizacije saglasno ovoj uredbi i pravilima za njeno izvršenje;
(c) osnivanjem nezavisne Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija);
(d) ujednačenom primenom svih potrebnih akata od strane nacionalnih vazduhoplovnih vlasti i Agencije, unutar njihovih odgovornosti.
Definicije

Član 3.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:
1) delovi i uređaji označavaju svaki instrument, opremu, mehanizam, deo, aparat, pribor, pripadak ili dodatak, uključujući komunikacionu opremu, koji se upotrebljava ili je namenjen za upotrebu pri korišćenju ili nadzoru vazduhoplova u letu ili koji je instaliran u vazduhoplov ili pričvršćen na vazduhoplov. Ovo obuhvata i delove strukture vazduhoplova, delove motora ili delove elise;
2) kvalifikovana organizacija označava organ kome može da se poveri poseban posao sertifikacije od strane i pod nadzorom i odgovornošću Agencije ili nacionalne vazduhoplovne vlasti;
3) komercijalni let označava svaki let vazduhoplova za novčanu naknadu ili drugu protivvrednost koji je dostupan javnosti ili koji se, ako nije dostupan javnosti, odvija na osnovu ugovora između operatera i klijenta pri čemu klijent nema nikakvu kontrolu nad operaterom;
4) ovlašćenje (rating) označava izjavu u dozvoli kojom se utvrđuju prava, posebni uslovi ili ograničenja koji se odnose na dozvolu;
5) operater označava svako pravno ili fizičko lice koje koristi ili namerava da koristi jedan ili više vazduhoplova;
6) proizvod označava vazduhoplov, motor ili elisu;
7) sertifikat označava odobrenje, dozvolu i drugi dokument koji se izdaje kao rezultat sertifikacije;
8) sertifikacija označava sve oblike priznavanja da su proizvodi, delovi ili uređaji, lica ili organizacije usklađeni s važećim zahtevima, uključujući pravila za izvršenje ove uredbe, kao i izdavanje odgovarajućeg sertifikata kojim se ta usklađenost potvrđuje;
9) složeni motorni vazduhoplov označava:
(i) avion:
- s maksimalnom sertifikovanom masom na poletanju koja prelazi 5.700 kg, ili
- koji je sertifikovan za konfiguraciju najvećeg dozvoljenog broja putničkih sedišta koja je veća od 19, ili
- koji je sertifikovan za operacije s minimalnom posadom od najmanje dva pilota, ili
- koji je opremljen s jednim ili više turbomlaznih ili više turboelisnih motora; ili

(ii) helikopter koji je sertifikovan:

- s maksimalnom masom na poletanju koja prelazi 3.175 kg, ili
- za konfiguraciju najvećeg dozvoljenog broja putničkih sedišta koja je veća od