Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 10. stav 5. Zakona o osiguranju imovine i lica ("Službeni list SRJ", br. 30/96) Savezna vlada donosi

UREDBU

O NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA REOSIGURANjA SOPSTVENOG STRANOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE I O IZNOSU SREDSTAVA POČETNOG FONDA SIGURNOSTI I GARANTNIH REZERVI

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 5/97)

Član 1.

Sopstveno akcionarsko društvo za osiguranje koje je osnovalo strano pravno lice u Saveznoj Republici Jugoslaviji radi obavljanja poslova reosiguranja imovine i lica svojih osnivača u inostranstvu (u daljem tekstu: sopstveno strano društvo) poslove reosiguranja obavlja na jedan od sledećih načina:
1) reosiguranjem srazmernog dela rizika;
2) reosiguranjem viška rizika;
3) reosiguranjem viška šteta;
4) reosiguranjem viška gubitaka;
5) reosiguranjem osiguranja života po metodu riziko premije;
6) kombinacijom načina navedenih u tač. 1. do 4. ovog člana.

Član 2.

Visina početnog fonda sigurnosti sopstvenog stranog društva ne može biti manja od dinarske protivvrednosti SAD dolara obračunate po kursu na dan podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za rad sopstvenog stranog društva, i to:

SAD dolara
1) za poslove reosiguranja života 250.000
2) za poslove reosiguranja depozita građana 120.000
3) za ostale poslove reosiguranja 120.000

Član 3.

Radi obezbeđenja trajnog izvršavanja obaveza, sopstveno strano društvo mora imati garantnu rezervu, koja iznosi za:
1) reosiguranje života - 3% od sredstava matematičke rezerve reosiguranja života i 5% od sredstava premije svih rizika reosiguranja života za koje se ne obračunavaju sredstva matematičke rezerve, s tim što se osnovica za obračun umanjuje za deo koji je prenesen u sareosiguranje i reosiguranje (retrocesija - prenošenje rizika), a najviše 85%;
2) zdravstveno i penzijsko reosiguranje - najmanje 12% od tehničke premije reosiguranja, s tim što se osnovica za obračun umanjuje za deo koji je prenesen u sareosiguranje i reosiguranje (retrocesija), a najviše 50%. Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trećinu iznosa dobijenog primenom procenta od 12% na iznos iz tač. 1. i 2. ovog člana;
3) ostala reosiguranja, s tim što se uzima veći od sledećih iznosa:
- 12% od bruto premije reosiguranja, bez poreza i taksi iz premija, kao i za stornirane, odnosno otpisane iznose premija i umanjene za udele sareosiguravača sa umanjenjem najviše za 50%, a za prekookeanske brodove i reosiguranje vazduhoplova sa umanjenjem najviše za 85%;
- 17% od rezultata koji se dobije kad se ukupne isplate za reosiguranje događaje za protekle tri godine saberu sa ukupnom rezervom šteta na kraju poslovne godine, od kog se iznosa odbijaju isplaćeni regresi za protekle tri godine i rezerve šteta na početku tog perioda, pa se dobijeni iznos podeli sa 3. Tako dobijeni iznos množi se stopom koja se dobije iz odnosa merodavnih isplata za reosigurane događaje za sopstveni račun (štete samopridržaja) i ukupnih merodavnih isplata za reosigurane događaje u poslednjoj poslovnoj godini, ali koja ne može biti manja od 50%, ni veća od 75%. Merodavnim isplatama smatraju se isplaćene štete u toku godine uvećane za rezervisane štete na kraju godine i dobijeni zbir umanjen za rezervisane štete na početku godine. Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trećinu iznosa dobijenog primenom procenta od 12%, odnosno 17%, na rezultat iz tačke 3. ovog člana;
4) reosiguranje depozita građana - najmanje 17% od premije reosiguranja, s tim da se osnovica za obračun umanjuje za deo koji je prenesen u sareosiguranje i reosiguranje (retrocesija), a najviše do 30%. Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trećinu iznosa dobijenog primenom procenta od 17% na iznos iz tačke 4. ovog člana.

Član 4.

Posle izvršenog obračuna, garantna rezerva iskazuje se posebno za poslove reosiguranja života, za poslove reosiguranja depozita građana i za ostale poslove reosiguranja.
Ukupan iznos garantnih rezervi ne može biti manji od dinarske protivvrednosti iznosa iz člana 2. ove uredbe obračunate po kursu na dan usvajanja godišnjeg obračuna u tekućoj godini za proteklu godinu.
Ukupan iznos garantnih rezervi utvrđuje se najdocnije u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.
Pri utvrđivanju garantnih rezervi mogu se uzeti u obzir ostvareni iznosi u rezervama sopstvenog stranog društva, po izvršenoj raspodeli dobiti. Ako je sopstveno strano društvo ostvarilo gubitak, dužno je da ga pokrije pre utvrđivanja garantne rezerve.

Član 5.

Merodavne isplate iz člana 3. tačka 3. ove uredbe utvrđuju se na osnovu podataka iz prve godine poslovanja ako je sopstveno strano društvo obavljalo delatnost godinu dana, odnosno iz prve i druge godine poslovanja ako je obavljalo delatnost dve godine.
Sopstveno strano društvo koristi podatke iz stava 1. ovog člana samo za obavljanje poslova koji su navedeni u dozvoli za rad.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: