Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 107/09),
Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O BLIŽEM ODREĐIVANjU ZAJEDNIČKOG DELOVANjA U SMISLU ZAKONA O PREUZIMANjU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 3 od 22. januara 2010)

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o bližem određivanju zajedničkog delovanja u smislu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", broj 97/09).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-398/2010
U Beogradu, 21. januara 2010. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.