Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA POD KOJIMA STRANA PLOVILA MOGU DA PLOVE I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 69 od 2. avgusta 2013)

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj.

Član 2.

Uslovi pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima Republike Srbije radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj i to: Novi Sad (kanal DTD "Novi Sad - Savino selo" od kilometra 0 do kilometra 4,4) i Beočin ("Beočinski rukavac - kanal" od kilometra 0 do kilometra 3,5), su:
1) da je na vodnom putu bezbedna plovidba;
2) da su gabariti stranog plovila, odnosno sastava stranih plovila prilagođeni gabaritima vodnog puta;
3) da strano plovilo, odnosno sastav stranih plovila ulazi u luku radi obavljanja trgovačkih operacija ili zbog bezbednosti plovidbe (viša sila, udes, traženje ili pružanje pomoći, privremeno sklanjanje od leda ili velikih voda, iskrcavanje obolelih članova posade ili putnika i sl.).

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe utvrđuje Lučka kapetanija Novi Sad.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima pod kojima strani brodovi mogu da plove i drugim unutrašnjim plovnim putevima Savezne Republike Jugoslavije radi ulaska u jugoslovensko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj ("Službeni list SRJ", broj 51/98 i "Službeni glasnik RS", broj 38/10).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-6460/2013
U Beogradu, 31. jula 2013. godine
Vlada
Predsednik, Ivica Dačić, s.r.