Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 39. stav 4. Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 55/2004),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

O BLIŽIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE LICA IZ ČLANA 39. ZAKONA O OSIGURANjU I NAČINU DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI TIH USLOVA, KAO I O POTREBNOJ ORGANIZACIONOJ, KADROVSKOJ I TEHNIČKOJ OSPOSOBLjENOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 86 od 30. jula 2004)

1.
Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispune lica iz člana 39. stav 2. tač. od 8. do 11. Zakona o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), i to: akcionari društva za osiguranje - fizička lica koji su kvalifikovani imaoci akcija, lica povezana s kvalifikovanim imaocima akcija, fizička lica predložena za članove uprave (za člana upravnog odbora i za direktora) i nadzornog odbora akcionarskog društva za osiguranje, kao i lica koja će obavljati poslove ovlašćenog aktuara u akcionarskom društvu za osiguranje, zatim način dokazivanja ispunjenosti tih uslova i potrebna organizaciona, kadrovska i tehnička osposobljenost akcionarskog društva za osiguranje.
2.
Za akcionara društva za osiguranje - fizičko lice koji je kvalifikovani imalac akcija, kao dokaz da ispunjava uslove iz člana 39. stav 2. tačka 8. Zakona podnosi se:
1) za uslov iz odredbe pod 1 te tačke - overena izjava tog lica da u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
2) za uslov iz odredbe pod 2 te tačke - akt nadležnog organa da to lice nije bezuslovno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, službene dužnosti i korupcije na kaznu zatvora dužu od tri meseca, koji nije stariji od šest meseci;
3) za uslov iz odredbe pod 3 te tačke - uverenje nadležnog poreskog organa da je to lice izmirilo porez, koje nije starije od šest meseci;
4) za uslov iz odredbe pod 4 te tačke - kopija rešenja nadležnog poreskog organa o utvrđivanju i naplati poreza za tekuću godinu, a ako u vreme podnošenja dokaza to rešenje nije doneto - kopija rešenja za prethodnu godinu.
3.
Za lice koje je povezano s kvalifikovanim imaocem akcija društva za osiguranje, kao dokaz da ispunjava uslove iz člana 39. stav 2. tačka 9. Zakona podnosi se spisak lica povezanih s kvalifikovanim imaocima akcija i odgovarajuće isprave o načinu povezivanja, i to:
1) za lice povezano po osnovu kapitala - potvrda o učešću u kapitalu, izvod iz knjige akcija, potvrda o vlasništvu akcija i dr.;
2) za lice povezano po osnovu upravljanja - spisak članova uprave i nadzornog odbora, odluka o imenovanju za člana uprave i nadzornog odbora i dr.;
3) za povezanost po drugom osnovu - drugi odgovarajući dokaz (ugovor o poslovnom udruživanju ili drugom obliku povezivanja, izvod iz odgovarajuće matične knjige građana i dr.).
4.
Za fizičko lice koje je predloženo za člana upravnog ili nadzornog odbora ili za direktora akcionarskog društva za osiguranje, kao dokaz da ispunjava uslove iz člana 39. stav 2. tačka 10. Zakona podnosi se:
1) za uslov iz odredbe pod 1 te tačke - overena kopija, odnosno prepis diplome visoke školske spreme ekonomskog, pravnog, organizacionog, tehničkog ili drugog smera, kao i profesionalna biografija koja treba da sadrži podatke o dosadašnjem radnom angažovanju i uspešnosti obavljanja poslova značajnih za vršenje funkcije člana uprave ili nadzornog odbora društva za osiguranje i o tome da li je to lice bilo razrešeno funkcije zbog nestručnosti, neodgovornosti ili nesavesnog odnosa prema poslu ili usled odsustva poslovne etike, a lice predloženo za direktora akcionarskog društva za osiguranje treba da poseduje i odgovarajuće radno iskustvo u osiguranju i znanje engleskog jezika, da je u dosadašnjem radu iskazalo posebnu stručnost, da je bilo uspešno u obavljanju poslova rukovođenja i da uživa poslovni ugled, što se dokazuje ugovorom o radu, rešenjem o raspoređivanju na odgovarajuće poslove u