hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002

ZAKON

O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 72 od 3. septembra 2009, 18/10, 65/13)

GLAVAI

OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) "AGROS" predstavlja mrežu permanentnih stanica globalnog pozicionog sistema za teritoriju Republike Srbije;
2) "bonitiranje zemljišta" jeste klasifikacija plodnog zemljišta na osnovu njegovih prirodnih osobina, bez obzira na način njegovog korišćenja;
3) "geografska imena" jesu imena naseljenih mesta i fizičko-geografskih objekata (planina, reka, jezera, itd.);
4) "geodetska belega" jeste belega za podzemno, odnosno nadzemno obeležavanje tačaka državne referentne mreže i granica katastarske opštine;
5) "geodetska metrologija" jesu činjenice koje se odnose na fizičke veličine dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, njihove jedinice, sredstva, metode, način i rezultate merenja, greške merenja i drugo;
6) "geodetska organizacija" jeste privredno društvo, drugo pravno lice i radnja - preduzetnik koji su registrovani kod nadležnog organa za izvođenje geodetskih radova i koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom;
7) "geodetski instrumenti" jesu merila kojima se obavljaju geodetski radovi propisani ovim zakonom i koriste se za merenje dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže;
8) "geopodaci (geoprostorni podaci)" su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblasti;
9) "daljinska detekcija" jeste metod prikupljanja informacija putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom;
10) "digitalni model terena" jeste trodimenzionalni prikaz matematički definisanog modela reljefa Republike Srbije;
11) "digitalni ortofoto" jeste digitalna slika teritorije Republike Srbije u ortogonalnoj projekciji, dobijena iz digitalnog aerofotogrametrijskog snimka, satelitskog snimka ili snimka dobijenog ostalim metodama snimanja iz daljinske detekcije;
12) "državni referentni sistem" jeste koordinatni sistem koga čini skup numeričkih vrednosti konstanti, neophodnih da se definišu položaji i druga svojstva tačaka u prostoru Republike Srbije;
13) "katastarski plan" jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije;
14) "katastarski plan vodova" jeste dvodimenzionalni prikaz vodova u ravni državne projekcije;
15) "katastarsko klasiranje zemljišta" jeste utvrđivanje katastarske kulture i klase za parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta u okviru jedne katastarske opštine u odnosu na katastarski srez;
16) "list vodova" jeste osnovni dokument o vodovima i stvarnim pravima na njima;
17) "list nepokretnosti" jeste osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima;
18) "NIGP - nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka" predstavlja strategiju, tehnologiju, pravila, standarde i ljudske resurse koji su potrebni za prikupljanje, obradu, čuvanje, pristup, razmenu i optimalno korišćenje geoprostornih podataka Republike Srbije;
19) "osnovni topografski model" predstavlja apstrakciju prostora Republike Srbije i čine ga definisani topografski objekti sa pripadajućim opisom svojstava i međusobnih odnosa (atributi i relacije), obuhvatom prikupljanja, pravilima kreiranja i načinom prikaza, a izrađuje se na osnovama i principima geografskog informacionog sistema;
20) "SREF" čine materijalizovane tačke referentne mreže na teritoriji Republike Srbije;
21) "tehnička dokumentacija" jeste skup projekata koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije geodetskih radova, razrade uslova i načina izvođenja radova;
22) "topografski objekti" su prirodni i izgrađeni objekti na zemljinoj površini, klasifikovani u odgovarajuće teme, prostorno geometrijski određeni u državnom referentnom sistemu i opisani atributima;
23) "njeb servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju proširivih, slabo povezanih i platformski nezavisnih aplikacija, koji podržavaju međuoperativnost različitih sistema i omogućavaju aplikacijama da razmenjuju poruke korišćenjem standardnih protokola.

Državni premer

Član 3.

Državni premer jesu stručni poslovi u oblastima:
1) katastarskog premera;
2) premera u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom (u daljem tekstu: komasacioni premer);
3) premera vodova;
4) topografskog premera;
5) premera državne granice.

Katastar nepokretnosti

Član 4.

(1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.
(2) Nepokretnosti koje se, u smislu ovog zakona, upisuju u katastar nepokretnosti, jesu:
1) zemljište (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i drugog zemljišta);
2) nadzemni i podzemni građevinski objekti (u daljem tekstu: objekti);
3) posebni delovi objekata koji čine građevinsku celinu (stan, poslovni prostor, garaža i drugi).
(3) Objekti, u smislu ovog zakona, jesu: zgrade svih vrsta, privredni objekti, objekti kulture, sporta i rekreacije, skloništa i drugi građevinski objekti.

Program i plan radova

Član 5.

(1) Poslovi državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, praćenja i obezbeđivanja ažurnosti katastra nepokretnosti, osnovnih geodetskih radova, adresnog registra, procene vrednosti nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, topografsko-kartografske delatnosti, geodetsko-katastarskog informacionog sistema i Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova.
(2) Srednjoročni program radova donosi Vlada na predlog Republičkog geodetskog zavoda, a godišnji plan radova Republički geodetski zavod.
(3) Programom i planom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vrsta i obim radova, kao i izvori i obim sredstava za njihovu realizaciju.
(4) Realizacija programa i plana radova finansira se sredstvima iz budžeta Republike Srbije, kao i sredstvima od poklona (donacija), lokalne samouprave i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica.
(5) Kada se sredstva iz stava 4. ovog člana obezbeđuju od poklona (donacija), lokalne samouprave i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, ugovorom se određuju radovi koji će se finansirati iz tih sredstava.
(6) Srednjoročni program radova objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
(7) Godišnji plan radova objavljuje se na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda.

Opšti interes

Član 6.

Državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovni geodetski radovi, adresni registar, topografsko-kartografska delatnost, procena vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka jesu od opšteg interesa za Republiku Srbiju.

Primena propisa

Član 7.

Na pojedina pitanja upisa stvarnih prava koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje svojina i druga stvarna prava, a na pojedina pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

GLAVAII

STRUČNI POSLOVI I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Zajednička odredba

Član 8.

(1) Za stručne poslove (u daljem tekstu: geodetski radovi) i poslove državne

hor002