Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


-------------------
NAPOMENA:
Na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/06) ovaj zakon prestaje da se primenjuje na državne službenike i nameštenike od 1. 1. 2007. godine.
-------------------
NAPOMENA:
Danom početka primene Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116 od 22. decembra 2008), prestaju da važe odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01, 62/06 - dr. zakon i 63/06 - ispravka dr. zakona) u delu koji se odnosi na način utvrđivanja plata, dodataka i naknada sudija.
-------------------
NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 27. decembra 2011), prestaju da važe odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 116/08 - dr. zakon i 92/11), u delu koji se odnosi na način utvrđivanja plata predsednika i sudija Ustavnog suda.
-------------------

ZAKON

O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 34 od 18. juna 2001, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13)

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja:
1) predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika i zamenika predsednika poslaničke grupe, predsednika i zamenika predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine, narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini, članova Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), sudija Ustavnog suda, drugih izabranih lica i imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda;
2) izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
3) zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;
4) zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
5) zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izuzev zaposlenih u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, za koje će se primenjivati propisi kojima se uređuje utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije.

Član 2.

Plate izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih iz člana 1. ovog zakona utvrđuju se na osnovu:
1) osnovice za obračun plata (u daljem tekstu: osnovica);
2) koeficijenta;
3) dodatka na platu;
4) obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.
Pored elemenata iz stava 1. ovog člana, plate zaposlenih iz člana 1. tačka 4) ovog zakona sadrže i deo plate po osnovu radnog učinka.
Osnovnu platu izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih iz člana 1. ovog zakona čini proizvod osnovice iz tačke 1) ovog člana i koeficijenta iz tačke 2) ovog člana, osim za zaposlene iz člana 1. tačka 4) ovog zakona.
Ako se plata utvrđuje u skladu sa stavom 2. ovog člana, osnovna plata određuje se množenjem koeficijenta, osnovice za obračun plate i korektivnog koeficijenta.

Član 3.

Osnovicu za obračun i isplatu plata utvrđuje Vlada, osim za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana, postavljena i zaposlena lica u službama predsednika Republike i Narodne skupštine Republike Srbije.
Osnovicu za obračun i isplatu plata za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana, postavljena i zaposlena lica u službama predsednika Republike i Narodne skupštine Republike Srbije utvrđuje Administrativni odbor Narodne skupštine, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije.

Član 4.

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.
Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 4a

Deo plate po osnovu radnog učinka određuje se procentualnim uvećanjem osnovne plate.
Procentualno uvećanje osnovne plate izražava priznati radni učinak po osnovu obima rada, kvaliteta izvršenog posla, broja i strukture opredeljenih osiguranih lica, kao i drugih kriterijuma i merila utvrđenih aktom iz stava 4. ovog člana.
Radni učinak iz stava 2. ovog člana utvrđuje se po zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi, odnosno po timu zaposlenih koji učestvuju u obavljanju određenih poslova, odnosno po organizacionoj jedinici ili delu zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvene ustanove u celini.
Vlada utvrđuje korektivne koeficijente, najviše procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijume i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i način obračuna plate.

Član 5.

Dodatak na platu pripada za:
1) vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) - u visini od 0,4 % od osnovice, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu;
2) dežurstvo i druge slučajeve rada dužeg od punog radnog vremena određene propisima (prekovremeni rad);
3) rad na dan državnog i verskog praznika;
4) dnevnu naknadu za povećane troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak);
5) rad noću (između 22,00 i 6,00 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju koeficijenta.
Dodatak na platu iz stava 1. tač. 2) - 5) ovog člana obračunava se i isplaćuje u visini utvrđenoj propisima o radu.
Osnovnicu za obračun dodatka na platu čini osnovna plata utvrđena ovim zakonom.
Za zaposlene iz člana 1. tačka 4) ovog zakona, osnovicu za obračun dodatka na platu čini osnovna plata iz člana 2. stav 4. ovog zakona uvećana za radni učinak.

Član 6.

Plata utvrđena u smislu člana 2. ovog zakona isplaćuje se za rad u punom radnom vremenu, odnosno radnom vremenu koje se smatra punim.

Član 6a

Na obračun i isplatu plate zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi u državnoj svojini, čije se plate u celini ili delimično obezbeđuju iz sredstava budžeta ili iz sopstvenih prihoda zdravstvene ustanove, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uređuju plate koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa za socijalno osiguranje.

Član 7.

Koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 1. tačka 1) ovog zakona iznose:
- 15,00 za predsednika Republike;
- 12,00 za predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade;
- 10,50 za potpredsednika Narodne skupštine, potpredsednika Vlade, predsednika Ustavnog suda i predsednika Vrhovnog suda;
- 10,20 za ministra, Republičkog javnog tužioca i sudiju Ustavnog suda;
- 9,60 za predsednika Višeg privrednog suda;
- 9,40 za predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine, predsednika poslaničke grupe, sudiju Vrhovnog