Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 93. stav 2. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12),
Ministar saobraćaja donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENjU SLUŽBENOG ODELA I SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 87 od 4. oktobra 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se izgled, sadržina i korišćenje službenog odela i službene legitimacije inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor).

Član 2.

Službena legitimacija inspektora, dimenzija 60 mmx90 mm, ima izgled uspravnog pravougaonika i izrađuje se na belom ofset papiru čije su prednja strana i poleđina prekrivene kombinacijom više nijansi plave boje, a zaštićena je providnim omotom.
Prednja strana službene legitimacije sadrži:
1) u gornjem delu na sredini - Mali grb Republike Srbije;
2) ispod grba, tekst koji glasi:
"REPUBLIKA SRBIJA
SLUŽBENA LEGITIMACIJA
INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE";
3) ispod teksta, sa leve strane službene legitimacije, nalazi se mesto za upisivanje imena inspektora, ispod kojeg je upisana reč: "ime", mesto za upisivanje prezimena inspektora, ispod kojeg je upisana reč: "prezime", mesto za svojeručni potpis inspektora, ispod kojeg je upisano: "svojeručni potpis inspektora";
4) ispod teksta, sa desne strane službene legitimacije, nalazi se mesto za fotografiju dimenzija 25 mmx35 mm.
Zadnja strana službene legitimacije na sredini sadrži:
1) mesto za upis naziva organa koji izdaje legitimaciju;
2) ispod toga, tekst koji glasi:
"OVLAŠĆENjA
INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE";
3) ispod toga, tekst koji glasi:
"U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o javnim putevima";
4) ispod toga, sa leve strane službene legitimacije, nalazi se mesto za upis registarskog broja pored kojeg je upisano: "registarski broj", mesto za upis mesta izdavanja službene legitimacije pored kojeg je upisano: "mesto izdavanja", mesto za upis datuma izdavanja službene legitimacije pored kojeg je upisano: "datum", a ispod toga na sredini nalazi se mesto označeno za pečat ("M.P.") i potpis ovlašćenog lica.
Izgled službene legitimacije dat je na Obrascu - Službena legitimacija inspektora za državne puteve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Službeno odelo inspektora je letnje i zimsko.
Letnje i zimsko službeno odelo je:
1) za žene:
(1) jakna (letnja i zimska) od kože ili štofa, standardnog kroja,
(2) ženski kostim sa suknjom i pantalonama (letnji i zimski) standardnog kroja sa dva standardna džepa i jednim džepom na levoj strani grudi primereno javnoj službi,
(3) košulja (dve letnje i dve zimske), svetle boje, letnja kratkih rukava, zimska dugih rukava,
(4) cipele (letnje i zimske ili čizme) izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, čizme izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranim gumom,
(5) tašne od kože;
2) za muškarce:
(1) jakna (letnja i zimska) od kože ili štofa, standardnog kroja,
(2) muško odelo sa dva para pantalona (letnje i zimsko) standardnog kroja sa dva standardna džepa i jednim džepom na levoj strani grudi primereno javnoj službi,
(3) košulje (dve letnje i dve zimske) svetle boje, letnja kratkih rukava, zimska dugih rukava,
(4) cipele (letnje i zimske - duboke ili poluduboke ili čizme) izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, čizme izrađene od kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranim gumom,
(5) tašne od kože.

Član 4.

Službeno odelo inspektora koji vrši nadzor u zimskom periodu, pored službenog odela iz člana 3. ovog pravilnika čini i zimsko odelo koje se sastoji od postavljene jakne i pantalona od vodootpornog materijala.

Član 5.

Službeno odelo iz člana 3. ovog pravilnika nabavlja se svake godine i to jedno letnje i jedno zimsko, osim jakne i tašne, koje se nabavljaju svake druge godine.
Službeno odelo iz člana 4. ovog pravilnika nabavlja se svake druge godine.

Član 6.

Inspektor koristi službenu legitimaciju i službeno odelo za vreme obavljanja službene dužnosti.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Broj 110-00-80/2013-01
U Beogradu, 12. septembra 2013. godine
Ministar, Aleksandar Antić, s.r.