Traženo: finansijski lizing

Ukupno nađeno: 917 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 903 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (RS)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama davalaca finansijskog lizinga (RS)

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Zakon o finansijskom lizingu (RS)

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora (RS)

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga (RS)

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije (RS)

Odluka o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika (RS)

Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža agencija za privredne registre u okviru registra finansijskog lizinga (RS)

Uputstvo za primenu Odluke o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora (RS)

Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing , za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja (RS)

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti NBS (RS)

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

<lat>DžI</lat>. NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU FINANSIJSKOG LIZINGA

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom (RS)

<lat>VIII</lat>. OBAVEZE I POTRAŽIVANjA PREMA INOSTRANSTVU PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEU REZIDENTA I NEREZIDENTA

Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Nakon otvaranja stečajnog postupka nad primaocem lizinga , pre odluke o bankrotstvu ili usvajanju plana reorganizacije, stečajni upravnik je obavestio davaoca finansijskog lizinga da želi da zadrži predmet lizinga i da nastavi sa ispunjenjem ugovora o lizingu . Pošto plaćanje nije izvršio u razumnom roku, davalac lizinga podnosi zahtev za izlučenje predmeta lizinga . Kakvu odluku u ovakvoj situaciji donosi stečajni sudija?

...

Sporazum ugovornih strana iz Ugovora o finansijskom lizingu o tome da u slučaju neplaćanja lizing naknade o dospelosti davalac lizinga ima pravo da predmet lizinga preuzme u državinu, sačinjen u formi zapisnika pred sudom, ima snagu sudskog poravnanja, te predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se može doneti rešenje o oduzimanju predmeta lizinga .

...

U postupku izvršenja na osnovu člana 30. Zakona o finansijskom lizingu , izvršni dužnik uspešno može prigovoriti donetom rešenju samo ako dostavi pisane dokaze o tome da je obavezu plaćanja lizing naknade izvršio u potpunosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga (dužnika) u blokadi u trenutku naplate, a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu?

...

OBJAŠNjENjE poreskog tretmana prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga

...

Poreski tretman predaje dobara na upotrebu i korišćenje na osnovu ugovora o finansijskom lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga

...

Utvrđivanje kamate i pripadajućih troškova koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica kada je u pitanju privredno društvo koje se bavi poslovima finansijskog lizinga

...

Prodaja putem finansijskog lizinga evidentira se preko opcije plaćanja "ček"

...

Poreski tretman uvezenih teretnih vozila 2002. i 2003. godine po ugovoru o finansijskom lizingu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-0049/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge davanja na besplatno korišćenje opreme (koja je iznajmljena od stranog lica), a koji vrši obveznik PDV zdravstvenim ustanovama, uz obavezu tih ustanova da od istog obveznika PDV nabavljaju reagense za korišćenje na predmetnoj opremi

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-908/2010-04 (_)

Da li obveznik PDV - Društvo za iznajmljivanje nekretnina "Dipos" d.o.o. ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada zaključi ugovor o zakupu stambenog objekta sa licem koje će taj objekat koristiti za stambene potrebe (pri čemu se ne radi o licu iz čl. 24. st. 1. tač. 16) Zakona o PDV)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2609/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge ustupanja ugovora o finansijskom lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga , bez naknade

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2271/2009-04 (_)

Obračunavanje i plaćanja poreza na promet proizvoda za vreme važenja Zakona o porezu na promet, kao i da li je postojala obaveza prodavca da proveri ispravnost podnetih poreskih izjava?