Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 107 od 2. decembra 2005, 99/10)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim zakonom osnivaju se komore zdravstvenih radnika, kao nezavisne, profesionalne organizacije, uređuje se članstvo u komorama zdravstvenih radnika, poslovi, organizacija i rad komora, posredovanje u sporovima i sudovi časti, kao i druga pitanja od značaja za rad komora.

II. VRSTE KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Član 2

Radi unapređivanja uslova za obavljanje profesije doktora medicine, doktora stomatologije, diplomiranih farmaceuta, diplomiranih farmaceuta medicinske biohemije i doktora medicine specijalista kliničke biohemije, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu - osnivaju se:
1) Lekarska komora Srbije;
2) Stomatološka komora Srbije;
3) Farmaceutska komora Srbije;
4) Komora biohemičara Srbije;
5) Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Član 3

Lekarska komora Srbije, Stomatološka komora Srbije, Farmaceutska komora Srbije, Komora biohemičara Srbije, odnosno Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (u daljem tekstu: komora) ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom komore.
Komora ima račun.
Sedište komore je u Beogradu.
Komora ima ogranke komore, u skladu sa statutom.

III. ČLANSTVO U KOMORI

Član 4

Članstvo u komori je obavezno za sve doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute, diplomirane farmaceute medicinske biohemije, diplomirane farmaceute specijaliste medicinske biohemije i doktore medicine specijaliste kliničke biohemije, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i u drugim oblicima zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa).
Članstvo u komori je obavezno i za zdravstvene radnike iz stava 1. ovog člana koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom.
Pod obavljanjem profesije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se neposredno obavljanje zdravstvene delatnosti od strane zdravstvenih radnika koji imaju odgovarajuće stručno obrazovanje zdravstvene struke i koji svoju delatnost obavljaju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i kod poslodavaca iz stava 2. ovog člana, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 5

Članstvo u komori dobrovoljno je za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute, diplomirane farmaceute medicinske biohemije, diplomirane farmaceute specijaliste medicinske biohemije i doktore medicine specijaliste kliničke biohemije, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti.
Komora može imati i počasne članove, kao i članove donatore, u skladu sa statutom komore.

Član 6

Članovi Lekarske komore Srbije jesu doktori medicine koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove lekara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca iz člana 4. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: lekari).
Članovi Stomatološke komore Srbije jesu doktori stomatologije koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove stomatologa u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca iz člana 4. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: stomatolozi).
Članovi Farmaceutske komore Srbije jesu diplomirani farmaceuti koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove farmaceuta u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca iz člana 4. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: farmaceuti).
Članovi Komore biohemičara Srbije jesu diplomirani farmaceuti medicinske biohemije, diplomirani farmaceuti specijalisti medicinske biohemije i doktori medicine specijalisti kliničke biohemije, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove biohemije u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca iz člana 4. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: biohemičari).
Članovi Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije jesu medicinske sestre i zdravstveni tehničari koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca iz člana 4. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: medicinske sestre i zdravstveni tehničari).

IV. POSLOVI KOMORE

Povereni poslovi

Član 7

Komora, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove kao javna ovlašćenja:
1) donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: etički kodeks);
2) vrši upis zdravstvenih radnika, pod uslovima propisanim zakonom, i vodi imenik svih članova komore;
3) izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) članovima komore koji su upisani u imenik članova komore iz tačke 2) ovog stava i vodi imenik o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama;
4) posreduje u sporovima između članova komore, odnosno između članova komore i korisnika zdravstvenih usluga;
5) organizuje sudove časti za utvrđivanje povrede profesionalne dužnosti i odgovornosti članova komore, kao i za izricanje mera za te povrede;
6) vodi imenik izrečenih disciplinskih mera članovima komore;
7) na zahtev člana komore ili drugog ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica izdaje izvode iz imenika, uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koji predstavljaju javne isprave;
8) utvrđuje visinu članarine za članove komore;
9) utvrđuje iznos nadoknade za upis u imenike članova komore iz tačke 2) ovog stava, iznos nadoknade za izdavanje i obnavljanje licence, kao i nadoknade za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda o evidencijama koje komora vodi;
10) izdaje legitimaciju članovima komore koji imaju licencu;
11) izdaje identifikacioni broj članovima komore koji imaju licencu.
Poslove iz stava 1. ovog člana komora obavlja kao poverene poslove.
U vršenju poverenih poslova iz stava 1. tač. 2), 3) i 7) ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako zakonom nije drukčije određeno.
Na odluku o visini članarine i nadoknada iz stava 1. tač. 8) i 9) ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.
Odluku iz stava 4. ovog člana komora objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja dužna je da prihvati identifikacioni broj iz stava 1. tačka 11) ovog člana kao jedan od neophodnih elemenata za izdavanje identifikacionog broja za potrebe organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ostali poslovi komore

Član 8

Pored poslova iz člana 7. ovog zakona, komora obavlja i sledeće poslove:
1) zastupa i štiti profesionalne interese članova komore u obavljanju profesije;
2) stara se o ugledu članova komore, odnosno o obavljanju poslova zdravstvene delatnosti u skladu sa etičkim kodeksom;
3) vodi evidenciju članova komore koji obavljaju privatnu praksu, a koji su upisani u registar kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom;
4) predlaže listu nadzornika za redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;
5) daje inicijativu za bliže uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, kao i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, odnosno uslova koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža zdravstvenih radnika;
6) učestvuje u utvrđivanju nomenklature zdravstvenih usluga, kriterijuma i merila za utvrđivanje cena