Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 145. stav 3. i člana 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 109/05 - ispravka),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici od 12. maja 2006. godine, doneo je

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 44 od 26. maja 2006, 31/07, 37/08, 61/2008, 115/08, 3/10, 45/10, 100/11, 21/12)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada, sastav, organizacija, teritorijalna raspoređenost, kontrola ocene prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije, kao i naknada za rad članova komisije koja im se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 2.

Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, su stručno-medicinski organi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), odnosno matične filijale (u daljem tekstu: filijala), koji učestvuju u postupku ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Prvostepena lekarska komisija se organizuje u sedištu filijale i sedištu ispostave filijale (u daljem tekstu: ispostava).
Izuzetno od stava 1. ovog člana, u ispostavama u kojima nema uslova za organizovanje prvostepene lekarske komisije, poslove iz njenog delokruga obavlja prvostepena lekarska komisija u sedištu najbliže ispostave ili prvostepena lekarska komisija u sedištu filijale.

Član 4.

Drugostepena lekarska komisija se organizuje u sedištu filijale.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, drugostepena lekarska komisija može da se organizuje i za više filijala.

II. SASTAV LEKARSKIH KOMISIJA

Član 5.

Prvostepena lekarska komisija sastoji se od dva člana, od kojih je jedan predsednik.
Prvostepena lekarska komisija ima i dva zamenika.
U slučaju sprečenosti da učestvuje u radu komisije, predsednika prvostepene lekarske komisije zamenjuje član ili zamenik koga on odredi.
U slučaju sprečenosti da učestvuje u radu komisije, člana prvostepene lekarske komisije zamenjuje zamenik koga odredi predsednik prvostepene lekarske komisije.
Drugostepena lekarska komisija sastoji se od tri člana, od kojih je jedan predsednik.
Drugostepena lekarska komisija ima i dva zamenika člana.
U slučaju sprečenosti da učestvuje u radu komisije, predsednika drugostepene lekarske komisije zamenjuje jedan od članova koga on odredi.
U slučaju sprečenosti da učestvuje u radu komisije, člana drugostepene lekarske komisije zamenjuje zamenik koga odredi predsednik drugostepene lekarske komisije.

Član 6.

Predsednik prvostepene lekarske komisije može biti predsednik više prvostepenih lekarskih komisija.

Član 7.

Predsednik, član i zamenik člana prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije može biti:
1) stalno zaposlen lekar u filijali;
2) zaposlen lekar u zdravstvenoj ustanovi;
3) nezaposlen lekar;
4) lekar korisnik starosne penzije.
U prvostepenoj, odnosno drugostepenoj lekarskoj komisiji, najmanje jedan lekar je stalno zaposlen u filijali.

Član 8.

Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija sastavljena je od lekara specijalista opšte medicine, medicine rada, ginekologije i akušerstva, interne medicine, opšte hirurgije, ortopedije, neuropsihijatrije, neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, urologije, pneumoftiziologije, pedijatrije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, neurohirurgije i anesteziologije.
Ukoliko u sastavu prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije nije zastupljen lekar odgovarajuće specijalnosti, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno, prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, može da zatraži nalaz i mišljenje odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Član 9.

Predsednika, članove i zamenike članova prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije imenuje i razrešava direktor Republičkog fonda na predlog direktora filijale.
Predsednik, član i zamenik člana prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije odgovoran je za svoj rad direktoru Republičkog fonda i direktoru filijale.

III. NADLEŽNOST LEKARSKIH KOMISIJA

Član 10.

Prvostepena lekarska komisija:
1) daje ocenu i utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad osiguranika, po predlogu izabranog lekara, preko 30 dana privremene sprečenosti za rad, odnosno privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice duže od 15 dana, odnosno duže od sedam dana, u skladu sa Zakonom;
2) daje ocenu po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad osiguranika zbog bolesti ili povrede do 30 dana, odnosno privremene sprečenosti za rad zbog nege člana porodice, u skladu sa Zakonom;
3) daje ocenu o potrebi obezbeđivanja pratioca obolelom licu za vreme stacionarnog lečenja, pod uslovima utvrđenim opštim aktom Republičkog fonda;
4) odlučuje o opravdanosti propisivanja određenih vrsta medicinsko-tehničkih pomagala i izrade novih medicinsko-tehničkih pomagala pre isteka roka njihovog trajanja;
5) daje ocenu o zahtevima za naknadu troškova lečenja i putnih troškova;
6) ceni medicinsku opravdanost zdravstvene zaštite korišćene suprotno uslovima i načinu utvrđenom ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje Zakona;
7) daje mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje u zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju i mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje van područja matične filijale;
8) predlaže upućivanje osiguranika, u slučaju dužeg trajanja sprečenosti za rad, u skladu sa Zakonom, nadležnom organu za ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
9) daje ocenu o mišljenju izabranog lekara;
10) utvrđuje zdravstveno stanje osiguranog lica radi izdavanja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite osiguranog lica u inostranstvu, u skladu sa Zakonom;
11) utvrđuje potrebu osiguranika za rad sa skraćenim radnim vremenom u toku lečenja, u skladu sa Zakonom;
11a) upućuje osigurano lice, svojim nalogom, u zdravstvenu ustanovu radi dodatne dijagnostike, ako je dijagnostički nalaz neophodan za donošenje ocene lekarske komisije i po potrebi određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva i pravo na pratioca, u skladu sa Zakonom;
12) vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
Pored poslova iz stava 1. ovog člana, prvostepena lekarska komisija:
1) daje ocenu po prigovoru osiguranika na ocenu izabranog lekara o određivanju starosti trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja;
2) daje ocenu po prigovoru osiguranika na mišljenje izabranog lekara o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava osiguranika na odsustvovanje sa rada zbog neophodne posebne nege deteta u skladu sa propisima o radu;
3) utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i daje ocenu po prigovoru osiguranika na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Član 11.

Drugostepena lekarska komisija:
1) daje ocenu po prigovoru osiguranika, odnosno poslodavca na ocenu, odnosno na činjenično stanje koje je prvostepena lekarska komisija utvrdila;
2) ispituje po zahtevu osiguranog lica, filijale, odnosno poslodavca pravilnost ocene koju kao konačnu daje prvostepena lekarska komisija