Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Odlukom Ustavnog sudaIU broj 468/2004 ("Sl. glasnik RS", br. 63 od 7. avgusta 2009), utvrđuje se da odredba člana 174. stav 1. tačka 15) Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 i 101/07) nije u saglasnosti sa Ustavom.
---------------------------------------

ZAKON

O OSIGURANjU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 55 od 21. maja 2004, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja delatnosti osiguranja i nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja.

Delatnost osiguranja

Član 2.

Delatnost osiguranja čine poslovi osiguranja, poslovi saosiguranja i poslovi reosiguranja, kao i poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja.
Poslovi osiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica.
Poslovi saosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju sa više društava za osiguranje koja su se sporazumela o zajedničkom snošenju i raspodeli rizika.
Poslovi reosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju osiguranog viška rizika iznad samopridržaja jednog društva za osiguranje kod drugog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova reosiguranja (u daljem tekstu: društvo za reosiguranje).
Poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja su posredovanje i zastupanje u osiguranju, utvrđivanje i procena rizika i šteta, posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka osiguranih oštećenih stvari i pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.

Društva koja obavljaju delatnost osiguranja

Član 3.

Delatnost osiguranja obavlja društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, kao i ogranak stranog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti.
Društvo za osiguranje osniva se kao akcionarsko društvo ili društvo za uzajamno osiguranje.
Društvo za osiguranje može obavljati samo delatnost osiguranja.

Lica koja obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju

Član 4.

Poslove posredovanja u osiguranju obavlja društvo za posredovanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje tih poslova.
Poslove zastupanja u osiguranju obavlja društvo za zastupanje u osiguranju i fizičko lice, koji su dobili dozvolu nadležnog organa za obavljanje tih poslova.
Društvo za posredovanje u osiguranju i društvo za zastupanje u osiguranju osniva se kao akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

Društva koja obavljaju poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja

Član 5.

Poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja, osim poslova iz člana 4. ovog zakona, obavljaju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju i preduzeća i druga pravna lica koja imaju posebno organizovan deo za obavljanje tih poslova, koji su dobili dozvolu nadležnog organa za obavljanje tih poslova.

Dobrovoljnost

Član 6.

Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, osiguranje imovine i lica je obavezno u slučajevima propisanim zakonom.

Teritorijalnost

Član 7.

Imovina i lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) mogu se osigurati samo kod društva za osiguranje osnovanog po ovom zakonu.
Ugovor o osiguranju zaključen suprotno stavu 1. ovog člana je ništav.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod stranog društva za osiguranje mogu se osigurati imovina i lica od rizika od kojih se u Republici ne vrši osiguranje, kao i druga imovina i lica, za koje to propiše Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Grupe poslova osiguranja

Član 8.

Poslovi osiguranja, u smislu ovog zakona, su poslovi životnih osiguranja i poslovi neživotnih osiguranja.

Vrste životnih osiguranja

Član 9.

Vrste životnih osiguranja su:
1) osiguranje života;
2) rentno osiguranje;
3) dopunsko osiguranje uz osiguranje života;
4) dobrovoljno penzijsko osiguranje;
5) druge vrste životnih osiguranja.

Vrste neživotnih osiguranja

Član 10.

Vrste neživotnih osiguranja su:
1) osiguranje od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:
(1) isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu ugovorenih troškova,
(2) isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika;
2) dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje pokriva:
(1) jednokratnu novčanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,
(2) naknadu ugovorenih troškova lečenja,
(3) kombinaciju isplata u skladu sa odredbama podtač. (1) i (2) ove tačke;
3) osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih vozila;
4) osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila;
5) osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova;
6) osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak plovnih objekata (morskih, rečnih i jezerskih);
7) osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza;
8) osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tač. 3) - 7) ovog člana;
9) ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tač. 3) - 8) ovog člana;
10) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući odgovornost prilikom transporta;
11) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući odgovornost prilikom transporta;
12) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, uključujući odgovornost prilikom transporta;
13) osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tač. 10) - 12) ovog člana;
14) osiguranje kredita, koje pokriva:
(1) rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja ili postupaka,
(2) izvozne kredite i ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu,
(3) kredite koji se isplaćuju u ratama,
(4) hipotekarne i lombardne kredite,
(5) poljoprivredne kredite,
(6) ostale kredite i zajmove;
15) osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika;
16) osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:
(1) gubitka zaposlenja,
(2) nedovoljnih prihoda,
(3) lošeg vremena,
(4) izgubljene dobiti,
(5) neplaniranih opštih troškova,
(6) neplaniranih troškova poslovanja,
(7) gubitka tržišne vrednosti,
(8) gubitka zakupnine, odnosno prihoda,
(9) posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtač. (1) - (8) ove tačke,
(10) ostalih neposlovnih gubitaka,
(11) ostalih finansijskih gubitaka;
17) osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka;
18) osiguranje pomoći na