Traženo: društvo akcionarsko

Ukupno nađeno: 2350 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2123 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno mtp (RS)

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (RS)

Uredba o bližem određivanju zajedničkog delovanja u smislu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (RS)

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednog društva u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije (RS)

Odluka o bližim uslovima koje treba da ispune lica iz člana 39. Zakona o osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova, kao i o potrebnoj organizacionoj, kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti akcionarskog društva za osiguranje (RS)

Uredba o načinu obavljanja poslova reosiguranja sopstvenog stranog akcionarskog društva za osiguranje i o iznosu sredstava početnog fonda sigurnosti i garantnih rezervi (SCG)

Pravilnik o stručnoj spremi lica koje je kandidat za direktora akcionarskog društva za osiguranje i potrebnoj kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti akcionarskog društva za osiguranje (SCG)

Zakon o osiguranju (RS)

2. Akcionarsko društvo za osiguranje

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 128 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li akcionar privrednog društva koji je akcije stekao 1. 2. 2012. godine ima pravo na uvid u zapisnike sa skupštine akcionarskog društva koje su održane pre 1. 2. 2012. godine?

...

Pitanje: Da li postoji obaveza davanja ponude za preuzimanje od strane kontrolnog akcionara , nakon otkupa akcija od akcionara koji je podneo zahtev za prodaju akcija po čl. 522. Zakona o privrednim društvima ?

...

Pitanje: Koji je minimalni broj akcija koji akcionar mora posedovati da bi učestvovao u radu skupštine, u smislu čl. 328. Zakona o privrednim društvima ?

...

Akcionari nemaju pravo uvida u zapisnike sa sednice Odbora direktora, izvršnog odbora i nadzornog odbora akcionarskog društva .

...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 99/11) kojim je brisana odredba člana 42. i tačka 32. stav 1. člana 47. po kojima su okr. oglašeni odgovornim i osuđeni nije blaži zakon po okrivljenog, te nema mesta primeni člana 45. stav 2. ZOPP-a.

...

Sud može naložiti meru kupovine akcija manjinskih akcionara , ako ne naloži prestanak društva likvidacijom, i kada postupak za ostvarenje prava na otkup akcija nije do kraja sproveden u samom društvu , zbog podnošenja tužbe za prestanak društva .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li su obveznici revizije godišnjih finansijskih izveštaja zatvorena akcionarska društva ?

...

Kod prinudne prodaje akcija nesaglasnih akcionara licu koje je u postupku preuzimanja javnom ponudom otkupilo najmanje 95% akcija ciljnog društva obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prenosilac prava

...

Porez na prenos apsolutnih prava i otkup stana koji je u svojini akcionarskog društva , posle stupanja pa snagu izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

...

Na otkup stambene zgrade ili stana koji nije bio u društvenoj odnosno državnoj svojini (sa stanarskim pravom odnosno pravom dugoročnog zakupa konstituisanim u korist fizičkog lica) u momentu zaključenja ugovora o otkupu, već u svojini akcionarskog društva nije se moglo ostvariti pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava do 22.12.2004. može ostvariti pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, srazmerno učešću društvenog odnosno državnog

...

Porez na imovinu na pravo svojine na akcije na ime i na udele u društvima s ograničenom odgovornošću

...

Poreska oslobođenja na imovinu za pravo svojine na akcije na ime i udele u društvu sa ograničenom odgovornošću

...

Obveznik poreza na imovinu na prava je lice rezident Republike Srbije koje je imalac prava svojine na akcijama na ime, odnosno na udelima u društvu sa ograničenom odgovornošću, nezavisno od osnova sticanja tog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 89 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

O OSNIVANjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

6. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija ,

Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo i akcije izdaje samo svojim osnivačima, odnosno ograničenom broju drugih lica, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu , akcionar stiče akcije Društva .

Akcionar se obavezuju da preostali novčani iznos do visine upisanog osnovnog kapitala Društva uplate u roku od dve godine od dana registracije Društva .

<lat>VII.</lat> BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA

Društvo poseduje obične (redovne) akcije , preferencijalne (povlašćene) akcije i odobrene (neizdate, ovlašćene) akcije .