Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10),
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VRSTI, OBLIKU I NAČINU STAVLjANjA DRŽAVNIH ŽIGOVA KOJI SE UPOTREBLjAVAJU PRI OVERAVANjU MERILA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57 od 1. avgusta 2011, 77/13)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Član 2.

Državni žigovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila su:
1) osnovni žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila;
2) osnovni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig;
3) godišnji žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila;
4) godišnji žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne mogu upotrebiti osnovni i godišnji žig;
5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila za merila čija se ispravnost potvrđuje do određenog kvartala;
6) žig za staklena merila je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju staklenih merila;
7) dodatni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju onih merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara.

Član 3.

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) i privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćeno telo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 4.

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljava Direkcija su sledećih oblika:
1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka područne jedinice Direkcije (u daljem tekstu: Kontrola);
2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32mmi visine 10mm, sa hologramom širine 6mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole;
3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8mm. U gornjem delu je broj državnog službenika Direkcije koji je izvršio overavanje, a u donjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;
4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32mmi visine 10mm, sa hologramom širine 6mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;
5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32mmi visine 24mm, sa hologramom širine 6mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa kvartalima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;
6) žig za staklena merila je u obliku slova "S", oko koga se može opisati krug prečnika 8mm. U sredini slova "S" je brojčana oznaka Kontrole.
7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32mmi visine 24mm, sa hologramom širine 6mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj.

Član 5.

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljavaju ovlašćena tela su sledećih oblika:
1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela, a iznad vage je broj kontrolora ovlašćenog tela;
2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika