Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 70. stav 3. i člana 123. stav 6, a u vezi sa članom 241. stav 1. i članom 262. stav 1. tačka 1, Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRESTANKA SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I POSTUPKU ISPLATE NESAGLASNIH AKCIONARA U SLUČAJU ISKLjUČENjA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012, 50/12)

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se:
1. Način prestanka statusa javnog društva i brisanja iz Registra javnih društava;
2. Postupak isplate akcionara u slučaju povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Član 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011);
2. Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;
3. Javno društvo je izdavalac koji ispunjava uslove propisane članom 2. stav 1. tačka 43. Zakona;
4. Registar je Registar javnih društava koji vodi Komisija.

Član 3.

(1) Izdavaocu može prestati status javnog društva u slučajevima propisanim članom 70. st. 1. i 2. Zakona.
(2) U slučaju kada javno društvo donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 123. Zakona, akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, mogu tražiti od društva da otkupi njihove akcije.
(3) Odluka iz prethodnog stava je validna ako:
1. je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, ukoliko statutom društva nije određena i veća većina za donošenje ovakve odluke;
2. sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 4.

(1) Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju određene klase akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP su:
1. Informacija koja sadrži podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 123. stav 2. Zakona;
2. Obaveštenje o pravima akcionara iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika (nesaglasnih akcionara) na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
3. Podaci o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i o procenjenoj vrednosti akcija, utvrđeni na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
(2) Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar dostavlja zahtev iz stava 1. ovog člana po postupku koji propisuje zakon kojim se uređuju privredna društva i to:
1. Na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o isključenju akcija, i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
2. U roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.
(3) Javno društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2. ovog člana, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija, koje su predmet zahteva, po knjigovodstvenoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti ukoliko ja ona viša od knjigovodstvene.
(4) Isplata se vrši u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
(5) Nakon isplate akcionara, a po davanju izjave iz člana 3. stav 3. tačka 2. ovog pravilnika, odluka o povlačenju akcija javnog društva stupa na snagu i ista se, zajedno sa izjavom, dostavlja regulisanom tržištu, odnosno MTP, koji isključuje finansijske instrumente javnog društva sa odgovarajućeg tržišta.

Član 4a

U slučajevima statusne promene u kojima akcionarsko društvo gubi svojstvo javnog društva, u smislu člana 70, stav 2, tačka 3. Zakona, javno društvo je u obavezi da postupi u skladu sa čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Uslovi i postupak za brisanje izdavaoca javnog društva iz Registra

Član 5.

(1) Javno društvo, čije su akcije isključene sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u skladu sa članom 4. stav 5. ovog pravilnika, podnosi Komisiji zahtev za brisanje iz Registra i uz zahtev prilaže odgovarajući akt organizatora tržišta o isključenju akcija.
(2) Javno društvo koje ispunjava uslove za prestanak statusa javnog društva, shodno članu 70. stav 1. tačka 1. i stav 2. tač. 1, 2. i 3. Zakona, podnosi Komisiji zahtev za brisanje iz Registra i uz zahtev dostavlja:
1. odgovarajuću odluku nadležnog organa društva kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak statusa javnog društva i imenuje lice koje je ovlašćeno da podnese Komisiji odgovarajući zahtev za brisanje iz registra;
2. odgovarajući akt organizatora tržišta o isključenju hartija od vrednosti, kao i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za brisanje iz registra.
(3) Komisija, na osnovu podnetog zahteva i propisane dokumentacije donosi rešenje o brisanju društva iz Registra, a na osnovu utvrđene ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva.

Član 6.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 2/0-01-37/2-12
U Beogradu 20. januara 2012. godine
Predsednik Komisije, dr Zoran Ćirović, s.r.