Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 220. stav 1. tačka 1) i 9), a u vezi člana 63, člana 64. stav 3, člana 66. stav 2. i člana 67. stav 5. i člana 68. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", broj 47/2006),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANjA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANjU O POSEDOVANjU AKCIJA SA PRAVOM GLASA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 100 od 10. novembra 2006; 116/2006, 37/09)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se:
1) način i rokovi dostavljanja finansijskih izveštaja i izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja javnog društva čije su hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište;
2) sadržaj i način objavljivanja izvoda iz finansijskih izveštaja javnog društva;
3) sadržaj i način objavljivanja godišnjeg izveštaja o poslovanju akcionarskog društva čije su akcije uključene na organizovano tržište;
4) sadržaj i način objavljivanja izjave o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva čije su akcije uključene na organizovano tržište;
5) sadržaj i način objavljivanja izveštaja o bitnim događajima i sadržaj zahteva javnog društva da se izveštaj o bitnom događaju ne objavi;
6) sadržaj i način objavljivanja obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

NAČIN I ROKOVI DOSTAVLjANjA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ČIJE SU HARTIJE OD VREDNOSTI UKLjUČENE NA ORGANIZOVANO TRŽIŠTE

Član 2.

Javno društvo (otvorena akcionarska društva, kao i sva druga pravna lica koja su javnom ponudom izdala dužničke hartije od vrednosti, do njihovog dospeća), a čije su hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište (berzansko i vanberzansko) dužno je da Komisiji, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu sa kojim ima zaključen ugovor, dostavi:
1) usvojen godišnji finansijski izveštaj koji se sastavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija - najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu;
2) usvojen izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja koji se sastavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija - osam dana od izvršene revizije, a najkasnije do 15. jula tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu;
Javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na berzanskom tržištu dužno je da Komisiji, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu sa kojim ima zaključen ugovor, sačini i dostavi i usvojen polugodišnji finansijski izveštaj - najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.
Ako nadležni organ izdavaoca odbije da usvoji godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja, izdavalac je dužan da o tome obavesti Komisiju i organizovano tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti javnog društva najkasnije narednog radnog dana od dana odbijanja izveštaja i da podnese overen prepis zapisnika sa sednice na kojoj je razmatran taj izveštaj, kao i da odluku o odbijanju javno objavi u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.
Brokersko-dilersko društvo sa kojim javno društvo ima zaključen odgovarajući ugovor, dužno je odmah po prijemu finansijskog izveštaja, odnosno revizorskog izveštaja da na osnovu naloga izdavaoca, inovira odgovarajuće podatke u prospektu izdavaoca koji je dostupan na organizovanom tržištu.

SADRŽAJ I NAČIN OBJAVLjIVANjA IZVODA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNOG DRUŠTVA

Član 3.

Izvod iz finansijskog izveštaja javnog društva, sastavljenog u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, sadrži:
1) poslovno ime i sedište, matični broj i PIB javnog društva;
2) podatke iz bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima i izveštaja o promenama na kapitalu, uporedo za poslovnu godinu na koju se odnose finansijski izveštaji i za prethodnu poslovnu godinu (u skraćenoj formi na način propisan obrascem Komisije);
3) zaključno mišljenje revizora o finansijskim izveštajima;
4) izjavu o značajnim promenama pravnog i finansijskog položaja tog društva i ostalim bitnim promenama iz prospekta;
5) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u kompletan finansijski izveštaj i izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja javnog društva.
Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da u izvodu iz finansijskog izveštaja navedu:
1) osnovne podatke o društvima koja su predmet konsolidacije (poslovno ime, poslovna adresa, delatnost, oblik organizovanja i podatak o kapital učešću);
2) podatke iz stava 1. ovog člana iz tih konsolidovanih izveštaja.
Javna društva dužna su da objave izvod iz finansijskog izveštaja, u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije, najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja usvojenog revizorskog izveštaja Komisiji, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu.
Kopiju objavljenog izvoda dostavlja Komisiji i organizovanom tržištu i u obliku elektronskog dokumenta.
Obrazac izvoda iz finansijskih izveštaja dostupan je na sajtu Komisije.

SADRŽAJ I NAČIN OBJAVLjIVANjA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ČIJE SU AKCIJE UKLjUČENE NA ORGANIZOVANO TRŽIŠTE

Član 4.

Akcionarsko društvo čije su akcije uključene na organizovano tržište (berzansko ili vanberzansko tržište) dužno je da objavi godišnji izveštaj o poslovanju u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike (i učini ga dostupnim na svom sajtu). Godišnji izveštaj o poslovanju se objavljuje najkasnije u roku od 30 dana, od dana dostavljanja usvojenog revizorskog izveštaja Komisiji, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu.
Društvo je dužno da godišnji izveštaj o poslovanju istovremeno dostavi Komisiji i organizatoru tržišta, u pisanom i elektronskom obliku.
Godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva sadrži:

I. Opšti podaci

1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva;
2)web siteie-mailadresa
3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
4) Delatnost (šifra i opis)
5) broj zaposlenih
6) broj akcionara
7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)
8) Vrednost osnovnog kapitala
9) Broj izdatih akcija (običnih i prioritetnih, saISINbrojem iCIFkodom)
10) Podaci o zavisnim društvima (do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije) - poslovno ime, sedište i poslovna adresa
11) Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj
12) Poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije

II. Podaci o upravi društva

1) navesti sve članove uprave
Za predsednika i članove uprave navesti
- ime, prezime i prebivalište
- obrazovanje
- sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto)
- članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava;
- isplaćeni neto iznos naknade
- broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu,
2) navesti sve članove nadzornog odbora
Za predsednika i članove nadzornog odbora navesti:
- ime, prezime i prebivalište
- obrazovanje
- sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto)
- članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava
- isplaćeni neto iznos naknade
- broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu
3) navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja iweb-sitena kome je objavljen

III. Podaci o poslovanju društva

1) Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova
2) Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene).
Navesti:
- prinos na ukupni kapital
- neto prinos na sopstveni kapital
- poslovni neto dobitak
- stepen zaduženosti
-IiIIstepen likvidnosti
- neto obrtni kapital
- cena akcija - najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne)
- tržišna kapitalizacija
- dobitak po akciji
- isplaćena dividenda po redovnoj i