Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 32. i 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05),
Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA POVERIOCIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA U VLASNIŠTVU AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 58 od 8. jula 2005)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i uslovi izmirivanja obaveza prema poveriocima privrednih društava (u daljem tekstu: društvo) kod kojih je udeo akcija u ukupnom broju akcija društva prenetih Akcijskom fondu Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond) i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje jednak ili veći od 33,4% i za koja Agencija za privatizaciju donese odluku o prodaji tih akcija javnim tenderom.
Izmirivanje obaveza iz stava 1. ovog člana vrši se otpuštanjem duga društva od strane poverilaca koji svoja potraživanja namiruju iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija društva u vlasništvu Akcijskog fonda.

Član 2.

Poveriocem, u smislu ove uredbe, smatraju se: državni poverilac i ostali poverioci.
Državni poverilac je pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema društvu u celini i svoje potraživanje namiri iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija u vlasništvu Akcijskog fonda.
Ostali poverioci su pravna, odnosno fizička lica koja mogu da otpuste dug prema društvu, radi namirivanja potraživanja iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija društva u vlasništvu Akcijskog fonda.
Otpuštanje duga poverioca prema društvu vrši se u slučaju ako su akcije društva prodate metodom javnog tendera.

Član 3.

Državnim poveriocem, u smislu ove uredbe, smatraju se:
1) javno preduzeće;
2) Poreska uprava;
3) Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;
4) Republički zavod za zdravstveno osiguranje;
5) Republička direkcija za robne rezerve;
6) Fond za razvoj Republike Srbije;
7) drugi republički organi i organizacije.
Državnim poveriocem smatra se i Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: Agencija za sanaciju).

Član 4.

Obaveze prema poveriocima iz člana 3. ove uredbe su dospele neizmirene obaveze sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine.
Obaveze po osnovu javnih prihoda, u smislu ove uredbe, su dospele neizmirene obaveze sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, i to:
1) akcize i porez na promet;
2) porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i drugi javni prihodi koji se obračunavaju i plaćaju po osnovu zarada;
3) naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse čiju naplatu vrše nadležni poreski organi u Republici Srbiji;
4) ostali porezi utvrđeni zakonom kojim se uređuju javni prihodi i javni rashodi;
5) jednokratni porez na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti;
6) drugi javni prihodi.

Član 5.

Akcijski fond objavljuje javni poziv za prijavu potraživanja poverilaca prema društvu (u daljem tekstu: javni poziv) u dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prodaji akcija javnim tenderom.

Član 6.

Javni poziv sadrži:
1) naziv i sedište, kao i druge podatke o društvu;
2) mesto i vreme podnošenja prijave potraživanja;
3) rok za prijavu potraživanja;
4) druge podatke od značaja za podnošenje prijave potraživanja.

Član 7.

Poverilac podnosi društvu prijavu potraživanja.
Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Primerak prijave potraživanja dostavlja se i Akcijskom fondu u roku iz stava 2. ovog člana.

Član 8.

Prijava potraživanja iz člana 7. ove uredbe naročito sadrži:
1) naziv i sedište poverioca sa kontakt adresom, ako je poverilac pravno lice;
2) ime i prezime i prebivalište poverioca sa kontakt adresom, ako je poverilac fizičko lice;
3) naziv i sedište društva i njegov PIB;
4) pravni osnov potraživanja i datum nastanka;
5) iznos potraživanja, i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos obračunate kamate;
6) opis i vrednost sredstava obezbeđenja potraživanja.

Član 9.

Potraživanje poverioca smatra se utvrđenim ako nije osporeno prigovorom od strane društva u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijave potraživanja.
O utvrđenom potraživanju društvo i poverilac sačinjavaju zapisnik u roku iz stava 1. ovog člana.
Potpisani zapisnik o utvrđenom potraživanju poverilac i društvo dostavljaju, bez odlaganja, Akcijskom fondu.

Član 10.

Zapisnik o utvrđenom potraživanju naročito sadrži: naziv i sedište društva; naziv i sedište poverioca, ako je poverilac pravno lice; ime, prezime i prebivalište poverioca, ako je poverilac fizičko lice; ukupan iznos i specifikaciju obaveza društva prema poveriocu; utvrđeni iznos i specifikaciju obaveza društva prema poveriocu; kao i datum i mesto sačinjavanja zapisnika.

Član 11.

Ako društvo ne potpiše zapisnik u roku iz člana 9. stav 1. ove uredbe, a dostavi prigovor poveriocu i Privrednoj komori Srbije, uz prigovor dostavlja i inicijativu Privrednoj komori Srbije za formiranje arbitražnog veća.
Privredna komora Srbije odluku o formiranju Arbitražnog veća donosi najkasnije u roku od pet dana od dana prijema inicijative.
Arbitražno veće ima tri člana. Sastav Arbitražnog veća određuju stranke tako što jednog arbitra predlaže državni poverilac, drugog društvo, a predsednik veća je