Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. stav 11. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 114/12 i 59/13) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), a u vezi sa čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07 i 99/10), članom 37. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12 i 124/12 - US), članom 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US i 121/12) i članom 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11 i 18/13 -US),

Vlada donosi

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, PREDSEDNIKA I SUDIJA USTAVNOG SUDA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 93 od 25. oktobra 2013)

1. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, počev od plate za oktobar 2013. godine, u neto iznosu od 18.906,90 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
2. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, počev od plate za oktobar 2013. godine, u neto iznosu od 32.986,04 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
3. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda, počev od plate za oktobar 2013. godine, u neto iznosu od 32.986,04 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 112-9021/2013
U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine
Vlada
Predsednik, Ivica Dačić, s.r.