Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 17. stav 6. Zakona o osiguranju imovine i lica ("Službeni list SRJ", br. 30/96), savezni ministar za finansije donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SPREMI LICA KOJE JE KANDIDAT ZA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE I POTREBNOJ KADROVSKOJ I TEHNIČKOJ OSPOSOBLjENOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 39/96)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se:
1) stručna sprema lica koje je kandidat za direktora akcionarskog društva za osiguranje;
2) kadrovska i tehnička osposobljenost akcionarskog društva za osiguranje potrebna za obavljanje poslova iz ugovora o osiguranju i akata poslovne politike.

Član 2.

Lice koje je kandidat za direktora akcionarskog društva za osiguranje mora imati visoku školsku spremu ekonomskog, pravnog, organizacionog ili tehničkog smera, koja se dokazuje diplomom odgovarajućeg fakulteta.

Član 3.

Pod potrebnom kadrovskom osposobljenošću akcionarskog društva za osiguranje podrazumeva se neophodan broj izvršilaca za obavljanje poslova iz ugovora o osnivanju i predloga akata poslovne politike akcionarskog društva za osiguranje.
Neophodan broj izvršilaca za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se predlogom akta o sistematizaciji radnih mesta, koji sadrži kvalifikacionu strukturu izvršilaca i odgovarajuće radno iskustvo.

Član 4.

Pod potrebnom tehničkom osposobljenošću akcionarskog društva za osiguranje podrazumeva se:
1) poslovni prostor neophodan za obavljanje poslova osiguranja koji zadovoljava propisane standarde u odnosu na planirani broj zaposlenih;
2) računarska i druga oprema i programske podrške za obavljanje poslova osiguranja, koja po obimu odgovara broju zaposlenih.
Poslovni prostor i oprema iz stava 1. ovog člana mogu biti u vlasništvu akcionarskog društva za osiguranje po osnovu osnivačkog uloga ili ustupanjem bez naknade, ili se obezbeđuju zakupom na neodređeno ili određeno vreme koje ne može biti kraće od tri godine.

Član 5.

Odredbe čl. 1. do 4. ovog pravilnika shodno se primenjuju i na stručnu spremu lica koje je kandidat za direktora i kadrovsku i tehničku osposobljenost društva za uzajamno osiguranje i agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, kao i na posebno organizovan deo preduzeća i drugih pravnih lica koja se bave poslovima pružanja drugih usluga u osiguranju.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".