Traženo: državljanin

Ukupno nađeno: 37051 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 36150 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente <lat>II<d>b Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA (RS)

Pravilnik o izgledu, sadržini i korišćenju službenog odela i službene legitimacije inspektora za državne puteve (RS)

Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila (RS)

Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj (RS)

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (RS)

Pravilnik o načinu i periodičnosti provere tehničke ispravnosti instrumenata i opreme iz državnog meteorološkog i hidrološkog osmatračkog sistema (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 753 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada organ državne vlasti odbije da učini dostupnom informaciju od javnog značaja, jer je određeno da se čuva kao službena tajna, dužan je da dokaže i u obrazloženju svoje odluke navede valjane razloge o opravdanosti isključenja pristupa traženim informacijama radi zaštite pretežnijih interesa. Pravilno je, po oceni Upravnog suda, tuženi organ poništio prvostepenu odluku i naložio Upravi za sprečavanje pranja novca da zainteresovanom licu dostavi tražene informacije, budući da taj organ nije pružio valjan

...

Pitanje: Može li se odbaciti tužba samo iz razloga što nije prevedena na engleski jezik (tuženi je američki državljanin ), odnosno da li je to čini nerazumljivom i nepotpunom?

...

Kada izabrano lice na stalnoj funkciji bude razrešeno funkcije i postavljeno lice koje po isteku mandata ne bude ponovo postavljeno ili koje u toku trajanja mandata bude razrešeno, njihovo raspoređivanje u istom organu nakon prestanka funkcije, odnosno mandata na radna mesta koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti, propisano je kao mogućnost, ali ne i kao obaveza državnog organa.

...

Odgovornost odgovornog lica za učinjeni prekršaj ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos u pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave niti zato što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica usled njegovog prestanka.

...

Obaveza objavljivanja opštih akata koje donose ministarstva i posebne organizacije u kontekstu člana 15. Zakona o državnoj upravi, odnosi se samo na pravilnike kojima se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade, ali ne i na tzv. unutrašnje akte kao što je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta koji se odnose isključivo na zaposlene u ministarstvu u pogledu njihovih prava i obaveza, tako da ministarstvo samostalno odlučuje o načinu njihovog objavljivanja.

...

Državnom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kad je postao neraspoređen.

...

Državnom namešteniku radni odnos ne prestaje donošenjem rešenja kojim mu se utvrđuje status neraspoređenog, već u situaciji kada se nameštenik ne može rasporediti ili premestiti na druge poslove istom se otkazuje ugovor o radu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 89 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice - rezident Republike Srbije ostvari izdavanjem u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države , u slučaju kad je zakupac i isplatilac prihoda subjekt sa teritorije Republike Srbije

...

a) Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja

...

Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika u slučaju kada rezidentni obveznik plaća zakupninu za nepokretnost u inostranstvu zakupodavcu - pravnom licu, rezidentu države u kojoj se ta nepokretnost nalazi

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik (radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?

...

a) Obaveza zdravstvene ustanove da evidentira promet preko fiskalne kase u slučaju pružanja zdravstvenih usluga: / 1) po osnovu međunarodnih ugovora sa Republikom Srpskom i Republikom Crnom Gorom, koje naplaćuje od fondova tih država ; / 2) fizičkim licima, vojnim osiguranicima Republike Srbije, koji sa uputom svojih vojnih komandi dolaze na dijagnostiku i/ili lečenje, a plaćanje vrši Finansijska služba osiguranja vojnih osiguranika Beograd; / 3) preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka fizičkim

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada Klinički centar Srbije, po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom i BiH Brčko Distrikt, pruža zdravstvene usluge pacijentima navedenih država , pri čemu pacijent za neke zdravstvene usluge lično učestvuje (participira) uplatom na blagajni Kliničkog centra Srbije 10% do 20% od cene usluge, a za preostali iznos se izdaje ino faktura fondovima pomenutih država

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 59 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prevozilac će obavezati svoje vozače da se telefonom javljaju pošiljaocu sa granice države mesta istovara, odnosno najkasnije u mestu istovara, radi primanja od Pošiljaoca potrebnih naloga za utovar (mesto, adresa, vreme, roba, odredište i dr.), na osnovu dogovorenih prevoza sa Prevoziocem.

...

U skladu sa odredbama međunarodnih konvencija o vazdušnom saobraćaju, međunarodni vazdušni prevoz je onaj kod koga se mesto poletanja i mesto sletanja nalaze na teritoriji dve države potpisnice konvencije, ili na teritoriji jedne države ako je predviđeno međusletanje na teritoriji druge države potpisnice.

...

Na osnovu člana 145. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima i člana 6. Pravilnika o evidenciji prodatih društvenih stanova sa hipotekom, rešavajući po zahtevu iz , načelnik Službe za katastar nepokretnosti , donosi

...

iz , ul. br. , državljanin , broj pasoša

...

Na osnovu čl. 58i i 104. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01), rešavajući po zahtevu iz , ul. br. , Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti donosi

U postupku ispitivanja konstatuje se da navedena isprava ispunjava uslove iz člana ___ Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.