Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 - ispravka), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 124/07),
Vlada donosi

UREDBU

O UPRAVLjANjU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTEIIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNjE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 92 od 22. oktobra 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se utvrđuju način upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije (EU) koji se finansiraju kroz komponentuIIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - Prekogranična saradnja između Republike Srbije i država korisnica IPA u periodu 2007-2013. godine, odgovornost odgovornih lica i tela, kao i način na koji se uređuju njihovi međusobni odnosi, a u vezi sa pripremom, programiranjem, koordinacijom, sprovođenjem, praćenjem, vrednovanjem i izveštavanjem o sprovođenju programa i projekata koji se finansiraju iz IPA komponenteIIb, u sistemu decentralizovanog upravljanja programima pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji.

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:
1) Instrument pretpristupne pomoći (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, a čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;
2) IPA komponentaII- Prekogranična saradnja jeste druga od ukupno pet komponenti iz kojih se sastoji IPA, a čiji je cilj pružanje podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u jačanju prekogranične i transnacionalne saradnje sa jednom ili više država članica EU, kao i sa jednom ili više zemalja korisnica pretpristupne pomoći EU iz IPA;
3) IPA komponentaIIb - Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA jeste podkomponenta IPA komponenteII, čiji je cilj pružanje pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u jačanju prekogranične saradnje sa jednom ili više zemalja korisnica IPA, kroz promovisanje zajedničkih aktivnosti u oblastima društveno-ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, prirodnog i kulturnog bogatstva, javnog zdravlja, prevencije i sprečavanja organizovanog kriminala i u drugim oblastima od značaja za programe prekogranične saradnje;
4) decentralizovano upravljanje jeste jedan od načina upravljanja fondovima EU u kome akreditovana nacionalna tela obavljaju poslove koji se odnose na programiranje, ugovaranje, sprovođenje, vršenje plaćanja, praćenje i vrednovanje programa prekogranične saradnje;
5) paket za akreditaciju jeste skup dokumenata koji potvrđuju ispunjenost zahteva od strane odgovornih lica i tela zemlje kandidata za samostalno upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU, koji država korisnica dostavlja Evropskoj komisiji prilikom podnošenja zahteva za prenos ovlašćenja za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU;
6) prenos ovlašćenja za upravljanje jeste postupak u kome se na osnovu odgovarajuće odluke Evropske komisije, na neko telo ili skup tela koja su ispunila utvrđene zahteve za dobijanje akreditacije prenose nadležnosti i ovlašćenja za samostalno upravljanje programima pretpristupne pomoći EU;
7) program prekogranične/transnacionalne saradnje jeste dokument kojim se utvrđuju prioriteti, ciljevi i metode finansiranja i sprovođenja aktivnosti koje se finansiraju iz utvrđenog budžeta koji izrađuje operativna struktura za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u zemljama učesnicama u programu. Program se sprovodi na osnovu odgovarajućeg potpisanog finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije;
8) projekat jeste skup aktivnosti koje doprinose postizanju jasno postavljenih ciljeva, u okviru utvrđenog vremenskog roka i budžeta, a koje se realizuju kroz ugovor zaključen između ugovarača i Tela za ugovaranje;
9) prioritetne ose jesu opšte oblasti intervencije u okviru programa prekogranične/transnacionalne saradnje koje se dalje raščlanjuju na konkretne mere koje se sprovode kroz projekte;
10) mera jeste grupa aktivnosti za postizanje specifičnog rezultata u okviru prioritetne ose i sprovodi se kroz projekte;
11) grant jesu bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju pravnom licu, državnom organu ili organizaciji radi sprovođenja unapred definisanih aktivnosti koja se uređuju sporazumom ili ugovorom između korisnika bespovratnih sredstava i Tela za ugovaranje prema pravilima EU;
12) korisnik bespovratnih sredstava jeste pravno lice, državni organ ili organizacija koje je odgovorno za predlaganje i sprovođenje projekta koji se finansira iz programa prekogranične saradnje;
13) ugovarač jeste pružalac usluga, isporučilac dobara, izvođač radova na strateškim projektima;
14) sufinansiranje jeste obavezno finansijsko učešće Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, koje se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije i drugih javnih izvora;
15) princip odgovornog finansijskog upravljanja podrazumeva primenu načela kojima se obezbeđuju tačnost, transparentnost, ekonomičnost, efikasnost i delotvornost u postupanju sa operacijama/ugovorima, transakcijama i finansijskim sredstvima tokom sprovođenja programa koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći EU.

II. ODGOVORNA LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLjANjA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI U OKVIRU IPA KOMPONENTEIIb

Odgovorna lica i tela

Član 3.

U okviru decentralizovanog upravljanja finansijskom pomoći prema IPA pravilima, imenuju se sledeća odgovorna lica i tela za upravljanje, sprovođenje, kontrolu i reviziju IPA finansijske pomoći:
1) nacionalni IPA koordinator (National IPA Coordinator - NIPAC);
2) Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora (National IPA Coordinator Technical Secreteriat - NIPAC TS);
3) nacionalni službenik za akreditaciju (Competent Accrediting Officer - CAO);
4) nacionalni službenik za odobravanje (National Authorising Officer - NAO);
5) Nacionalni fond (National Fund - NF);
6) Zajednički odbor za praćenje programa pretprisutne pomoći u okviru IPA komponenteIIb (Joint Monitoring Committee for the implementation of the pre-accession assistance programmes under IPA Component IIb - JMC);
7) Zajednički tehnički sekretarijat (Joint Technical Secretariat - JTS);
8) Operativna struktura za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponenteIIb.
Međusobni odnosi, prava i obaveze tela i odgovornih lica iz stava 1. ovog člana, uređuju se sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe, kao i priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Nacionalni IPA koordinator

Član 4.

Nacionalni IPA koordinator jeste predstavnik Vlade ili državni službenik na položaju.
Nacionalni IPA koordinator obavlja sledeće poslove:
1) obezbeđuje sveobuhvatnu koordinaciju finansijske pomoći u okviru IPA komponenteII, usklađivanje procesa pristupanja EU i korišćenja pretpristupne pomoći, i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa korišćenjem sredstava iz IPA komponenteII;
2) obezbeđuje doslednost, koordinaciju i usklađivanje programa finansiranih kroz IPA komponentuIIsa programima finansiranim kroz ostale IPA komponente, u procesu programiranja, kako bi se ostvario njihov optimalan učinak;
3) odgovoran je za sprovođenje programa i projekata finansiranih kroz IPA komponentuIIu smislu postizanja ciljeva i rezultata;
4) predsedava Odborom za praćenje IPA programa;
5) prati održivost i efekte programa prekogranične saradnje finansiranih iz sredstava IPA, kroz godišnji izveštaj na nivou IPA komponenteII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za nacionalnog IPA koordinatora obavlja Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora

Član 5.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora određuje Vlada.
Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora obavlja sledeće poslove:
1) pruža tehničku pomoć nacionalnom IPA koordinatoru u osnivanju, predsedavanju i organizovanju rada Odbora za praćenje IPA programa;
2) prikuplja i analizira redovne i godišnje izveštaje o sprovođenju programa u okviru IPA komponenteII, u smislu postizanja cilja i ostvarivanja rezultata;
3) sprovodi odgovarajuće mere sa ciljem obezbeđivanja javnosti i vidljivosti aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava IPA, uključujući izradu i praćenje sprovođenja strategije komunikacije za IPA.
Nacionalni IPA koordinator utvrđuje priručnik sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova za Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora.

Nacionalni službenik za akreditaciju

Član 6.

Nacionalni službenik za